Zo života farnosti

Farský informátor

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

* V nedeľu 27.2.2005 sa konalo jarné zasadanie Hospodárskej rady farnosti Markušovce, ktoré zvolal pán farár Duda. Rokovanie sa konalo na fare od 18.00 do 21.00 hodiny. O niektorých bodoch rokovania informoval veriacich v Markušovciach pán farár v rámci oznamov v nedeľu 6.3.2005. Zo zasadania bola napísaná zápisnica a uložená vo farskom archíve.

* Ružencové spoločenstvo v Markušovciach usporiadalo v dňoch 5. a 6. marca v priestoroch fary výstavu ručných prác veriacich farnosti. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo už v piatok večer (4.3.) po sv. omši príhovorom pani Dobranskej ako predsedníčky Ružencového spoločenstva a príhovorom pána farára. Bolo to mimoriadne vydarené podujatie, ktoré svedčí o ľudovej tvorivosti v Markušovciach a vydáva o ňom krásne svedectvo.

* V nedeľu 13. marca o 15.00 hodine prednášal v kostole v Markušovciach v rámci Markušovských biblických dní Roka Eucharistie vedúci katedry Teologickej fakulty KU v Košiciach doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. Poslucháčom priblížil posolstvo biblickej starozákonnej ženskej postavy Rút. Docent Leščinský študoval biblickú teológiu na Gregorovej univerzite v Ríme.

* Na pondelok 31.1.2005 zvolal spišský biskup stretnutie farárov, ktorým pridelil ako pomocníkov kaplánov. Na požiadanie otca biskupa pán farár Duda vystúpil na tomto stretnutí s prednáškou o spolunažívaní farárov a kaplánov. Prednáška bola už aj publikovaná v časopise Teologickej fakulty KU v Košiciach (J. Duda, Farári a kapláni, v: Verba theologica facultatis theologicae universitatis theologicae 1 (2005) str. 37-44).

* Vo februári sa konalo zasadanie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty v Ružomberku, ktorého sa zúčastnil aj pán farár, ktorý je jej členom.

* V utorok 1. marca 2005 so začiatkom o 14.00 hodine sa konalo na Teologickej fakulte KU v Košiciach vymenúvacie konanie doc. ThDr. Antona Tyrola, PhD. na profesora v odbore katolícka teológia. Predsedom komisie bol Prof. Duda. Po inauguračnom konaní bolo zasadanie Vedeckej rady Teologickej fakulty KU, ktorej členom je aj p. farár Duda. Docent Tyrol je riaditeľom Katolíckeho biblického diela vo Svite, docentom biblickej teológie na Teologickej a Filozofickej fakulte KU a redaktorom časopisu Sväté písmo pre každého.

* V pondelok 7. marca 2005 sa v Spišskej Kapitule konalo tretie riadne zasadanie Cirkevného súdu Spišskej diecézy. Zasadanie viedol J. Duda ako súdny vikár Spišskej diecézy.

* Vo štvrtok 10. marca 2005 sa v Trnave uskutočnilo slávnostné uvedenie poštovej známky Blahoslavená Zdenka Schelingová. Podujatie organizovala Slovenská pošta, a.s., mesto Trnava, Arcibiskupský úrad Trnava, Klub filatelistov ZSV Tirnavia a Inštitút milosrdných sestier sv. Kríža v Trnave. Na podujatie bol pozvaný aj pán farár z Markušoviec, ktorý sa ho v uvedenom čase zúčastnil.