Budem sa snai hlsa pravdu

Rozhovor s Cyrilom Hamrkom

Cyril Hamrk (Autor:  )
Autor:Mria Krotk-Koalov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

1. D sa poveda, e m za sebou dleit etapu vo svojom ivote. Jedna sa uzatvra, druh otvra. Ak je to pocit? Si mlad kaz a vstupuje do "normlneho" relneho ivota.

Kad lovek, ktor ukonuje prpravu na svoje povolanie, pociuje tak zdrav bze pred tm, ako bude psobi v spolonosti. Zvl᚝ tie povolania, ktor si vyaduj prcu s umi s o to nronejie. Pocit zodpovednosti za svoje konanie, sprvanie a slov maj v tchto povolaniach svoje miesto. A to plat samozrejme a predovetkm o kazoch, uoch, ktor v tomto svete ria radostn zves evanjelia. Na druhej strane sa vemi tem a mm rados z toho, e aj ja svojm ivotom a konanm sa budem snai hlsa Pravdu. Spsa du je zkladnm cieom celej Cirkvi a samozrejme aj mojm. A povedzme si otvorene, e pre ns veriacich ni nem viu hodnotu.
Neviem, preo si vina ud mysl, e seminr je uzavret priestor, z ktorho vs vypustia po vysviacke. Kto m oi a pozer, kto m ui a pova, neme osta ahostajn voi problmom normlneho relneho ivota a tvri sa, e o nich nevie. Seminr bol pre ma vekou kolou ivota. Boh si njde vdy mnoho spsobov ako pripravi svojich sluobnkov na pastorciu. Ak aj ijeme oddelen od sveta, neznamen to, e neijeme v om, alebo ijeme v nejakej svojej idelnej predstave. U Otcovia cirkvi uvdzaj, e toto vylenie kresanov zo sveta nemus by materilne, ale morlne. Znamen to, e sa ume svet, t.j. vetko s m sa stretvame, inak hodnoti ne noviny, obrazovka, poulin rei, chky loveka i verejn mienka. Vdy ide o hadanie Boej pravdy vo svetle evanjelia.

2. Kedy si vlastne poctil Boie volanie i vnuknutie sta sa kazom?

Boh povolva loveka rznym spsobom a len on uruje as, kedy si rezervuje jeho srdce. Na povolanie je potrebn pozera v duchu Jeiovch slov: Nie vy ste si vyvolili ma, ale ja som si vyvolil vs. Ja som sa od tleho detstva motal okolo oltra a viera i kontakt s kazom boli neodmyslitenou sasou mjho ivota. Prv zchvevy i podnety k povolaniu boli teda u v detstve. Ale neil som stle s mylienkou, e to mm jasn. Vo svojom osobnom dozrievan a v zakan krsy mladosti a ivota som skal inklinova aj k inm povolaniam i ivotnmu stavu. Skky povolania boli a bud neraz ak. Ale ke vo vntri pociujete to rezervovan srdce, vdy sa rozhodnete pre to, k omu vs Boh povolva. Kad duchovn povolanie je vek Boia milos a dar pre toho, kto ho prijal, ako aj pre tento pominuten svet.

3. Kto bol v ivote tvojm vzorom-prkladom, ktor a pozitvne motivoval k tomu, aby si si vybral prve toto povolanie?

Pre kadho kresana je najvm motvom a vzorom Jei Kristus. Je aj mojm vzorom a uiteom, jemu slim. o sa tka udskch prkladov, nemm vyhranen nejak idel, ktor by som mal potrebu nasledova. Kad lovek prina do tohoto sveta osi svojsk. Ak sa otvor Boiemu psobeniu, je schopn naplno rozvin krsu svojho srdca a to je hodn nasledovania. A udsk srdce, v ktorom prebva Boh, doke by vemi krsne.
Je vea prkladov ivota svtch, kazov, ud, ktorch som poznal a stretol. V kadom z nich bolo a je osi, o ma oslovuje a o si beriem za prklad a vzor v nasledovan. Za vetkm je vak potrebn vidie Jeia, ktor loveku odhalil jeho vekos a dstojnos.

4. Vie sm vemi dobre, e dnen doba je vemi hektick a nron na vzjomn komunikciu. M u svoju konkrtnu predstavu o svojej budcej pastorcii vo farnosti, kde bude psobi? Je aj konkrtna vekov skupina farnkov, ktorej by si sa chcel pecilne venova?

Kaz je tu pre vetkch ud. Komunikcia s nimi je pre neho nevyhnutn. loveka spozn po rei, vrav jedno prslovie. A ke sa chceme navzjom pozna a pomha si na ceste ivota, musme spolu rozprva. asto zle z akej pozcie. Ak sa lovek, ktor zastva v spolonosti tak post, v ktorom komunikcia zohrva dleit lohu, bude tvri ako nedobytn bralo, ktor si dr od ud odstup, ostane sm a nevyuit vo svojom poslan. Ale ak bude ma zujem o loveka ako osobu, o jeho dobro, o jeho nzor na vec, dohodne a porozprva sa s kadm. O tom som silne presveden.
Predstava o pastorcii je jedna vec a realita je druh vec. Kee som v pastorcii nebol, nemem hovori, na o sa chcem zamera. Vo veobecnosti sa d poveda, e budem robi to, o bude potrebn a aktulne. Viem vak, e vemi dleit bude moje osobn svedectvo ivota. Ak by chbalo, vetko silie vyjde nazmar. To vemi dobre viem. A k akej skupine farnkov mi bude najbliie, to uke budcnos.

5. Ak s tvoje plny do budcna, chce sa venova len pastorcii alebo sa plnuje aj alej venova tdiu?

Do pastorcie sa vemi tem. Preto som tudoval, aby som bol uom na blzku a spolu sme krali do Boieho krovstva. By jednoduchm a dobrm kazom je pre ma podstatn a plne postaujce. Aby sme vak boli v Cirkvi aktulni a vzdelan je potrebn permanentn formcia ducha a rozumu, o zabezpe predovetkm tdium. tudova teda isto budem, ale v akej forme, to nechm na Boiu prozretenos.

6.A na zver, o pozitvne by si chcel odkza naim itateom?

Milujte Boha a jeho Cirkev. Vdy hadajte pravdu. Svedte svojm ivotom o Kristovi aj napriek nedokonalosti a chybm ns kazov. Nikdy sa nenechajte znechuti, pretoe Jei, jedine Jei je svetlom nho ivota.

7. Zachov nm aj naalej svoju pisatesk priaze?

Ak to bude mon, tak vemi rd.

Za rozhovor akuje Mria Krotk