BIRMOVKA: KONIEC ALEBO ZAIATOK?

Otec biskup Imrich pri udeovan sviatosti birmovania v Markuovciach (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

O sviatosti birmovania sa niekedy artovne hovor, e je to slvnostn koniec praktickho nboenskho ivota. Mnoh z birmovancov naozaj prestan chodi pravidelne na bohosluby a asto z ich nboenskej ahostajnosti vytrhne a prprava na sviatos manelstva, ale ani poas tej sa s takm kresanom ned vea urobi. Aj ke sa snam by realistom, verm, e prevana as naich birmovancov si svoje nboensk presvedenie uchov aj do budcich dn a rokov.

Spsob prpravy

Niektorm sa zdalo, e prprava na birmovku bola nron. Birmovanci sa schdzali raz tdenne na jednu hodinu s vedcim skupiny na modlitby a duchovn rozhovor. Raz tdenne sa zastovali katechzy, ktor v kostole dvali kazi. Okrem toho pravidelne pristupovali k sviatosti zmierenia na prv piatky a kontrolovala sa ich as na nedenej sv. omi a na jednej sv. omi v tdni. Napokon kad birmovanec musel absolvova osobn pohovor s pnom farrom, ktor overil jeho vedomosti. Iste, aj ke boli obavy a pn farr sa tvril prsne, nikomu sa nestalo, aby bol vylen pre nedostatok vedomost. Kad z birmovancov skky urobil.
Prprava bola zameran na tieto ciele: zitok z modlitby a duchovnch rozhovorov (to zabezpeovali stretnutia s vedcimi skupn) a tlak na nrast nboenskch vedomost (katechzy kazov a skky). Obe zloky s plne opodstatnen. Mnoh z birmovancov bud i z tchto nboenskch vedomost cel svoj al ivot, pokia ich trochu nepritisne kaz v rmci predmanelskej prpravy alebo pokia sami nebud dba na rozvoj svojich nboenskch vedomost. Taktie zitok s modlitby povaujem za mimoriadne dleit, lebo v niektorch rodinch sa prestvaj modli... A bud sa deti modli, ak sa nemodlia ich rodiia? Skste si da odpove!

Nebolo to ahk

Napokon si treba prizna, e ani pre ns kazov a vedcich skupn to nebolo ahk. Neraz sme stli pred obrovskm balvanom: ako zvldnu tch nezvldnutench, tch, ktor maj po kadom vaom slove posmen poznmku a nech by ste robili okovek, neodpustia si ju. Ako zvldnu tch dospievajcich majstrov sveta, ktorch asto zaujma vetko, ale ni serizne? Nemyslm si, e takchto bolo medzi birmovancami vea, ale boli aj tak a nebolo to s nimi vbec ahk.
Boli tam vak aj zlat due, ktor oplvali usilovnosou, ochotou, aktivitou. A takchto bolo vaka Bohu omnoho viac.
Vyslovujem svoj obdiv a uznanie vedcim skupn birmovancov, ktor s vekou lskavosou a trpezlivosou zvldali tch prvch i tch druhch.

Viera a ndej

Tu sa mi iada vyslovi vieru a ndej. Vkladm ju do rk rodiov a birmovnch rodiov. Prosm vs dbajte na vieru a nboensk ivot svojich det a birmovnch det. Neberte svoju lohu iba za formalitu, ale berte ju vne. Vete tchto mladch ud skaliami ich mladosti a nebezpeenstiev do prstavu pokojnej a vyrovnanej dospelosti, aby nestratili svoju vieru, aby sa neprestali modli, aby neprestali navtevova v nedele bohosluby, aby vdy ctili vo svojom ivote potrebu Pna Boha. Prosm vs o to pre dobro vaich synov a dcr, pre ich ven spsu, pre ich ven astie!
Podobn ndej vkladm aj do vedcich birmovnch skupn. Birmovanci vaej skupiny sta stali v duchovnom zmysle akosi vaimi. Strvili ste s nimi hodiny a hodiny v modlitbch a duchovnch rozhovoroch. Venovali ste im svoj as, dali ste im kus svojho srdca, dali ste im kus svojej viery a lsky k Bohu, ktorou ijete a dchate vy. Na to sa ned zabudn. Ale nejde len o spomienky, ktor iste ostan. Verm, e si vdy budete hada cestu k tm, ktorch ste k birmovke priviedli, e sa budete zaujma o ich ivotn i duchovn osudy, e im poradte a povzbudte dobrm slovom, prkladom vlastnho ivota i modlitbou. Vopred vm za to akujem. Preto aj do vs vkladm svoju vieru i ndej, aj do vs vkladm duchovn budcnos naich tohtoronch birmovancov.
Najviu ndej vak vkladm do rk nho Pna. Verm, e nau prcu i nmahu poehn. Ve sme nielen pracovali, ale aj modlili sa, aby nau prcu, nae dielo poehnal. A je to predsa dielo spsy loveka, dielo jeho duchovnej budcnosti. Preto verm, e Pn je naou najvou ndejou a posilou.

Nov duchovn etapa?

A tak verm a dfam, e mnoh nai birmovanci sa postavili na tartovaciu iaru svojej novej duchovnej etapy. Mil mlad priatelia! elm a vyprosujem vm poas tejto etapy Boie poehnanie a vea radosti zo ivota v Duchu Svtom, ktorho ste vo sviatosti birmovania prijali.