Rozprvanie o Bohu rozprvanie s najkrajm zverom pre kadho veriaceho

OKIENKO PRE BIRMOVANCOV

Autor:Bernadeta Malikov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pn Jei nm hovor: Idem vm pripravi miesto , pripravm vm miesto , a vezmem vs k sebe.
Hadala som nvod, ni pre stretnutia.
Rozprvajme sa o Bohu! Znelo mi to ako nieo ahk, jednoduch, prirodzen. Pjde to.
Budeme si dva otzky, vzjomne si na nich odpoveda, dopa sa a obohacova vo vzjomnom poznan. Rozprvajme si o Bohu, prosm mladch, ktor mi boli zveren na obdobie prpravy pred udelenm sviatosti birmovania.
Rozhovor viazol. Nastala realita. Jednostrann monolg. Neostvalo in, iba kls otzky. V mnohch prpadoch som vedomosami bola a vemi milo prekvapen.
Preo viazne dialg?
Nie tak dvno som bola svedkom innosti mladej dieviny, ktor v rmci plnenia si svojich pracovnch povinnost zaviedla rozhovor k tme viera, Boh. Mala 16 rokov. Patrila k sekte. koda, pomyslela som si.
Poas jej ptavho rozprvania vybavila sa mi moja skupina. Premietla som si v mysli vetkch birmovancov.
Mil chlapci a dievat! Dovolm si vs oslovi touto cestou vetkch. Pomte si navzjom v poznvan Boha. tajte si o Jeho cestch, kde chodil, o robil, ako sa sprval, o rozprval, o ns chcel naui. tajme a rozprvajme sa o om! Iba takto sa budeme utvrdzova v jeho poznan.
Mnohokrt iba ticho stojme a nae mylienky nejasne tpu. Poznm, viem, ale... Kde to bolo? o sa tam stalo?
Pracujte na sebe a modlite sa, aby sa vae ticho zmenilo na krsne vyznanie a obranu viery. iadne sta nech nevyrieknu: dnen mlad katolci nepoznaj svojho Boha.
Modlite sa za seba, za vs vetkch a za nau cirkev. Z prleitosti udelenia sviatosti krstu kresanskej dospelosti vyprosujte si u odteraz hojnos darov Ducha Svtho.