Mrne s vetky udsk sdy

Vlet markuovskch det a mldee na Oravu

Skupina (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

28. jla 2004 sa uskutonil vlet markuovskch det a mldee. Vybrali si Oravu. Kee bol sychrav as a u dva dni predtm pralo (blili sa povodne), niektor sa vletu zriekli, o bolo celkom pochopiten. Ale aj tak v stanoven de vyrazil autobus s pnom Gurkom za volantom v stanoven de rno o iestej: smer Orava. Kee poasie bolo naozaj rizikovm faktorom tohto vletu, pn farr Duda navrhol, e sa bude putova po kostoloch Oravy. A aby sme to nerobili len tak, boli zadan aj konkrtne lohy. Na zver sme mali vyhodnoti najkraj kostol, ktor sme videli a najsympatickejie, najnbonejie a najmodernejie vyzerajceho (dojem budiaceho) kaza. Iste, ned sa loveka spozna na prv pohad, z jednho stretnutia. Ide skr o dojem, ktor v ns vyvolal.

Trasa vletu

Z Markuoviec autobus vyrazil rno krtko po iestej hodine. Po prchode do Oravskho Podzmku sme najprv li do kostola, kde pn farr Duda pre ns odslil sv. omu. Minitroval mu pn bohoslovec Rbert Gurk, na organe hral Joko Skenk, tanie pretala Lenka Panrov a alm zaspievala Lucia Hudkov. Pn farr pri kzni spomenul slnko v udskej dui, ktorm m by pre ns rados zo ivota, ktor nm daroval Boh. Potom sme navtvili Oravsk hrad v doprovode sprievodkyne: videli sme aj ermiarsky sboj, hru na harfe i hru na husliach. To vetko bolo v programe prehliadky hradu. Po Oravskom Podzmku nasledovala Kriv, rodisko blahoslavenej sestriky Zdenky. V kostole sme sa pomodlili, vypouli si vklad pna Habovtiaka (brata znmeho u nebohho spisovatea Antona Habovtiaka) a uctili si relikvie blahoslavenej sestry Zdenky, ktor nm dal pobozka pn farr Duda za prtomnosti domceho pna farra vdp. Ondreja Lajina. Z Krivej sme putovali do Tvrdona. Tu nm tvrdonsky kostol priiel otvori pn farr Marhefka. Organisti si mohli zahra na vekom koncertnom organe, ktor je ozdobou farskho kostola Najsv. Trojice v Tvrdone. Potom sme cez Trsten preli do Liesku. Tu nm vo farskom kostole privtal pn farr tefan Koma a porozprval nm velio o duchovnom ivote i o kostole. Je tu ndhern chrm sv. Michala archanjela. Na vitri v oknch je okrem inch vyobrazen Bo sluha biskup Jn Vojtak i blahoslaven sestra Zdenka, ale aj tajomstv sv. ruenca. Po modlitbe sme sa rozlili a vyrazili do Nmestova. Tu nm priiel kostol otvori pn dekan Blaej Dibdiak. Je to vek kostol. Pn dekan spomenul, e tento kostol je poznaen vradou, ktor sa stala v tomto kostole v 60-rokoch. Spomenul aj hudobn festival nboenskch hudobnch skupn, ktor skonil iba niekoko dn pred nam prchodom. Z Nmestova sme sa presunuli do Oravskej Lesnej. Miestny kostol ns uchvtil svojou drevenou architektrou a indovou strechou. Na cestu sp nm udelil poehnanie miestny pn farr Slavomr Maruiak i prtomn popradsk dekan Anton Oparty. Cestou sp sme sa ete zastavili v Poprade a navtvili sme pna kaplna Cyrila Hamrka. Psob tu aj pn kapln Janko Budzk, ktorho vak sme nenali doma (neboli sme tu ohlsen, iba sme sa rozhodli zastavi). Domov sme prili krtko pre 22 hodinou veer.

Anketa

Navtvili sme kostoly v Oravskom Podzmku, v Krivej, v Tvrdone, v Liesku, v Nmestove a v Oravskej Lesnej. V kategrii najkraj kostol jednoznane zvazil kostol v Oravskej Lesnej. Z 33 hlasov dostal a 29 hlasov. 4 hlasy dostal kostol v Liesku a 1 hlas bol neplatn.

Menej jednoznan to bolo s farrmi. Aj ke sme ili bez ohlsenia, nali sme kazov uvedench kostolov vetkch doma a ochotne ns prijali a pustili do kostola. Za tento ich krsny postoj im primne akujeme. Pna farra tefana Komu z Liesku povauj za najnbonejieho kaza (19 hlasov), pna farra z Tvrdona vdp. Jna Marhefku oznaili za najsympatickejieho kaza, hoci v tejto kategrii to nebolo vbec jednoznan (12 hlasov; silne mu konkuroval pn farr Vetrk z Oravskho Podzmku). Najviac hlasov o moderne a netradine psobiaceho kaza zskal jednoznane a neprekonatene vdp. Ondrej Lajin, farr z Krivej (23 hlasov; ostatn hlasy boli silne roztrieten).

udsk sdy!?

Jeden vletnk mal svoj vlastn nzor na cel vec. Preto nehlasoval, ale na lstok napsal tieto slov: Mrne s vetky udsk sdy! A mal pravdu. Napokon vetky hlasy boli iba vyjadrenm iba nzoru, vrtane toho poslednho. Predsa vak anketa sledovala ist pedagogick ciele, aby sme nechodili po kostoloch len tak nevmavo (a nelamentovali, e vonku je zamraen, prpadne pr); aby sme sa v kostoloch modlili, ale aby sme si vmali aj ich krsu; a aj kazov, aby sme si ich vmali, aby sme v nich videli Boch sluobnkov. Preto si nemyslm, e anketa bola posdenm a u vbec nie odsdenm. Bola vyjadrenm, e n vlet mal cie i zmysel: chcela ns odtrhn od neasu poasia a upriami nau pozornos na udalosti, ktormi sme ili poas vletu. Vieme, e my meme vyjadri iba nzor. Iba Boh raz posdi nae iny i to, ak naozaj vo svojom vntri sme. Alebo si naozaj niekto mysl, e sme tm niektormu kostolu a niektormu kazovi ublili? Celkom iste toto vyjadrenie stoj za obdiv i pozornos. Tem sa, e vnmame loveka nielen zrakom a sluchom, ale aj srdcom a nboenskm pohadom. Naozaj, mrne s vetky udsk sdy, ak by boli odtrhnut od Pna Boha, od nho svedomia, od naej nklonnosti k pravde a lske!