TEPLIČANIA, VIETE, AKO SA K VÁM PRIHOVÁRAJÚ VAŠE ZVONY?

 (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Veža na filiálnom kostole Narodenia Panny Márie v Tepličke je zvnútra pekne renovovaná. Na vežu vedú síce strmé, ale zato nové drevené schody. A je tam čisto. Pod zvonmi je umiestnený rozvádzač vežových hodín, ktoré idú presne, lebo čas sníma anténa z družice. Našu pozornosť však lákali zvony. Preto práve im je venovaný tento článok. Každý má určené aj svoje poslanie. Keď počujete ich zvonenie, viete, ako sa k vám prihovárajú? Hovoria o tom nápisy na zvonoch. A prihovárajú sa k vám „tlkotom“ svojho srdca, ktoré „bije“ pre vás, aby vás oslovilo.

Poďte, klaňajme sa Pánovi

Filiálny kostol v Tepličke má tri zvony. Avšak iba jeden z nich, ten najmenší, je historickým klenotom. Váži približne 40-50 kg a bol uliaty v roku 1766. Tepličanom teda slúži už 237 rokov. Z východnej strany (od Markušoviec) má v strede umiestnený reliéf anjela (azda sv. Michal archanjel?) a po hornom obvode zvona je nápis: VENITE ADORAMUS ET PROCIDAMUS ANNO DO. 1766 (porov. Biblia Sacra iuxta vulgatam Clementinam, Torino-Roma 1946, s. 715) (po slov. Poďte, klaňajme sa mu a na zem padnime. Roku Pána 1766). Ide o nápis zo žalmu 95, 6 verš s názvom: Pozvanie na oslavu Boha (porov. Písmo sväté starého a Nového zákona, Trnava 2003, s. 1113). Celý text šiesteho a siedmeho verša spomínaného žalmu znie: Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Po tomto vysvetlení nápisu nikto nemôže pochybovať o úlohe, akú spĺňal tento zvon v Tepličke počas svojej 237-ročnej existencie. Zvon je však málo zdobený a okrem spomínaného nápisu a reliéfu nemá nijakú inú výzdobu. V hornej časti má šesťuchú korunu, na ktorej je zavesený na železnej hrane (vhodnejšie by bolo drevené dubové jarmo, ktoré izoluje údery zvona pri zvonení od ostatného priestoru a vytvára prirodzený hlas zvona). Z nápisu na zvone sa nedá vyčítať ani jeho meno, (avšak zdá sa, že podľa reliéfu sa volá sv. Michal archanjel), ani meno toho, kto ho dal uliať, ulial a miesto, kde bol uliaty.

Kázali mi byť mečom

Stredný zvon váži približne 90-100 kg a pochádza zo zvonárskej dielne Richarda Herolda z Chomutova (dnes Česká republika), ktorý ho ulial z prostriedkov veriacich Tepličky v roku 1923. Zvon má teda 80 rokov. Má okrúhlu závesnú korunu a v hornej časti je zdobený. V strede zvona z východnej časti má nápis: FIDELES TEPLIČKA – ENSES ME FIERI JUSSERUNT ET TIBI S. GEORGI DEDICAVERUNT ANNO 1923 (po slov. Veriaci Tepličky – kázali mi byť mečom a zasvätili ma tebe, sv. Juraj, v roku 1923). V spodnej časti zvona je nápis: FUDIT RICHARDUS HEROLD COMUTOVIENSIS (po slov. Ulial Richard z Chomutova). Na západnej strane je v strede zvona reliéf sv. Juraja na koni, ako s mečom v ruke premáha draka.

Buď pozdravené Srdce obdivuhodné

Najväčší zvon na kostolnej veži v Tepličke je venovaný úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu. Zvon váži približne 250-260 kg a pochádza taktiež zo zvonárskej dielne Richarda Herolda z Chomutova, ba aj uliaty bol v roku 1923. Aj tento zvon má teda 80 rokov. V strede východnej časti zvona (od Markušoviec) sa nachádza reliéf postavy Pána Ježiša so zvýrazneným Božským Srdcom na hrudi (ako ho poznáme z nábožných obrázkov). Pán Ježiš má okolo hlavy svätožiaru. Pod reliéfom je nápis: THESAURUS ORBIS, OMNIA COLLATA NOBIS COELITUS SERVANS DEI MYSTERIAM ANNO 1923 (po slov. Ty Poklad zeme, všetko, čo sme od teba dostali, nech vrúcne slúži Božím tajomstvám. Roku 1923). FUDIT RICHARDUS HEROLD HOMUTOVIENSIS (po slov. Ulial Richard z Chomutova). Na západnej strane je výrazný nápis: AVE COR ADMIRABILE (po slov. Buď pozdravené Srdce obdivuhodné).

Teplička má teda krásne zvony. Tvoria vzácnu históriu tejto filiálky. Vydávajú svedectvo o zmýšľaní a viere našich predkov žijúcich pred nami. Nech nám Boh pomôže opraviť a uchovať tieto skvosty pre ďalšie generácie Tepličanov.