Absolventská svätá omša

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spásu. Predstúpme s chválospevmi pred Jeho tvár a oslavujme ho žalmami. (Ž 95,1-2)

Lucia spieva žalm pri oltári (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dňa 27. mája 2003 sa konala v Markušovciach absolventská sv. omša Lucie Dutkovej. Na začiatku sv. omše p. farár Duda predstavil veriacim členov komisie:
ThDr. Lic. Art. Rastislava Adamka, ktorý vyučuje teóriu hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ovláda hru na husle a klávesové nástroje.
PaedDr. Mgr. Art. Zuzanu Záhradníkovú, ktorá vyučuje hru na organ na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.
PaedDr. Mgr. Art. Jaroslavu Šimerkovú, vyučuje hru na klavír na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

Počas predstavovania komisie všetci členovia boli vpredu pred oltárom. Potom sa členky komisie premiestnili k organu na chór.
Hlavným celebrantom pri sv. omši bol ThDr. Lic. Art. Rastislav Adamko, PhD., koncelebrovali domáci kňazi – pán farár a pán kaplán.
V príhovore zdôraznil celebrant Adamko význam a dôležitosť hudby pri oslave Boha. Vyjadril, že je potrebné, aby organisti boli dobre odborne pripravení, aby hra i spev počas sv. omše boli dôstojné a mali primeranú kvalitu.
Na záver sv. omše pán Adamko vyhodnotil hru i spev absolventky, ktorá prospela s vyznamenaním, odovzdal jej vysvedčenie a zablahoželal je k úspechu.
Absolventka sa poďakovala svojim učiteľom – doc. Akimjakovi, ktorý boj jej učiteľom vo vzdelávacom centre v Markušovciach 5 rokov a Dr. Adamkovi, ktorý bol jej učiteľom posledný 6. rok. Potom sa poďakovala aj domácemu p. farárovi, ktorý vytvoril podmienky na to, aby sa organová hudba mohla v Markušovciach vyučovať. Domáci p. farár jej zablahoželal k dosiahnutému úspechu, poďakoval sa prítomným členom komisie, najbližším príbuzným absolventky, osobitne jej mame Ing. Dutkovej a zdôraznil, že ukončenie školy je iba začiatkom k tomu, aby svoj talent rozvíjala aj ďalej. Slávnosť bola ukončená krátkym koncertom absolventky.

O absolventke Lucii Dutkovej

Lucia sa narodila 15. júna 1988. Bola pokrstená a stala sa členkou Katolíckej cirkvi. Vyrastala v Markušovciach. Ako štvrtáčka ZŠ začala štúdium hry na organ, liturgický spev a dirigovanie zboru u doc. Akimjaka ihneď, ako sa v roku 1997 otvárala organová škola v centre vzdelávania na fare v Markušovciach.
V septembri nastúpi do 1. ročníka na Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. Je členkou markušovského spevokolu.
Absolventskou sv. omšou sa Lucia Dutková zaradila medzi markušovských organistov ako najmladšia členka tejto malej rodiny. Najstarším členom rodiny markušovských organistov je pán Jozef Kamenický, nasleduje Jožko Súkeník, Lucia Hudáková a teraz tam patrí aj Lucia Dutková.Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spásu. Predstúpme s chválospevmi pred Jeho tvár a oslavujem ho žalmami. (Ž 95,1-2)

Boh je úžasný!

Miluje nás nekonečnou láskou, ktorú my nikdy nepochopíme. Túto lásku nemôžeme splatiť. Ničím a nikdy. „Úrok“ je pre nás priveľký. To, čo Bohu môžeme dať, je chvála. Chváliť Boha možno rôzne - tancom, slovom, hudbou, spevom... Je krásne prísť k Pánovi, predstúpiť s chválospevmi pred jeho tvár, oslavovať ho žalmami., byť v Jeho prítomnosti, cítiť Jeho ochrannú ruku, povedať mu: „Mám Ťa rád a vnímam Ťa.“ Dať mu aj to málo, čo máme, a potom byť tam, cítiť to, čo nikdy nesplatíme – BOŽIU LÁSKU.
Oslavovať Pána je úžasná vec. Moja vďaka patrí nášmu p. farárovi Dudovi, ktorý zriadil organovú školu, povzbudzoval a povzbudzuje nielen mňa, ale aj ostatných žiakov tejto školy v hre na organe, a takto rozvíja naše talenty na chválu Božiu. A samozrejme, poďakovanie patrí aj nášmu pánovi učiteľovi Adamkovi, ktorý nás s láskou tejto hudbe učí.
Ďakovať nášmu Bohu stojí za to, odmena je veľká, ON sám. Nuž poďte, plesajme v Pánovi...
Lucia Dutková