Sociálne týždne Francúzska – dni stretnutia a dialógu

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

-------- (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Koncom septembra sa vo francúzskom meste Lille stretli kresťania na podujatí s názvom Sociálne týždne Francúzska kresťania, ktorí sa rôznym spôsobom angažujú v sociálnej oblasti nielen ako duchovní, ale predovšetkým ako laici. Cieľom bolo viesť dialóg na dôležité témy, ktoré sa bezprostredne týkajú sociálnej politiky zjednotenej Európy. Diskusné fórum otvoril Michel Camdessus, prezident Sociálnych týždňov Francúzska a Romano Prodi, prezident Komisie Európskej únie. Po prvýkrát sa tejto akcie zúčastnili aj mnohí zástupcovia z Východu Európy.

Všetko, čo ničí ľudskú dôstojnosť, je hanbou a v rozpore s Božím zákonom. Sem patrí vražda, genocída, interupcia, eutanázia, dobrovoľná samovražda, telesné alebo duševné týranie, ale aj pokus o psychický nátlak. Ďalej všetko to, čo ohrozuje ľudskú dôstojnosť ako napríklad neľudské životné a pracovné podmienky, nespravodlivé väznenie, únosy, otroctvo, prostitúcia, obchod s ľuďmi a podobné činy.
V centre kresťanskej náuky o spoločnosti a celkovej morálnej náuky cirkvi stojí ľudská osoba a uznanie jej dôstojnosti. Sociálna náuka cirkvi je založená na viacerých teologických základoch: človek bol stvorený na Boží obraz, Syn Boží sa stal človekom a ľudstvo bolo vykúpené umučením, smrťou a zmŕtvýchvstaním Krista. Pre kresťana platí, že ľudské práva sa zakladajú na dôstojnosti človeka. A dôstojnosť človeka je základom sociálneho života. Z toho vyplývajú dva princípy: princíp solidarity a subsidiarity. Sú dvomi základnými piliermi katolíckeho sociálneho učenia.
V mene solidarity musí človek prispievať ku všeobecnému dobru spoločnosti. V mene subsidiarity nemá ani štát ani spoločnosť nahrádzať iniciatívu a zodpovednosť osôb a spoločnosti tam, kde dokážu sami konať.

100-ročná história
V roku 1904 vznikla na základe iniciatívy jedného učiteľa z mesta Lille a jedného podniku z mesta Lyon myšlienka sociálnych týždňov ako miesta stretnutia, reflexie a dialógu o veľkých otázkach spoločnosti vo svetle evanjelia. Ich každoročné stretnutia sa obracajú na všetkých, tak veriacich ako i neveriacich.
Stretnutie sa odvtedy uskutočňuje jedenkrát ročne a pod týmto stretnutím rozumieme vzdelávanie ľudí, predovšetkým laikov. Dlho bola putovným podujatím v rámci celého Francúzska a podujatie sa uskutočnilo každý rok v inom meste.
Týmto spôsobom umožnili Sociálne týždne stretnutie aktívnych a angažujúcich sa kresťanov, aby sa ďalej vzdelávali, informovali sa, premýšľali o tom, ako by mohla vyzerať spoločnosť pokoja a spolubratstva. Zväčša boli miestom učenia sa, kolektívnej inteligencie a školy zodpovednosti.

Obroda
Pracovné témy posledných rokov boli: Pracovať a žiť (2000), Biológia, medicína a spoločnosť (2001), Násilie (2002), Peniaze (2003).
Téma tohtoročného stretnutia bola: Európa. Na ceste k európskej spoločnosti.

„Rok 2004 sa stáva historickým rokom pre Európu. EÚ sa rozšírila na 25 členských štátov. 435 miliónov občanov prijímajú túto udalosť so zmiešanými pocitmi. Okrem nádeje badať aj strach. Je to pochopiteľné. Ekonomické a sociálne dôsledky sú obrovské. Mnohí vnímajú ohrozenie svojich hodnôt dlhých a často bolestivých dejín svojho národa. No nedovoľme, aby prevážil skepticizmus! Pretože ide o spoločný osud a úlohu Európy v spoločnosti národov, záleží na dialógu medzi ženami a mužmi, medzi mladými a starými, ktorí sa vo svojej vlasti zaviazali myšlienkam pokojnej a zjednotenej Európy. Z rozdielností, ktoré sú pre nás známe, môžeme vytvoriť prameň spoločného obohatenia sa a spoločne sa pripraviť na to, aby sme prevzali zodpovednosť za EÚ. Toto je aj cieľ nášho tohtoročného stretnutia pri príležitosti 100-ho výročia Sociálnych týždňov Francúzska, tentokrát v meste Lille.
Teraz záleží na tom, aby sme využili historickú príležitosť vytvoriť znovuobjavenú jednotu jednej európskej spoločnosti. Obzvlášť dôležitými sú korene kresťanstva. My, kresťania, sme povolaní na základe svojej viery prebúdzať také európske povedomie, aby neprevažoval strach niečo stratiť alebo niečo nedosiahnuť celkom, prevaha individualizmu alebo obava zo stretu civilizácií. Budeme sa zaoberať širokými oblasťami z perspektívy viery. A nimi sú rodina, mier, sloboda svedomia, účasť na verejnom živote, postupný rozvoj, boj s chudobou a otvorenosť Európy pre svet.“
Michel Camdessus (výber z úvodného príhovoru, preklad Monika Hodnická)

„Teším sa zo vzťahov, ktoré podporujú a rozvíjajú Sociálne týždne v Európe, a tým vykonávajú aj reflexiu o najkomplexnejších otázkach súčasného sveta a spájajú ľudí k vytváraniu základov zajtrajšej spoločnosti.“ (Ján Pavol II., 26.2.2004)