Sympzium omovch a liturgickch vn

astnici sympzia (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V doch 10 a 11. janura 2004 sa v Spiskej Kapitule konalo II. sympzium omovch, liturgickch a ker vn. Sympzium usporiadalo Kolpingovo dielo na Slovensku a ztitu nad podujatm prevzal Jn Duda, sdny vikr Spiskej dieczy. Pozvanie na toto podujatie prijali viacer vznamn osobnosti. Medzi hosami bol aj bval prezident Slovenskej republiky pn Michal Kov s manelkou. Pri tejto prleitosti sme ho poprosili o dovolenie uverejni niektor jeho fotografie na strnkach asopisu Pokoj a dobro. Pn prezident srdene pozdravuje naich itateov a shlas na uverejnenie niektorej z jeho fotografi v naom asopise s radosou udelil. Podujatiu v Spiskej Kapitule venovala pozornos aj Slovensk televzia a Televzia Ta3. O podujatie sa postaral przes Kolpingovho diela v Spiskej Kapitule katolcky kaz Pavol Zako.

astnkov sympzia privtal hlavn przes Kolpingovho diela na Slovensku. Po om krtku prednku na tmu Teolgia vna predniesol Jn Duda. Vo svojej prednke zdraznil, e Pn Jei dal vnu vnimon vzneen poslanie, ke pri poslednej veeri premenil vno na svoju krv. Ponechal jej vak spsoby vna (chu, farbu a pod.), ale poda viery Cirkvi u to nie je vno, ale Jeiova krv. Z Jeiovho poverenia kazi to konaj poas sv. ome na celom svete. Vdy, ak berieme do rk pohr s vnom, treba si uvedomi jeho vzneen poslanie, ktor by lovek nikdy nemal dehonestova opilstvom!, kontatoval na zver prednate. Prednka bola publikovan v odbornom asopise Vini a vno, ktor vychdza v Bratislave a vydva ho Zdruenie somelirov Slovenska.
Po prednke sa ujal slova somelir Ing. Vladimr Hronsk z Bratislavy. Predstavil jednotliv vzorky vn uren na degustciu a vysvetlil prtomnm spsob hodnotenia. Pri kadej vzorke vna sa hodnotila farba vna, va i chu a celkov dojem. Za vetko sa jednotlivm vzorkm prideovali body. Cel podujatie bolo vlastne v jeho rii.
Tohto roku poslali vrobcovia vn 21 vzoriek (flia) omovho, liturgickho a ker vna. Boli tu vna z Talianska, eskej republiky, Maarska, Moldavska, Grcka, Izraela a Slovenska. Z bielych vn prv miesto obsadila znaka Mukt moravsk, akostn odrodov vno ronk 2002 zo trovskho vinohradnckeho rajnu Mula a z ervench vn zvazila znaka Kagor z Moldavska vyroben klasickou technolgiou z hrozna sorty Cabernet Sauvignon vraznej tmavoervenej farby.
Vemi zaujmav bola vstava archvnych vn. Niektor vzorky tam boli dokonca z 50-tych rokov minulho storoia. Pozornos priahovali fae svojm tvarom, npismi, ale predovetkm ctyhodnosou svojho veku. Tieto vna sa u nekonzumuj, ale s skr svedkami vinrskeho umenia v minulch dobch.
Znalcov omovch vn ohril dar istho rybra zo trova, ktor pre astnkov sympzia poslal sumca, ktor mal dku 164 cm, vil 18 kg a bol uloven v jednom z ramien rieky Dunaj. Aj v dunajskej rybrskej oblasti je takto lovok vzcnosou.
Pozoruhodnou sasou sympzia bola kultivovan atmosfra bez akhokovek nznaku zneuitia daru vinia.