KRESAN M BY SVIATOSOU

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vemi asto ermujeme v naich kostoloch so slovom sviatos, ktormu vak, ia, mlo rozumieme. T zbehlej ete vedia, e mme sedem sviatost, ale u vbec im nenapadne, e ich mme preto, aby sme sa my sami stali pre inch sviatosou. Nu ako to vlastne je?

Po pde prvch ud do hriechu v raji, Boh ustanovil pln zchrany loveka. Bol to pln spsy, pln vykpenia, aby lovek nestratil monos vstpi do Boieho krovstva. Preto si vyvolil izraelsk nrod, preto k nim posielal Boch muov, napomnal, karhal ich, naprval... A napokon poslal na svet svojho Syna, aby svet vykpil.
Preto kresania od zaiatku nazvali vetko, m sa Bo pln spsy loveka navonok prejavoval, grckym slovom mysterion, neskr latinskm slovom sacramentum, o slovenina preklad slovom sviatos. Takto posol Jeiovej zvesti spsy bol sviatosou, proroci, kee hovorili v boom mene, boli sviatosou. Najvraznejm spsobom sa tto skutonos prejavila na osobe Jeia Krista, Boieho Syna. On, kee bol samm Bohom, najviac nm priblil Bo pln spsy, ba On ho aj uskutonil svojm ivotom, utrpenm, smrou a zmtvychvstanm. Preto Kristus je sviatosou par excellance. Preto tame Psmo svt, zvl᚝ o Pnu Jeiovi, preto o om uvaujeme, aby sme o najviac pochopili z tohto vzcneho boieho plnu spsy, ktor je vlastne bom plnom monosti nho vstupu do Boieho nebeskho krovstva. Ide teda o vne veci.
Poslanie by sviatosou spsy zveril Pn Jei Cirkvi. Preto cirkevn zhromadenia veriacich s zdvihnutm ukazovkom pre inch ud, pre in spoloenstv, e Boh existuje, e chce spsu loveka, e nechce jeho smr a jeho zatratenie.
Ale rovnako aj veriaci jednotlivec me by sviatosou. Ak svojimi slovami, sprvanm, dobrmi skutkami, nosami vyvolva v inch uoch pozitvne rozpaky, vahy o Bohu, isto-iste im ukazuje cestu do Boieho krovstva. Preto kresan, mono aj keby ni nehovoril, ni nehlsal o Bohu, predsa svojm dobrm a nostnm ivotom je znakom Boej existencie, majkom ukazujcim inm smer ivotnej cesty, ktor vedie do nebeskho krovstva. Jednm slovom aj veriaci jednotlivec me by pre inch sviatosou. A o to ide.
Boh vak potal, e sme iba slab udia, preto ustanovil sedem prameov posily, boej pomoci, aby nm pomohol napa toto nae vzneen poslanie vo svete. Tmi pramemi je to, o tradine nazvame sedem sviatost: krst, birmovanie, sviatos oltrna, sviatos zmierenia, pomazanie chorch, kazstvo, manelstvo. Preto k sviatostiam nepristupujeme preto, e je to zvyk, e ns k tomu nabdaj rodiia, star rodiia, ale preto, aby sme vldali by my sami sviatosou pre inch ud. Sviatosti prijmame preto, aby sme sa my sami menili na sviatos, aby sme sa stali sviatosou, vonkajm prejavom boieho plnu spsy, jasnou cestou pre inch, aby sa taktie vydali na cestu do nebeskho krovstva. Prijmanie sviatost teda nie je samoeln, ale m svoj jasn cie i vznam: nae posvtenie, nau premenu, nau existenn sviatostnos.