SOM TU S BOHOM PRE VS

--------- (Autor:  )
Autor:Lucia Dutkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!Narodila sa v Koiciach, bvala v Seni.
Poas zkladnej koly navtevovala aj zkladn umeleck kolu. Absolvovala Stredn ekonomick kolu v Koiciach.
Vstpila do rehole kolskch sestier kongregcie sv. Frantika Assiskho a zrove vytudovala Konzervatrium v iline, odbor cirkevn hudba, organ a dirigovanie.
Momentlne tuduje na Pedagogickej fakulte Katolckej univerzity v Ruomberku, odbor uitestvo 1.-4. so zameranm na pecilnu pedagogiku.
Ovlda maarsk a rusk jazyk, pasvne aj latinsk, anglick a nemeck.
Rehon sestra s mnostvom zub.
Sestra Emanuela

Mil sestra Emanuela, u dlh as sa venujete duchovne, ale aj po hudobnej strnke naim deom. Ako vnmate markuovsk deti?
Kee nemm deti, Cirkev mi dva tieto. Chodm tu vemi rada. Deti s mojm zmyslom, pookriatm, impulzom a povzbudenm. Mm z nich rados a mm ich vemi rada.

Ako dlho sa venujete hudbe?
Od 2. ronka Z som zaala navtevova hodiny hry na klavr. Prv rok ma uila kalvnska pani farrka v Seni. Po roku mi mamka kpila klavr, ktor stl kopu peaz. Skonila som tie ZU v Seni. Stredn ekonomick kolu som navtevovala v Koiciach. V tomto obdob som tie tancovala spoloensk tandardn a latinskoamerick tance v klube M v Koiciach. (A, B, C skupiny tancovali v televzii. V skupine D bola sestra Emanuela. - pozn. redaktorky)
Hne po kole som pracovala ako zapisovateka na sde v Koiciach. Potom som nastpila do rehole. Po novicite som dva roky uila nboenstvo na Gymnziu sv. Frantika Assiskho v iline. Viedla som gitarov krok a pripravovala sa na konzervatrium. Potom som es rokov tudovala v iline cirkevn hudbu. Mojou prioritou je spev.

Ak s v sasnosti vae pracovn povinnosti?
Um v Klove na diecznej organovej kole, pracujem na fare (administratva), pomoc uom.

omu sa radi venujete vo vonom ase?
Mm rada spev, tanec, hudbu, plvanie, lyovanie, prrodu, kultru, tie rada maujem a kreslm.

Preo ste sa rozhodli pre rehon povolanie?
Bolo obdobie, ke ma Pn viac nadchol pre vzah s nm a tie pre prcu a pomoc Cirkvi, ktor bola vtedy prenasledovan. Myslm si, e to bola milos, teda nezaslen dar. Pre ma je povolanie patri vetkm uom, ktorch mi Boh pole do cesty.

Preo ste sa rozhodli pre meno Emanuela?
Emanuela znamen ,,Boh s nami. Nechcela som do ivota vykroi bez Neho.

Ak je vae najobbenejie hudobn dielo a piese?
Pi sa mi cel hudobn dielo a tvorba Johanna Sebastiana Bacha. Viacer piesne mm obben, ale naprklad zo svetskch obubujem Popelku.

Mylienka, citt, ktor Vs inpiruj?
Je toho viac. Tak naprklad:
1. O NI NESTOJ, ZA NI NESTOJ.
2. PREMHA SVET LSKOU.
3. VYDRA A NENECHA SA ZNECHUI (lebo ak sa vzdme vtedy vyhrva diabol. To je jeho taktika odradi a znechuti loveka).
4. NIKDY SA NEODRADI OD KONANIA DOBRA.
5. VANOS JE OPAKOM HRIECHU.

Prejdime na vianon tmu. o si predstavte, ke sa povie Vianoce?
Rados, pokoj, rodina, srdenos, prevanie spoloenstva, narodenie dieatka. Zrove aj to, ako si Boh naiel a vymyslel spsob narodi sa ako lovek, e il uprostred ns a spasil ns.

Ak darek by ste darovali a ak by poteil vs?
Darovala by som to, o mm. Hadala by som, o sa pi tomu druhmu a poda toho by som sa rozhodla. To by ma ntilo nei s umi veda seba, ale i s tm druhm.

o by ste ,,zavinovali naim itateom?
Naozajstn pokoj v srdci Bo pokoj, ktor prevyuje vetku chpavos, nech napln a ochrni Vae srdcia v Jeiovi Kristovi.
Prajem tie prija identitu by Boou dcrou (synom), lebo mme Boha Otca s dedistvom v nebi.