Dve tvre

 (Autor:  )
Autor:Mria Krotk-Koalov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

My udia sme tvory vemi zvltne. Stle sa niekam ponhame a pachtme sa za niem. astokrt ani nevieme, za m konkrtne. Niekto potrebuje to, druh ono a tret zha plne nieo in. Poznte to. Je to na dennodennom poriadku. Ani Vianoce nie s v tomto prpade vnimkou. Upratujeme, behme po obchodoch a nakupujeme dareky i velijak dobroty, len aby nm na tedroveernom stole ni nechbalo. Pri slovku nm by som sa zmerne zastavila. V poslednch rokoch mm toti ten pocit, e v snahe, aby to bolo u ns doma na tedr veer vetko tip-top, tak ako to m by, zabdame na nae okolie a uzatvrame sa do svojho vlastnho egoizmu. A tak celkom v pohode vynadme predavake v obchode pri poslednch nkupoch, vodiovi autobusu alebo lekra na pohotovostnej slube nazveme msiarom. Mnoh si povedia: Ve oe, e s Vianoce?! Ja ich budem ma doma. A i ich maj ostatn? o ma je po tom, to ma nezaujma.
A tak sa stvame umi dvoch tvr. Jedna sa na ns zva usmieva doma a t druh sa mra niekde na ulici. T prv je astn, obklopen najblimi a t druh jej okolie vbec nezaujma. Je zahaden do seba a do svojho vlastnho egoizmu. Vade vid len seba. Neviem, i existuje presn hranica, alebo i sa d konkrtne definova, na akej rovni sa tieto dve tvre v kadom z ns spjaj. To vak nie je a tak dleit. Podstatnm zostva vzjomn pomer, v ktorom sa u ns prejavia. Ovplyvni to me kad z ns sm. Chce to vea odvahy, trpezlivosti a Boej pomoci. Cesta je to neahk a astokrt kukat. Vsledok vak stoj zato. Viac radosti i pokoja v dui, viac smevu na tvri i spokojnosti a nekonen mnostvo pozitvnej energie, ktor meme rozdva naim najblim. A to nielen v ase Vianoc.
Poprajme si preto na zver, aby sme boj s nam vlastnm egom u nikdy neprehrali. Otvorme nae srdcia pre Boha aj pre tch druhch a poprosme ich, aby nm v tomto boji pomohli. Lebo len s nimi bud Vianoce naozaj astn a vesel, pln radosti, pokoja a rodinnej pohody. Take, mil itatelia, astn a vesel!