Chlapci a dievat zamyslite sa ...

Autor:tefan terbk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pn Boh sa postaral o kadho z ns. Kadmu nm dal otca i matku, aby ns riadili, chrnili a starali sa o ns, dokia si sami nevieme pomc. Kok to lskavos pre ns! Kok staros a zodpovednos pre naich rodiov! Chlapci a dievat, rozmali ste u o tom? Ke prde lovek na svet je tak biedny, slab, boh, nemluva. iada si tok starostlivos, pozornos, pomoc. Kto mu ju d? Preto Pn Boh vtepil rodiom cit lsky k svojim deom, aby oni chrnili a starali sa o to bezvldne stvorenie boie. Pracuj do moru, znaj starosti, trpenia. Nie pre seba, ale pre svoje deti. Staraj sa aj o ich budcnos. A rodiia toto vetko znaj, lebo maj vek lsku k svojim deom.

Bohuia, deti asto zabdaj na to, e maj odmeni najkrajie roky svojich rodiov preit v trpen a starostiach a to tak, e sa postaraj o ich spokojn starobu. Avak aj v naich kresanskch rodinch asto vidme opak. Synovia s k rodiom bezcitn, surov, lebo rodiia, ktor sa zodrali v prci, im teraz u nemu ni da.

Chlapci a dievat, ale i vy star priatelia, ktor ete mte svojich rodiov, starch rodiov, zamyslite sa nad tm, i sa vae sprvanie a postoje k vaim najblim zhoduj s vaim svedomm, i je to sprvanie kresansk a katolcke. Aby ste raz neutovali, ke sa vm pomin, e ste k nim neboli dobr ako sa na katolcke diea patr. Aj sv. Augustn vo svojej knihe Vyznania pe v bolesti nad smrou svojej matky Moniky takto: Uvonil som zadran slzy, aby tiekli...

Nu, mil mlde, chlapci a dievat, zamyslite sa sami nad sebou, nad svojm sprvanm, nad tm, ako sa sprvate k svojim rodiom a k starm.