Sfry dvern o mieanch manelstvch

Obrky (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V Slovenskej televzii na Dvojke v rmci relcie Sfry dvern prednedvnom prebiehala diskusia na tmu mieanch manelstiev. Za Evanjelick cirkev sa diskusie zastnil Mgr. Ondrej Prostrednk, tajomnk Ekumenickej rady cirkv na Slovensku a za Katolcku cirkev prof. Jn Duda, predseda Slovenskej asocicie cirkevnch prvnikov a markuovsk farr. V relcii bol prtomn aj miean manelsk pr: JUDr. Toporcer, ktor je katolkom a sudcom okresnho sdu v Preove a jeho manelka JUDr. Toporcerov, ktor je evanjelikou a pracuje v advokcii. Relciu viedla modertorka Chudov.

o s to miean manelstv?
Katolcka cirkev povauje za miean manelstvo dvoch pokrstench, z ktorch iba jeden bol pokrsten v Katolckej cirkvi (kn. 1127). To znamen, e mieanm manelstvom je naprklad manelstvo uzavret medzi katolkom a evanjelikou alebo katolkom a pravoslvnou alebo medzi katolkom a angliknkou. Nie je vak mieanm manelstvo medzi katolkom a nepokrstenm. Ide naprklad o manelstvo medzi katolkom a mohamednom alebo katolkom a lenom Svedkov Jehovovch a podobne.
Katolcka cirkev nazva tie nboensk spolonosti, ktorch krst uznva, za Cirkvi. Ostatn nenazva Cirkvami, ale iba nboenskmi spolonosami. Cirkvami s naprklad Evanjelick cirkev, Reformovan cirkev, Pravoslvna cirkev; in, naprklad Svedkovia Jehovovi, mohamedni, hinduisti nie s cirkvami, ale iba nboenskmi spolonosami.
Kristus zaloil Cirkev ako nstroj spsy. Preto sa tie kresansk spoloenstv, ktor nosia meno Cirkev, usiluj o jednotu vo viere a mravoch, vo sviatostiach a v cirkevnom veden, aby naplnili Kristov prkaz: aby vetci jedno boli.

Postoj cirkv k mieanm manelstvm
Obaja, pn Prostrednk za Evanjelick cirkev a ja za Katolcku cirkev, sme sa zhodli v nzore, e ani jedna z cirkv, ktor tam zastupujeme, nefand mieanm manelstvm. Dvod je jednoznan: dlhoron prax potvrdila, e miean manelstv asto privdzaj k nezhodm, rozporom, ktor nezriedka privdzaj manelov k ahostajnosti vo viere a k tomu, e prestan praktizova svoju vieru. Tto skutonos neostva bez vplyvu ani na ich deti, ktor asto odmietaj nboenstvo svojho otca i svojej mamy. Katolcky duchovn pastier m v takchto prpadoch povinnos informova snbencov o rizikch takhoto manelstva.

Prpad manelov Toporcerovch
Prpad mieanho manelstva manelov Toporcerovch je vak in. Obaja s aktvnymi a praktizujcimi veriacimi vo svojich vlastnch cirkvch. JUDr. Toporcer navtevuje katolcke sv. ome a nezriedka s nm chod aj jeho manelka. Deti s pokrsten ako katolci. Pani JUDr. Toporcerov sa aktvne podiea na innosti evanjelickej cirkevnej obce v Preove a nezriedka chodieva tam s ou aj jej manel katolk. Obaja maj dobr vzah ku katolckym, ale i k evanjelickm duchovnm. Pomhaj jednej i druhej cirkvi, ako mu. Ako sami priznali, tento ich krsny postoj je aj vaka chpavmu postoju kazov v oboch cirkvch, ktorch v ivote stretli. Zd sa, e v ich prpade sa rizik, ktor vyplvaj z mieanho manelstva a ktor zdrazuj obe cirkvi, nenaplnili, ba naopak, sami s svetlm prkladom kvalitnho a presvedenho kresanskho ivota.

Reakcie divkov
Zaujmav boli reakcie divkov, ktor telefonovali alebo poslali emaily do televzie. Bolo ich dos vea a odpove bolo mon da iba na niektor. Preto si dovolm uvies zopr prkladov, aby si itate sm mohol o tom urobi sudok. Jeden divk napsal: Ja som katolk, manelka evanjelika, ale ma v dospelosti zaujma filozofia idovstva.
In divka uviedla toto: Ak do manelstva vstupuj dvaja udia rozdielneho nboenstva, myslm si, e maj dos problmov njs spolon re...
Myslm si, e problm mieanho manelstva nie je problmom takhoto manelstva, ale vplyv a tlak okolia. To, ako udia ij a ako vychovvaj svoje deti, je vecou ich svedomia a vedomia. Vetko je dnes o tolerancii a aj cirkev by mala zaa uvaova tolerantnejie. Myslm si, e problm sa najviac dotka prve Katolckej cirkvi. Ale to je problm ich, nie problm ud... o sa tka vchovy det... Nechajme to na deti, bud raz dospel a rozhodn sa sami, preo im neposkytn ir obzor..., napsala ist divka.
Dos rozhodne sa ozval ist divk, ktor napsal: Preo ntime naroden deti hne po krste na nejak vieru? Preo to nememe necha na nich, na obdobie, ke dostan obiansky preukaz a rozhoduj o svojom ivote sami? Neurobilo by sa tm menej zla v rodinch?
Zd sa, e ten ist divk reagoval ete raz a to ete ostrejie: m je viac cirkv na svete, tm je vie peklo, lebo kad cirkev si mysl, e je najlepia a to je to zlo na svete.
al divk napsal: Preo cirkev nerepektuje jednoducho vobu svojich veriacich? Zbytone im to sauj. Je mi z toho do smiechu, vlastne do plau.
Jedna pani evanjelika opsala svoj prbeh. Bol skutone dojmav. Po dlhom vntornom zpase pri manelovi, praktizujcemu katolkovi, napokon nala astie a vntorn pokoj. Ale aj varuje, ke pe: Moja sksenos z mieanch manelstiev je tak, e sa manelia vzdvaj svojej viery a deti nevychovvaj v iadnej viere.
Viac pripomienok smerovalo voi postoju Katolckej cirkvi, ktor v oblasti mieanch manelstiev ako aj manelstiev vbec, mono trv draznejie na ich dodriavan v porovnan s inmi kresanskmi cirkvami. A divci tam predkladali aj svoje osobn problmy a iadali o radu, na o nebolo mon da odpove v televznom vysielan.

Pokus o vyhodnotenie reakci divkov
Reakcie divkov vlastne potvrdili, e miean manelstv s problmom predovetkm pre samotnch manelov. Preto postoj cirkvi je v tomto smere sprvny, ak poukazuje snbencom na rizik takho manelstva.
alm poznatkom vyplvajcim z ich reakci je ich vek zujem o tto problematiku. Preto mnostvo ich reakci je do istej miery prekvapenm, lebo sa nepotalo s tokm zujmom divkov, respektve a s tokm zujmom.
Trochu bolestnm zistenm je neznalos problematiky. Niektorm, ktor reagovali, chbali zkladn poznatky v tejto oblasti, o vak nemono chpa ako ich vinu. Malo by to pohn duchovnch pastierov kresanskch cirkv k tomu, aby o tchto veciach viac rozprvali na stretnutiach so svojimi spoloenstvami veriacich. Treba im pripomna, e to nie je o intolerancii, o povenectve i dokonca diskrimincii, ale o manelskom ast. Sasn cirkevn predstavitelia Cirkev nerozdelili, ale nesieme to dnes so sebou ako neastn dedistvo minulosti, s ktorm sa musme vyrovna tak, aby nebola prinou nboenskej ahostajnosti a straty viery.
U vbec nemono shlasi s nzorom, e viera je nieo zbyton alebo dokonca zl. Viera v Boha je vpsan do udskho srdca a ned sa z neho len tak vygumova. Je to nieo, o patr k naej existencii. Vye 90% ud ijcich na tejto zemeguli je veriacich. Toto slo nepotrebuje komentr.

Rieenie
V zvere relcie som navrhol urit rieenie, ke som zdraznil, e je potrebn, aby si veriaci prehlbovali znalosti uenia svojej vlastnej cirkvi. Ten, kto dobre pozn uenie svojej vlastnej cirkvi, doke ma ctu a hlbok pochopenie aj pre uenie a vieru inej cirkvi. Na tieto slov shlasne prikvol hlavou aj tajomnk Ekumenickej rady cirkv na Slovensku pn Ondrej Prostrednk.

Vraj nech sa deti sam rozhodn...?!
oraz astejie povame nzor, aby rodiia neviedli deti k nboenstvu, aby im nechali slobodu, nech sa sam rozhodn, a bud dospel. S tmto nzorom absoltne nemono shlasi. Dobr rodiia odovzdvaj svojim deom to najcennejie, o maj o malika, od tleho detstva: dobr nvyky, usilovnos, slunos, ctivos, vzdelanos... Vraj iba nboenstvo by malo osta bokom a v dospelosti by mali rozhodn o tejto veci. i nboensk hodnoty Desatora (cti si rodiov, milova ich a Boha milova nadovetko, lebo nm umouje ven spsu a in prekrsne hodnoty) nestoja za to, aby si ich deti osvojovali od tleho detstva? Preo potom rodiia posielaj deti do koly? Preo ich nenechaj, a bud ma obiansky preukaz a slobodne sa rozhodli, i ostan negramotn, alebo pristpia k nmahe vzdelania? Preto aj nboensk hodnoty treba ui deti od tleho detstva, aby si ich osvojili a vntorne akceptovali. Napokon nie je to vbec proti slobode loveka, naopak. Kad lovek pri vstupe do dospelosti podrobuje kritickmu sudku hodnoty, ktor v detstve dostal. A to aj nboensk hodnoty.