Farský informátor December 2009

Autor:redakcia
Pridané: 2010-02-01 11:30:13
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Požehnanie obrazu na Tepličke  
Dňa 6.9.2009 bol na Tepličke požehnaný nový obraz Božieho Milosrdenstva, ktorý kostolu venoval Bohu známy darca. Nech ho Milosrdný Spasiteľ zahrnie svojím požehnaním!

Opravy
Koncom septembra opravil pán Jozef Grečko stenu v spoločenskej miestnosti a chodbu v suteréne farského úradu. Na sklade pri kostole urobil pán Michal Franko nové dvere a taktiež vymenil zámky na pokladničkách vo farskom kostole v Markušovciach a v Lieskovanoch. Za ich pomoc im úprimne ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie.

Túry vo Vysokých Tatrách
Krásne jesenné počasie nás vylákalo do našich veľhôr obdivovať Stvoriteľa v kráse stvorenia. V sobotu 19.9.2009 sme zdolali Veľké Hincovo pleso a Kôprovský štít a  3.10.2009 sme navštívili Zbojnícku chatu vo Veľkej studenej doline.

Koncert
Dňa 9.10.2009 zavítala do našej farnosti gospelová kapela Smaily, aby svojimi piesňami vydala svedectvo o Bohu a tiež rozveselila naše srdcia i tváre.

Požehnanie kríža
Na slávnosť Všetkých svätých bol na cintoríne v Markušovciach požehnaný nový kríž.

Sviečka za nenarodené deti
Dňa 2.11.2009 pri spomienke na všetkých zosnulých nezabudli eRkári na nenarodené deti a vo farskom kostole sa za ne aj ich rodičov modlila krížová cesta.

eRko ples a „Katarínska zábava“
Deti a vedúci eRka z Markušoviec sa stretli a zabavili so svojimi kamarátmi z eRka v Spišskej Novej Vsi, ktorí ich dňa 21.11.2009 pozvali na eRko ples. O týždeň neskôr sa uskutočnila Katarínska zábava pre mladých v spoločenských priestoroch farského úradu.

Brigáda
Pán Michal Franko v spolupráci s obecným úradom uskutočnil dňa 26.11.2009 brigádu vo farskej záhrade, kde sa pálili konáre. Za zorganizovanie brigády a pomoc ďakujeme pánovi Frankovi a OcÚ v Markušovciach.

Stretnutie rodín
V prvú adventnú nedeľu dňa 29.11.2009 sa uskutočnilo prvé stretnutie rodín – manželov s cieľom vytvoriť spoločenstvo lásky a priateľstva. Do spoločenstva sú pozvaní všetci manželia a rodiny farnosti, aby sa tak farnosť stala jednou veľkou rodinou.

Pohrebné omše v Tepličke
Po vzájomnej dohode Farského úradu a Obecného úradu v Tepličke budú pohrebné sväté omše a aj pohrebné obrady slúžené v Dome smútku na cintoríne v Tepličke.

Organová škola
Aj tento školský rok funguje v Markušovciach a v Tepličke organová škola. Žiaci z Markušoviec: Aneta Guynessová, Martina Mrovčáková, Anna Lazorová, Kamila Lazorová, Mária Dutková, Annamária Rimbalová, Filip Snopko, Marianna Sečková, Lucia Klučárová a Petra Klučárová.
Žiaci z Tepličky: Frederika Kapalková, Mária Sendrejová, Janka Zekuciová, Viktória Zekuciová, Andrej Zekucia, Katka Korfantová, Lenka Gbúrová, Diana Dutková a Táňa Hamráčková.

Demontovanie vitráží Markušovského kostola
Po dlhších administratívnych úkonoch boli dňa 19.11.2009 podpísané dve zmluvy o diele. Jedna sa týka reštaurovania kamenných ostení gotických okien južnej strany  kostola, druhá reštaurovania samotných vitráží. V dňoch 30.11 a 1. 12. 2009 demontovala firma Patias južné vitráže a osadila provizórne okná, aby mohla pracovať na reštaurovaní kameňa. Všetky práce týkajúce sa tohto diela financuje pani Heidi Máriássy.

 

Výzva
Počas Vianoc ožívajú v rodinách rôzne tradície. Tešíme sa z betlehemov našich rodičov či starých rodičov, alebo z tých, ktoré sme si  sami vyrobili. Sú rôzne, vyrobené z dreva, papiera, šúpolia, hliny, skla. Ak chcete, aby sme sa potešili s vami, zapožičajte nám svoj betlehem na výstavku, ktorú plánujeme zorganizovať koncom vianočného obdobia. Bližšie informácie vám oznámime.

 

Dobrá novina
Deti z Tepličky sa už po jedenásty raz pripravujú na koledovanie Dobrej Noviny. Koledovaním prinášajú do našich domovov nielen radostnú zvesť o narodení Ježiška, posolstvom Dobrej Noviny pomáhajú tým najbiednejším deťom v Keni. My si  ich obetu veľmi ceníme, čoho dôkazom sú pre nich otvorené dvere takmer v každom dome. Vďaka patrí aj obetavosti tých, čo deti pripravujú nielen na koledovanie, ale aj na detské sväté omše.
Vďaka patrí aj našim miništrantom. Aj keď ich máme veľmi málo, tí, ktorí „slúžia Bohu aj veriacim“ sú spoľahliví a obetaví. Všetci si zaslúžia povzbudenie a vedomie, že nás všetkých duchovne obohacujú.
veriaci z Tepličky