editoril

Monika Hodnick (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

aie ako chlebov ndza dolieha na ns duchovn ndza. To najaie v tomto naom ase je nedostatok osb, nedostatok vedcich osobnost vekho formtu. Personalita je dar zhora, za ktor sa treba modli. (Dr. Ladislav Hanus)

Je smutn pova, ako sa obas o kresanoch hovor, e s to naivn a asto jednoduch udia v negatvnom slova zmysle. Asi aj to je jeden z dvodov, preo kresanstvo stle menej oslovuje mladch ud. Jav sa im ako nudn.
Preo je to tak? Prispievame k reniu negatvneho nzoru na kresanov aj my sami?
Na Slovensku vldne krza osobnost. A pritom mme mnostvo skvelch, vzdelanch, tvorivch a schopnch ud. Takch, ktor zanechvaj za sebou hodnotn stopu. Povine vak ide o ud natoko skromnch, e nepotrebuj publictu. Nie s medilne hviezdy. Im sta uspokojenie, e to, o robia, m zmysel nielen pre nich, ale aj pre inch ud.
o rob loveka osobnosou? O terii osobnosti sa dozvedme z rznych odbornch filozofickch, psychologickch alebo pedagogickch knh.
Laicky povedan lovek sa stva osobnosou (pozitvnou ale aj negatvnou) vtedy, ak spsob jeho ivota a vsledky, ktor dosahuje, podnecuj inch natoko, e ho uznvaj, povauj za vzor, prpadne ho chc nasledova.
Kad lovek m v sebe potencil preva svoj ivot tak, aby bol inpirciou pre inch. Vtedy, ak ijeme svoj ivot smerom von - k uom, nie smerom dnu - k sebe a pre seba. Smerom k uom znamen vyuva svoje schopnosti a zrunosti pre spolon dobro, nielen pre to vlastn, aby bolo dobre mne a mojej rodine. A to sta. V tomto prpade sa kruh uzatvra.
alm dleitm prvkom je odbornos. lovek sa stva osobnosou vtedy, ak svoju prcu vykonva profesionlne odborne, kvalitne, dsledne. Preto sa m lovek cel ivot ui, zdokonaova sa vo svojej profesii a rs odborne i duchovne. Nezasta na niektorom z vvojovch stupov.
V neposlednom rade je to zbonos. Zo zbonosti vyrastaj ndhern osobnosti, pretoe prijali Boie princpy, s ktormi vydaj svoj vlastn maximlny vkon. Zbon udia s povine aj uachtil.
Uachtilos je zvltny jav. Ak sa s takmto lovekom stretnete, mte nevysvetliten pocit uritho tajomstva vychdzajceho z vntornho poriadku, ktor m ten lovek v sebe a ktor m Bo zklad. Stretnutie s takmto lovekom je zitkom, ktor podvedome vyvolva v ns pocit porovnvania sa. Vtedy sa astokrt za nau malos ctime zahanben. Osobnosti sa nerodia. Osobnosti sa formuj.
Ako na to? Ume sa od Krista. Bol a zostva osobnosou. Vrazne pozitvnou.