Prinášať Krista z kostola do domácností

x (Autor:  )
Autor:Peter Galčík
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodníky nášmu Bohu“ (Iz 40,36). Začína sa nám adventné obdobie. Obdobie, kedy prežívame očakávanie Spasiteľa. Príchodom Ježiša na tento svet sa zlo z ľudstva nevytratilo. Boh vo svojej dobrote umožňuje človeku, aby si stále vyberal medzi dobrom a zlom. Dáva mu možnosť poučiť sa na vlastných chybách a hriechoch. Bez Božej pomoci sme bezradní, a preto volajme o pomoc v našich modlitbách, povedzme mu, že Ho stále máme radi, hoci sme nestáli a zlyhávame. On príde na pomoc a meškať nebude.
Toto všetko nám pripomína i Svätý Otec Jan Pavol II. v úsilí o obnovu kresťanského života v Kristovi, keď vyhlásil Rok Eucharistie. V celej cirkvi sa slávi od októbra 2004 do októbra 2005. Tento rok je aj výzvou pre kresťanské rodiny, aby Ježiša prijali do svojho domu, a tak pretvorili svoju rodinu na domácu cirkev. Príklad nazaretskej rodiny nás učí a vyzýva, aby sme „presťahovali“ Ježiša z miesta narodenia na miesto pôsobenia, z kostola do domácností, z oltára do našej rodiny.
Prežívaním liturgického roka a vrúcnou eucharistickou nábožnosťou pripravujeme cestu Pánovi, aby sme my ako kresťania vedeli, kde je prameň vianočnej radosti. Boh nám prejavil svoju lásku a poslal nám svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život (Jn 3,16) . Svätý Otec nás povzbudzuje, aby sme boli nositeľmi radosti a nádeje v tomto treťom tisícročí. Buďme apoštolmi lásky a nádeje vo svojich rodinách, voči svojim deťom, rodičom, voči chorým a starým. S pokorným srdcom pokľaknime pred Božím Synom, poďakujme mu za príchod na tento svet.
Toto obdobie je prípravou na oslavu narodenia Pána a očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Začína sa štvrtou nedeľou pred Vianocami a končí sa popoludní na Štedrý deň. Slovo ADVENT je odvodené z latinského adventus (príchod).
Dvojaká povaha adventného času ovplyvňuje slávenie jednotlivých týždňov. Prvou adventnou nedeľou sa zároveň začína pre veriacich nový kresťanský rok. Evanjelium prvej nedele hovorí o druhom príchode Pána a nabáda k bedlivosti. Druhá je v znamení pokánia, rozjímania o udalostiach, ktoré predchádzajú narodeniu Krista, naplnenie radostných očakávaní Jeho prvého príchodu. Tretia adventná nedeľa sa volá podľa prvého slova vstupného verša: „Radujme sa stále v Pánovi.“ Opakujem: „Raduj sa!“ Pán je blízko. Vážnu fialovú farbu pokánia vystriedajú ružové omšové rúcha symbolizujúce predvianočnú radosť z očakávania blížiaceho sa sviatku Kristovho narodenia. Aj štvrtá nedeľa je venovaná udalostiam predchádzajúcim narodeniu Pána. Pripomíname si posolstvo Jozefovi o čistote Jeho nevesty, zvestovanie Pána, stretnutie Márie s Alžbetou a na dôležité starozákonné mesiášske proroctvá. Adventné obdobie vrcholí vigíliou sviatku Narodenia Pána. Prvými vešperami sviatku Narodenia Pána sa začína doba vianočná.
Keď zapálime prvú sviecu na adventnom venci, ktorá je symbolom samotného Krista, ktorého nazývame Svetlom sveta, spoločne si pokľaknime a poďakujme Božiemu Synovi za Jeho príchod. Táto svieca má horieť nejaký čas v našich rodinách každý večer až do Vianoc.