NOVOKŇAZ CYRIL HAMRÁK

Mgr. Cyril Hamrák (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Naša farnosť opäť dáva Cirkvi kňaza v osobe Cyrila Hamráka. Jeho povolanie ako „Božie zrnko“ zasiate do úrodnej pôdy vyklíčilo a vyrástlo v našej farnosti, aby v Cirkvi prinieslo svoje ovocie. Jeho kňazstvo teda vnímame ako Boží dar pre Cirkev, ale aj ako príspevok v prospech Cirkvi od cirkevnej komunity v Markušovciach a v Tepličke. V nasledujúcich riadkoch sa vám pokúsime priblížiť bližšie rodinné a cirkevné zázemie novokňaza.

13. máj 1978

13. máj je v Cirkvi dnes už známym dátumom. V tento deň sa v roku 1917 zjavila Panna Mária vo Fatime a v tento deň bol v roku 1981 spáchaný atentát na Jána Pavla II. na námestí sv. Petra vo Vatikáne. 13. mája 1978 vo filiálnom kostole v Tepličke uzavreli sviatosť manželstva dvadsaťsedemročný Cyril Hamrák z Markušoviec a dvadsaťšesťročná Agnesa Hamráčková z Tepličky (Matrica copulatorum, zv. 6, str. 138, por. č. 12). Sobášil ich vdp. František Hamráček, správca farnosti Krompachy, ale rodák z Tepličky. Svedkami na sobáši boli Michal Franko z Markušoviec a Emil Hamrák z Tepličky.
Manželia Cyril a Agnesa Hamrákovi dali život dvom synom: Peter sa narodil 19. februára 1979, pokrstil ho vdp. Ján Skrak, markušovský farár, 4. marca 1979, vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach, získal titul „inžinier“ a v súčasnosti pracuje ako stredoškolský učiteľ. Cyril, náš novokňaz, sa narodil 18. mája 1980 keď rodičia ešte bývali v Tepličke. 1. júna 1980 ho pokrstil v Tepličke dp. Michal Vitkovský, markušovský kaplán. Krstnými rodičmi novokňaza Cyrila sú Emil Hamrák so svojou manželkou Máriou, rod. Hamráčkovou z Tepličky. Vdp. Michal Vitkovský už v úlohe správcu farnosti udelil Cyrilovi aj prvé sv. prijímanie (12.6.1988 v Markušovciach) a súčasný spišský biskup Mons. František Tondra mu 21.10.1990 v Markušovciach vyslúžil sviatosť birmovania a 12.6.2003 mu udelil diakonské svätenie v Spišskej Kapitule.

Dvaja kňazi v rodine

Mladšia generácia už iste nevie, že novokňaz Cyril Hamrák nie je svojím kňazstvom medzi svojimi príbuznými ojedinelým zjavom. Dedov brat z matkinej strany, vdp. František Hamráček z Tepličky, bol dlhoročným farárom a dekanom v Krompachoch v Rožňavskej diecéze. Jeho hrob nájdete na cintoríne v Tepličke, kde je pochovaný. Z otcovej strany brat jeho babičky (pani Agnesy Hamrákovej, rod. Klučárovej) je farárom v Spišskej Kapitule a je ním Mons. Michal Klučár.

Krátka genealógia

Korene nášho novokňaza sú všelijako popreplietané. Jeho dedo Michal Hamráček bol rodený Tepličan (nar. sa 30.9.1921), ale za manželku si zobral pani Agnesu, rod. Ondrovú, zo Smižian (nar. 19.5.1925). Pani Agnesa, ich dcéra a mama novokňaza, sa narodila 11. augusta 1952 v Tepličke. Ukončila textilnú priemyslovku v Ružomberku a vydala sa za Markušovčana. Pochádza zo siedmich detí. Dedo Michal Hamráček najprv pracoval na železnici a neskôr bol predsedom Miestneho národného výboru v Tepličke. Zomrel tragicky po ťažkom úraze necelý rok po svojom odchode do dôchodku na družstve v Tepličke, kde pracoval ako strážnik, dňa 9.12.1982 vo veku 61 rokov. Pochoval ho 12.12.1982 vdp. Michal Vitkovský. Babička novokňaza pani Agnesa Hamráčková sa 19. mája tohto roku dožila požehnaných 79 rokov života.
Aj otec novokňaza Cyril Hamrák pochádzal zo siedmich detí Markušovčana Martina Hamráka (nar. 14.10.1912) a Markušovčanky Agnesy, rod. Klučárovej, sestry Mons. Michala Klučára. Pán Martin Hamrák zomrel 76-ročný 28.6.1988 a pochoval ho 30.6.1988 vdp. Michal Vitkovský na markušovskom cintoríne. Pani Agnesa Hamráková, rod. Klučárová, žije v Markušovciach a dožila sa úctyhodného veku 80 rokov (30.12.2003).

Otcov predčasný odchod

Rodičia novokňaza pán Cyril Hamrák a pani Agnesa po svadbe v roku 1978 bývali v Tepličke. Pán Cyril bol zámočníkom. Vyučil sa a pracoval v Železorudných baniach v Rudňanoch. Po svadbe sa s pomocou svojej manželky i ďalších príbuzných pustil do stavby rodinného domu v Markušovciach. Dom už bol pred dokončením keď ho náhle ako 29-ročného skosila smrť (infarkt myokardu). Zanechal mladú manželku pani Agnesu, syn Peter mal poldruha roka a náš novokňaz Cyril iba pol roka. Na markušovskom cintoríne ho pochoval 9. decembra 1980 vdp. Ján Skrak, markušovský farár. Vďaka patrí pani Agnese, mamke novokňaza, že svoju úlohu matky zvládla dobre a statočne aj po tejto životnej skúške (naviac o dva roky neskôr tragicky zahynul jej otec v Tepličke) a vďaka patrí aj pánu Bohu, že jej vždy pomáhal, ako aj ďalším príbuzným, ktorí jej taktiež pomáhali ako mohli.

Cesta ku kňazstvu

Novokňaz Cyril Hamrák základnú školu navštevoval v Markušovciach. Potom nastúpil na Katolícke gymnázium v Levoči. Po maturite v roku 1998 nastúpil na štúdium teológie na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského – Teologický inštitút v Spišskom Podhradí. V roku 2003 Teologický inštitút v Spišskom Podhradí sa stal súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 12. júna 2003 spišský diecézny biskup Mons. František Tondra vysvätil Cyrila Hamráka za diakona, 3. júna 2004 zložil štátne skúšky a získal titul „magister“ (Mgr.) a dňa 19. júna 2004 bol vysvätený na kňaza. Primície mal 20. júna 2004 vo farskom kostole sv. Michala v Markušovciach.
Nášmu novokňazovi želám a vyprosujem veľa Božieho požehnania v práci na spáse nesmrteľných duší.