Bo sluha biskup Jn Vojtak

Biskup Jn Vojtak (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Bo sluha spisk biskup Jn Vojtak by 13. februra 2005 oslvil vroie svojej biskupskej vysviacky (na biskupa ho vysvtil ppesk nuncius Klement Micara v Nitre 13.2.1921) a 27. februra zasa vroie slvnostnho zaujatia radu biskupa Spiskej dieczy v Spiskej Kapitule. Bo sluha Jn Vojtak je osobnos, ktor si zasli pozornos katolkov za svoje postoje a za svoju vernos Katolckej cirkvi a jej hlave rmskemu vekazovi.

Krtky nrt ivota
Po stredokolskch tdich v Trstenej a v Ruomberku mlad Jn Vojtak v roku 1895 prichdza na Spisk Kapitulu do tamojieho kazskho seminra. V roku 1901 bol vysvten na kaza a zaala sa jeho p po mnohch kaplnskych miestach Spiskej dieczy. Od roku 1911 je farrom vo farnosti Velin. V roku 1919 ho kapituln vikr tefan Mik povolal za riaditea biskupskej kancelrie, priom mu bola ponechan starostlivos aj o farnos vo Velinej. V roku 1920 ho ppe Benedikt XV. vymenoval za spiskho biskupa a ppesk nuncius Klement Micara ho 13.2.1921 konsekroval na biskupa spolu s Dr. Karolom Kmekom a Marinom Blahom. Po roku 1945 sa zaala jeho kalvria. Prenasledovan komunistickm reimom bol v roku 1950 uvznen a odsden na 25 rokov vzenia. Odsedel si 13 rokov. Zomiera v nemocnici v anoch pri Prahe doran prenasledovanm da 4.8.1965. V rodnom Zakamennom ho pochoval trnavsk apotolsk administrtor biskup Ambrz Lazk 7.8.1965. V roku 2003 jeho telo z hrobu bolo exhumovan a uloen pod oltrom Sedembolestnej P. Mrie v Katedrlnom chrme v Spiskej Kapitule, kde ho uloil sasn spisk biskup Mons. Frantiek Tondra.

Kauza Lrinc
Boiemu sluhovi Jnovi Vojtakovi niektor vytkaj, e na zasadan ttnej rady poas vojnovej Slovenskej republiky udal ttnym radom ida menom Lrinc a tak ho vystavil nebezpeenstvu deportcie. Ide o argument pouit proti Vojtakovi zo znmej komunistickej brory Proces proti vlastizradnm biskupom vydanm na protinboensk propagandu v roku 1951. A naozaj, meno Lrinc biskup Vojtak na zasadan ttnej rady spomenul. V tejto svislosti vznik skutone na prv pohad podozrenie voi Vojtakovi. Hlbia analza vak poukazuje na nieo in. Z obdobia, kedy spomenul Vojtak meno Lrinc v ttnej rade, uvdza sa aj zpis z policajnej stanice v Spiskom Podhrad, kde ist Lrinc priiel uda policajtom svojich skmeovcov idov, ktor dovtedy ili v Spiskom Podhrad pokojne takmer pod oknami biskupa Vojtaka. Zo policajnho zpisu vysvit, e skutone v Spiskom Podhrad ila poetn skupina idov, ktor mvali aj svoje pravideln stretnutia. A policajtom ich neudal biskup Vojtak, ale ich skmeovec Lrinc, ktor bol po skonen vojny za to aj sden. Teda nie Vojtak, ale id Lrinc vystavil inch idov nebezpeenstvu deportcii, hoci prokurtor i sudca to v znmom procese obrtili proti Vojtakovi. Kto si pozorne preta broru O vlastizradnch biskupoch z roku 1951, jasne zist, e biskup Vojtak sa niekokokrt poksil vysvetli, preo spomenul meno Lrinc v ttnej rade, ale sudca mu vdy skoil do rei a umlal ho! Potom iiel Vojtak do vzenia a op to nikomu nemohol vysvetli. Otzka znie aj inak: v ase procesu s Vojtakom Lrinc il v Spiskom Podhrad a teil sa aj dobrmu zdraviu. Preo nebol postaven proti Vojtakovi na sde ako svedok? Preto vnmam ako vemi poutovaniahodn to, e biskupa Vojtaka niektor tendenn historici oznauj za udavaa idov a ozajstnho udavaa Lrinca povauj za obe, hoci opak je pravdou, a opakuj iba slov komunistickho prokurtora z procesu proti vlastizradnm biskupom z roku 1951, lebo na ni novho neprili.

Nekompromisn zstanca prv Cirkvi
V otzkach prv Cirkvi Bo sluha Jn Vojtak nepoznal kompromis. Kompromis je vlastnosou politikov, Vojtak bol biskup a o tto politick vlastnos sa nijako ani len nesnail. Listom razantne reagoval na otzku otca biskupa Jantauscha v zleitosti rskej nemeckej zstavy, ktorou mali prikry zosnulho lena Deutsche Partei poas jeho pohrebu v katolckom chrme. Vojtak sa jasne vyslovil, e do kostola patria iba kostoln zstavy a nijak in! A bolo to v ase Slovenskho vojnovho ttu, ke Nemecko bolo na vrchole svojej moci. Podobne ostro protestoval v sdle Nemeckej strany v Kemarku proti postojom obanov nemeckej nrodnosti, ktor vyznvajc evanjelick nboenstvo, ntia katolkov (hospodrskym a inm ntlakom) dva deti do evanjelickch kl. Ktor z biskupov sa v tom ase tak otvorene postavil proti vemocnej rozpnavosti Nemcov, ako prve Vojtak? Podobne to bolo aj vo vobch po vaznom februri 1948. Biskupi sa dohodli, e na kandidtke Nrodnho frontu nebude pod hrozbou cirkevnho trestu ani jedin kaz. Ale predsa sa tam men niektorch kazov objavili. Avak iba Vojtak potrestal cirkevnm trestom svojho kaza u len za to, e sa jeho meno objavilo na kandidtke a nsledne kaz svoju kandidatru stiahol. Ostatn biskupi reagovali proti svojim kazom a po vobch. Podobne priamo reagoval aj voi kapitulnmu vikrovi dosadenmu ttom Andrejovi Schefferovi a vyzval ho k pokniu.

Zver
Bo sluha Jn Vojtak strvil mnoho rokov vo vzen. Bol tran a poniovan. Cel starobu preil vo vzenskch celch. Ostal vak nezlomen a nezlomen aj umrel. Zachoval si svoju es a vernos Cirkvi a do smrti. Tu mi prichdzaj na um slov: Nikto nemiluje viac ako ten, kto ivot polo za svojich bratov. Preto veriaci Slovenska sa neprestvaj modli za jeho blahoreenie, lebo vemi vea trpel a vydal svedectvo vernosti Bohu a Cirkvi aj za cenu vekho utrpenia a vetky predpoklady naznauj, e zomrel ex aerumnis carceris a e jeho smr nesie znmky ozajstnho muenctva.