Je ivot ozaj posvtn?

 (Autor:  )
Autor:Iveta Dutkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Na Slovensku sa uskuton asi 50 000 potratov rone asi 4166 mesane asi 961 tdenne asi 136 denne, kadch 5 mint sa vyhasne ivot jednho nenarodenho dieaa. To sa vypomst predovetkm na psychike 50 000 ien rone, ich muov a rodn. (Anton Hlinka, Ozvena slova 4)

lovekom od poatia

Zaiatok ivota loveka je asn. lovek zana svoju existenciu jednobunkovm tdiom v podobe jedinej vajenej bunky, ktor vznik splynutm rodiovskch pohlavnch buniek. Jadro tejto bunky obsahuje kompletn sbor informci, pln vetkch zkladnch znakov a vlastnost loveka.
lovek sa teda nestva lovekom a po prode, ale u od poatia loveka ide o komplexn bytos, bytos nov, jedinen, ktor doteraz neexistovala, a ktor neskr v budcnosti nikdy existova nebude. Tto udsk bytos je naprogramovan zvntra, sama si od poatia riadi rast a vvoj a na svojej matke je zvisl len o do ochrany, vivy a zsobovania kyslkom. Tento biologick poznatok nabda k vekej cte voi zrodku u od samotnho zaiatku tehotenstva.
V centre kadho rozhovoru o potrate je silie pochopi zmysel udskho ivota vbec. o je udsk ivot? Kedy zana? o m spolon mal dieatko, ktor ilo iba jeden de so starekom, ktor zomrel vo veku 98 rokov? To, e ich pokladme za jednch z ns, za loveka. Ich narodenie bolo zaregistrovan, ich mrtie bolo spomenut pri smtonom obrade, ich telo le pod pomnkom a v blzkych srdciach ostan navdy.
S tu vak aj deti, hoci len o niekoko tdov mladie, ktor nemaj iaden pomnek. O ich mrtiach sa hovor, ale s potlaenou chvkovou zkosou. o tto tvorekovia? Nepatria aj oni k naej rase, k nmu druhu? To, ako zmame o nenarodenom dieati, je ukazovateom, ako zmame o ns vetkch.
Je sprvne prinies na svet nechcen deti? Potrat patr medzi mravn problmy. Nie je sprvne, e sa poalo diea, ktor rodiia nechc. Avak, ke sa u diea poalo, treba si poloi otzku takto: Je sprvne zabi diea, pretoe ho rodiia nechc? Potrat nevyriei problmy chcenosti, ale ich len zhor. Mnoho rodiov si mysl, e so ivotom mu zaobchdza ubovone ak nechce diea, me sa ho zbavi. Avak mnoh sksenosti nasveduj tomu, e ani jedna z mladch ien, ktor sa rozhodli ponecha si diea napriek zdanlivo nerieitenej situci, neoutovala svoje rozhodnutie.
V roku 1984 Dr. Bernard Nathanson natoil pomocou ultrazvukovej snmacej techniky film Nem vkrik. Film ukazuje, ak tragdia sa odohrva pri kadom nsilnom potrate, ako dvans tdov plod uhba pred odsvajcim prstrojom, ako sa dvojnsobne zrchli srdcov innos plodu. A ke nstroj dostihne diea a trh jeho tielko na kusy, jeho sta sa iroko otvraj odtia nzov filmu Nem vkrik. Dr. Nathanson od doby, ako uvidel film, u nijak potrat nevykonal. Stal sa znmym bojovnkom za zkladn prvo nenarodenho dieaa prvo na ivot.
Vetci by sme mali vemi ti po tom, aby priiel de, kedy vetky nae deti bud chcen a milovan. Zaslia si hlbok lsku a ctu. Aj tie v materskom lone.