Informtor PaD 5/2004

Kardinl Julin Herrnz Casado (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nvtevy

V stredu 7.9. navtvil Markuovce predseda Ppeskej rady pre legislatvne texty kardinl Julin Herrnz Casado z Rma. Navtvil Dardanely, katie a kostol. V kostole sa modlil modlitbu Salve Regina (Zdravas Krovn) za markuovskch veriacich. Ptal sa, i tunaj veriaci pristupuj k sviatosti zmierenia a k svtmu prijmaniu asto a v hojnom pote. Osobne si pozrel spovedelnice aj zvntra. Kardinl panielskeho pvodu je vekm ctiteom Eucharistie a Markuovce, poda jeho slov, zanechali na neho hlbok dojem. primn vaku vyslovil aj pracovnkam mzea za ich ochotu a odborn vklad.

Pracovn aktivity

V Teplike bol obnoven obraz Utrpenia Krista v Getsemanskej zhrade. Retauran a pozlacovacie prce previedol majster Krajrik vo svojej dielni v Levoi. Finann vlohy zaplatili pani Dzimkov z Tepliky a niektor lenky ruencovho spoloenstva z Tepliky. Odvoz a dovoz zabezpeil Vlado Gbr. Obraz bol uloen na svoje pvodn miesto v polovici septembra 2004.
V septembri pani Heidi Mrissyov zo tokholmu navtvila Markuovce, aby sa presvedila ako pokrauj prce na realizcii nhrobnho kamea na hrobe jej manela na kostolnom ndvor markuovskho kostola. Poas jej nvtevy bol na hrob jej manela uloen nhrobn kame z talianskej uly. Npis na kameni navrhla pani Heidi osobne. Podrobnejie sme o tom psali v minulom sle nho asopisu.

Duchovn aktivity

V nedeu 5.9. sa konala odpustov slvnos Narodenia Panny Mrie v Teplike. Odpustov sv. omu celebroval a kze predniesol Dr. Jozef Skupin, kancelr Cirkevnho sdu v Spiskej Kapitule.
V nedeu 26.9. sa konala odpustov slvnos sv. Michala archanjela v Markuovciach. Odpustov sv. omu celebroval Dr. Anton Oparty, dekan z Popradu. Koncelebrovali Mons. Michal Kur, vdp. Jn Hvizdo z Popradu a domci pn farr. Asistovali aj markuovsk bohoslovci Rbert Gurk a Jn Rimbala.
V piatok sa konal pohreb pna Michala uchrana, otca kaza a tunajieho rodka vdp. Jna uchrana, ktor je farrom vo Svite. Pohrebnej sv. omi i obradom predsedal Mons. Andrej Imrich, titulrny biskup Castello Tituliano a pomocn spisk biskup, ktor povedal aj kze.
Od 1. do 8. novembra navtevovali veriaci Markuoviec, Tepliky a Lieskovan kad de po sv. omi miestny cintorn, kde sa pomodlili predpsan modlitby za elom zska pln odpustky pre due v oistci.

Vzdelvanie

V nedeu 24.10. v rmci markuovskch biblickch dn v roku Eucharistie prednal veriacim z Markuoviec, Tepliky a Lieskovan docent Pavol Farka z Novch Zmkov. Hovoril na tmu Symbolika sel v Svtom Psme. Prtomnm veriacim vysvetlil na praktickch ukkach z Biblie, o znamenaj niektor sla v Psme. Po prednke bola diskusia. Vystpenie docenta Farkaa malo medzi veriacimi vemi dobr ohlas. V novembri sa v Markuovciach predstav al biblista Frantiek Trstensk, v decembri biblistka Daniela Iskrov, v januri Dr. Jozef Leinsk a vo februri prof. Anton Tyrol.
Markuovsk organov kola funguje aj tento kolsk rok a iaci pod vedenm uiteky hudby robia pokroky. Organov kola existuje aj v Teplike nad Horndom.

In aktivity

V sobotu 30.10. sa konala v Lieskovanoch kultrno-portov podujatie pod nzvom Jazda sv. Huberta. Podujatie sa zaalo predpoludnm svtou omou. V kzni pn farr zdraznil, e lohou Cirkvi je evanjelizova kultru a kultrne podujatia, ako nm to przvukuje aj Svt Otec. Kultrne podujatie pokraovalo jazdou na kooch a honom na lku, ktor viedol poslanec NR SR Ing. Karol Mitrk zo sedla jazdeckho koa. Pohad na promendu jazdcov, kon a koov bol vskutku ndhernm zitkom. Najkrajm pohad na svet je vraj poda slov pna Mitrka z chrbta jazdeckho koa. Pre astnkov bol pekn aj ten zo zeme. Podujatie zorganizoval Obecn rad Lieskovany.