Poďakovanie

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Na záver kalendárneho roka chcem poďakovať všetkým členom redakčnej rady za mimoriadne úsilie a ochotu pri príprave každého čísla časopisu.
Všetci to robili radi, s láskou a s vierou, že Pán túto nezištnú službu požehná, aby priniesla svoje plody.
Taktiež úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na tvorbe PaD podieľali – deťom za príspevky do detského kútika, pisateľom článkov za mnohokrát úžasné myšlienky a svedectvá a všetkým vám – čitateľom, ktorí beriete PaD do rúk s nádejou, že vás niečím osloví.
Ďakujeme za finančnú podporu a hlavne za vaše modlitby.
Nech Boh žehná dielko našej farnosti.