Przdna odpove?

Autor:Lucia Hudkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nedvno mi poas odpovede na hodine anglitiny poloila uiteka otzku, ktor z udskch prv m pre ma najv vznam a preo. Nebola vbec zaskoen, ke som oznaila prvo na ivot.
Jednoduch odpove na prost otzku s cieom vyhn sa zbytonm komplikcim? Mono... Ale neskr som chcela pozna svoj skuton nzor a zistila so, e som sa nemlila. Som skalopevne presveden, e ke vymizne medzi nami cta k ivotu u od poatia a po smr, zanikne cel naa spolonos. Stalo sa to aj vyspelm kultram starch civilizci akou bola Sparta, kde zahadzovali neduiv a nezdrav deti do priepasti, Osmansk ra, kde zahrabvali dievat do pte a Rm, kde nechvali deti pod mostom, aby tam zomreli. Nijak okolnosti neospraedlnia takto vradu. Niili ivot, nakoniec boli morlne rozvrten a zanikli. Musme by vemi opatrn, aby sme nekrali v ich apajch!
Demokracia sa chpe ako zsadn zhoda celho spoloenstva vo veci prva kadho loveka na ivot. Je nevyhnutn podporova toto prvo a potla sprvanie tch, ktor si prisvojuj prvo disponova ivotom, slobodou alebo majetkom svojho blneho. Ak sa tto zhoda naru, hroz nvrat k ukrutnostiam eleznho veku a otvraj sa dvere barbarstvu.
Mm pocit, e prv kroky cesty skazy mme u spene za sebou! Ubliuje sa hodnote materstva. ena matka sa strca. Zasadzovanie sa za dstojnos eny si vyaduje aj to, aby sa znovu potvrdila nezastupiten loha matky v polonosti. Namiesto vzbudzovania pocitu viny u tch, o maj deti alebo zbytonho dskutovania o tom, i jestvuje matersk pud, treba vytvori podmienky, v ktorch sa eny mu naozaj sta matkami, aj ke sa pritom nechc alebo nemu zrieknu svojho povolania. (Schooyans, Rozhodnutie pre ivot, str. 29)
koda, e niet morlky, ktor by repektovali vetci a na ktorej by mohlo stava cel udsk spoloenstvo. Zrazu sa v naej demokratickej spolonosti nachdzaj len jednotlivci a zmysel strca aj Veobecn deklarcia udskch prv. Pri tvrdom presadzovan zujmov jednotlivca nm hroz, e v budcnosti djde medzi umi k ostrm vmenm nzorov. Sme poznaen individualizmom. Nikdy nevytvorme humnnejiu spolonos, ak odmietame uzna zkladn prva kadmu. Lska k ivotu sa vyvja vinou v takej spolonosti, kde je: bezpeie v tom zmysle, e tu nie s ohrozen zkladn materilne podmienky dstojnho ivota, spravodlivos v tom zmysle, e nikto neme by prostriedkom k cieu inch ud a sloboda v tom zmysle, e kad lovek m monos by aktvnym a zodpovednm lenom spolonosti. (E. Fromm)
Myslm, e my sme sa narodili pod astnou hviezdou a ni nm nebrni, aby sme si vypestovali v sebe ctu k ivotu.