INFORMÁTOR PaD 6/2004

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Informácie a agitácia pre charitu
V piatok 26. novembra navštívil farnosť Markušovce Dr. Štefan Boržík, kňaz Spišskej diecézy určený pre službu Spišskej katolíckej charite. Keďže v nedeľu 28. novembra bola zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity, vdp. Štefan Boržík prišiel povzbudiť veriacich k štedrosti a poinformovať veriacich o práci a aktivitách charity. Počas sv. omše sa v tomto zmysle prihovoril veriacim vo farskom kostole sv. Michala v Markušovciach.

Boroko
Koncom novembra navštívil Markušovce pán Rostislav Bouchal z Brodku u Přerova (firma Boroko). Na digitálne hodiny dodal anténu snímača času so silnejším signálom, ktorým sa reguluje zvonenie na veži markušovského kostola. Anténu so silnejším signálom dodal aj na digitálne hodiny riadiacich zvonenie vo filiálnom kostole v Tepličke. Bolo to v deň, keď Tatry „vylámal“ víchor.

Za Jankom Bočkajom
V sobotu 27. novembra sa konala v Poprade v kostole sv. Cyrila a Metoda výročná sv. omša za zosnulého kňaza vdp. Janka Bočkaja, ktorý dlhé roky pracoval v Cirkevnom súde Spišskej diecézy. Hlavným celebrantom pri sv. omši bol domáci pán dekan, farár a cirkevný sudca vsdp. Anton Oparty a kázeň povedal Ján Duda, súdny vikár Spišskej diecézy a markušovský farár. Okrem iných kňazov koncelebrovali dp. Cyril Hamrák, markušovský rodák, ktorý pôsobí vo farnosti Poprad ako kaplán, ako aj bývalý markušovský a súčasný popradský kaplán dp. Janko Budzák.

Markušovské biblické dni v Roku Eucharistie
V nedeľu 5. decembra o 15,00 hodine sa uskutočnila ďalšia prednáška v rámci akcie „Markušovské biblické dni v Roku Eucharistie“. Tentoraz prednášala odborná asistentka biblickej teológie z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ThLic. Daniela Iskrová (rehoľným menom Júlia). Sestrička Júlia je členkou rehole Sestier sv. Dominika. Pochádza z Tvrdošína, základnú teológiu študovala v Ríme a postgraduálne štúdium biblickej teológie ukončila na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. V Markušovciach prednášala na tému: „Jediná reč, ktorú sa oplatí na tomto svete poznať“. Nadviazala na túžbu mnohých študovať cudzie jazyky a na výklade listu sv. Pavla Filemónovi zdôraznila, že touto jedinou rečou je „reč lásky“.

Deň zmierenia
V piatok 18. decembra sa uskutočnila v celej našej farnosti predvianočná sv. spoveď. V Markušovciach spovedali piati spovedníci, v Tepličke taktiež piati a v Lieskovanoch dvaja spovedníci. Sviatosť zmierenia prijalo veľké množstvo veriacich, aby prežili sviatky s čistým srdcom a zmierení s Bohom. Bol to deň veľkého Božieho milosrdenstva a milosti pre celú našu farnosť i filiálky.

Brožúrka modlitieb k Roku Eucharistie
V našich kostoloch sa ešte nachádzajú brožúry modlitieb v rodine počas Roka Eucharistie. Túto knižočku odporúčame našim veriacim nielen do pozornosti, ale aby sa počas Roka Eucharistie z nej modlievali. Modlitba je nevyhnutnou súčasťou nášho života s Bohom.