Informtor 6/2003

Autor:redakcia
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

-V piatok 7. novembra pn farr Duda spolu s pnom Jnom ivkom z Lieskovian previezli ostatky Boieho sluhu biskupa Jna Vojtaka z stavu sdneho lekrstva Jeseniovej fakultnej nemocnice Univerzity Komenskho v Martine do sdla Spiskej dieczy. Presne o 13,20 za hlaholu vetkch zvonov Spiskej katedrly pn ivk pristavil vozidlo pred kazskm seminrom, kde boli zhromaden bohoslovci, profesori, obaja pomocn biskupi a al veriaci. Ostatky otca biskupa Vojtaka boli prenesen do katedrly sv. Martina.

-V utorok 11. novembra navtvili Markuovce prof. MUDr. Frantiek Novomesk, CSc, prednosta stavu sdneho lekrstva v Martine so svojm kolegom MUDr. Frantikom tullerom, PhD. Na fare sa stretli s pnom farrom Dudom.

-V utorok 11. novembra slvil sv. omu pri prleitosti sv. Martina v Spiskej katedrle spisk biskup Mons. Frantiek Tondra spolu s pomocnmi biskupmi a asi 200 prtomnmi kazmi a mnostvom veriacich. Na zver sv. ome Mons. Tondra poehnal sarkofg v spiskej katedrle, kde boli uloen telesn pozostatky Boieho sluhu biskupa Jna Vojtaka. Sv. omu s otcom biskupom koncelebrovali aj pn farr Duda a pn kapln Zimmermann.

-V stredu 12. novembra mal v akovciach pri Kemarku odborn prednku pre kazov podtatranskch dekantov (Popradu, Spiskho tiavnika a Kemarku) v rmci vzdelvania kazov Spiskej dieczy.

-V piatok 14. novembra Spisk diecza slvila 126. vroie narodenia biskupa Jna Vojtaka. Poas slvnostnej sv. ome, ktor v Zakamennom na Orave, v rodisku otca biskupa, slvil Mons. Andrej Imrich, spisk pomocn biskup a generlny vikr, kzal pn farr Jn Duda.

-V nedeu 16. novembra o 15,00 hodine mal pn farr Duda odborn prednku v Lokci na Orave. Na tto prednku ho pozval Ing. Peter Ronk, vedci odboru istoty vd Slovenskej akadmie vied v Bratislave, ktor je rodkom z Lokce.

-Vo tvrtok 20. novembra slil vo farskom kostole v Markuovciach sv. omu ThDr. Rastislav Adamko, PhD., riadite organovej koly Spiskej dieczy. Bola to absolventsk sv. oma Lucie Lazorovej a Martiny Sivakovej z Markuoviec. erstvm absolventkm organovej koly pn riadite zablahoelal.

-V nedeu 23. novembra v odpoludajch hodinch mohli veriaci a in nvtevnci vystpi na veu markuovskho kostola. Na vei si prezreli nov zavesenie zvonov, vypouli si odborn vklad pna farra Dudu a mohli sa pokocha panormou Markuoviec a okolia z vky kostolnej vee. Poda odhadu pna Jozefa Kamenickho navtvilo kostoln veu pribline 120 ud. Sn najvm zitkom pre vetkch bolo, e mohli zblzka vidie a pou samotn zvonenie, lebo na zver exkurzie nakrtko pre kad skupinu nechali zazvoni vetkmi zvonami. Niektor nvtevnci ij u dlh desaroia v Markuovciach, avak toto videli a zaili po prv raz. Na niektorch sa vak nedostalo a nakoko bolo potrebn dos dlho aka v rade, pre zl poasie sa vrtili domov. Zrejme bude potrebn akciu v lepom poas zopakova.

-V pondelok 24. novembra sa konalo v Spiskej Kapitule zasadanie Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolckej univerzity so sdlom v Koiciach. Poas tohto zasadania predniesol pn farr Duda svoju inauguran prednku pod nzvom Vvoj kanonickho prva na Slovensku po roku 1989 a jeho alie perspektvy.

-Vo tvrtok 27. novembra sa konali v Markuovciach kazsk rekolekcie dolnospiskch dekantov (Spisk Nov Ves, Levoa a Spisk Podhradie). Sv. omu slil Mons. tefan Seka, spisk pomocn biskup a kzal vdp. Pavol Kua, sprvca farnosti v Slatvinej. Po sv. omi sa konalo pracovn zasadanie kazov v letohrdku Dardanely.

-V nedeu 30. novembra bol v katedrle v Spiskej Kapitule pohreb vdp. Janka Bokaja, lena cirkevnho sdu Spiskej dieczy. Na pohrebe kzal pn farr Duda, ktor je vikrom spiskho dieczneho biskupa pre oblas cirkevnej justcie.
-V prvej polovici decembra firma Boroko z Brodku u Perova vykonala mont novho jarma zvonov a nov ahanie zvonov vo fililnom kostole v Teplike. Ide o linerne bezdotykov ahanie zvonov bez uviazanho srdca.Ospravedlnenie

V minulom sle boli zverejnen men vedcich skupn birmovancov. Nedopatrenm som tam zabudol uvies meno Mgr. Bernadety Malikovej, ktor sa tie obetavo venuje jednej skupine birmovancov v Markuovciach. Magisterke Malikovej sa za to ospravedlujem a akujem jej za tto vzcnu slubu pre farnos, ktor tak obetavo a s lskou vykonva.