FARNOS BOHAT NA KAZSK POVOLANIA

Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Primiciant Mgr. Cyril Hamrk nadvzuje svojou kazskou vysviackou na viacerch kazov, ktor pochdzaj z Markuoviec a psobia na rznych miestach Spiskej dieczy. V nasledujcich riadkoch si niektorch z nich pripomenieme. Ale u teraz mono poveda, e farnos Markuovce je bohatou na kazsk povolania. Je zaujmav, e ide prevane o povolania za diecznych kazov. Iba jeden zo ijcich kazov je rehonkom, vetci ostatn s diecznymi kazmi. Aj dp. Cyril Hamrk je diecznym kazom. Bol vysvten pre slubu Spiskej dieczy.

Na prvom mieste spomeniem brata jeho deda z matkinej strany pna dekana Frantika Hamrka z Tepliky, ktorho si u Pn povolal. Bol kazom Roavskej dieczy a dlh roky psobil v Krompachoch, kde ho veriaci mali vemi radi a s ctou si na neho spomnaj. Bol milej a prvetivej povahy. Pochovan je v Teplike.

Mons. Michal Kur, spiskokapitulsk farr, je zase bratom jeho starej mamy z otcovej strany. Na kaza bol vysvten v roku 1946 a po kaplnskych rokoch bol sprvcom farnosti v Liskovej, potom sprvcom farnosti Zakamenn. V roku 1964 nastpil za tajomnka Biskupskho radu v Spiskej Kapitule. Neskr sa stal riaditeom Biskupskho radu a farrom v Spiskej Kapitule.

Vdp. Stanislav Baldovsk, markuovsk rodk, psobil na viacerch miestach Spiskej dieczy. V sasnosti psob ako farr vo farnosti Vek Lesn.

PhDr. Vladimr Fajkus taktie pochdza z Markuoviec. Po vysviacke psobil na viacerch miestach. V poslednom obdob bol sprvcom farnosti Hniezdne, neskr psobil vo Vekej Lomnici a v sasnosti psob vo farnosti Spisk Teplica.

Pn farr Viliam Komr psob u dlh roky na Liptove. Bol kaplnom v Ruomberku a neskr sa stal sprvcom farnosti Bobrovec na Hornom Liptove. Aj on pochdza z Markuoviec.

Vdp. Jozef Mrovk je u na dchodku v Kazskom domove sv. Jna Boska v Spiskej Kapitule. Uchoval si vzcny a pekn priatesk vzah s Dr. Pavlom Janom z Kruetnice a s Pavlom Beganom, sprvcom Kazskho domova v Spiskej Kapitule. Na svoje rodisko Markuovce nezabda.

Vdp. Jn uchran psobil na viacerch kaplnskych miestach (Ruomberok a Nmestovo). Neskr bol sprvcom farnosti Hnilec a v sasnosti psob vo Svite. ivo sa zaujma o dianie vo svojej rodnej farnosti.

Pater Matej Oviarik, OFM je taktie markuovskm rodkom. Po vstupe k Menm bratom sv. Frantika sa stal kazom a psob v Hlohovci.

Vdp. ThLic. Peter Lovas bol kaplnom v Liptovskom Mikuli, potom sprvcom farnosti v Spiskej Teplici a v sasnosti je kaplnom v Spiskch Vlachoch.