Vyhodnotenie ankety

Milí farníci, milí čitatelia!

Hlasovací lístok (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Je päť rokov dlhá doba? Je to relatívne. Vo vydávaní miestneho časopisu je to určite dostatočne dlhé obdobie nato, aby sme skonštatovali – vďaka Bohu, zvládli sme to a chceme pokračovať i ďalej. Začali sme v marci 1999 a spolu s týmto číslom časopisu sme vydali 21 čísel, z toho jedno dvojčíslo. Od Vianoc 2002 sme začali s farebnou obálkou a tak to ostalo doteraz.
Aj redakčný tím sa formoval, až sa nakoniec vyprofiloval do takej podoby, ktorá v súčasnosti funguje. Základný tím plus externí prispievatelia tak, ako to máme uvedené v tiráži. Redakcia je dynamická skupina a teda zmeny v personálnom obsadení môžu nastať kedykoľvek, čo je aj v tímovej práci normálne. Ochrannú ruku nad týmto dielkom drží p.farár J.Duda, ktorý našu prácu usmerňuje svojími odbornými radami. To celé je podporené modlitbami a preto veríme, že naša práca má zmysel.
Všetko by však bolo márne, keby nebolo čitateľov. A teda ak chceme mať čitateľov, musíme sa snažiť písať to, čo ich zaujme a zároveň je to dobré i poučné tak, ako to vychádza z nášho katolíckeho zamerania. Najlepšie sa to dá dosiahnuť vzájomnou spoluprácou medzi redakciou a čitateľmi. Jeden zo spôsobov vzájomnej informovanosti je anketa.

V novembri 2003 ste obdržali ako súčasť časopisu Pokoj a dobro anketový lístok, ktorý bolo potrebné vyplniť do konca roka. Táto anketa mala splniť funkciu spätnej väzby. To znamená, že redakcia potrebovala urobiť prieskum, s čím sú čitatelia spokojní, nespokojní, čo im v PaD chýba a hlavne sme chceli počuť konštruktívnu kritiku, aby sme mohli našu tvorbu vylepšovať.
Najprv chcem poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a vyplnili lístok. Ďakujeme za všetky. No najviac sme privítali tie, ktoré mali konkrétne pripomienky.
Milí čitatelia, odpovede typu – všetko sa mi páči – síce potešia, ale nedávajú nám žiadne podnety na skvalitnenie práce.
Hoci ste sa na anketový lístok nemuseli podpísať, predsa len osobná vďaka patrí tým, ktorí pripísali svoje meno. Vnímame to ako prejav dôvery, ale i vnútornej zrelosti.

Vyhodnotenie:
Do redakcie sa nám dostalo 58 odpovedí, z toho bolo 32 podpísaných. Takmer všetci účastníci ankety dostávajú PaD pravidelne a pravidelne ho i čítajú. Takže mohli porovnávať vývoj počas 5 rokov.
Prevažná väčšina z nich pochádza z našej farnosti, no objavili sa i odpovede iných čitateľov. Potešilo nás to.
Hoci sa nedá presne určiť, či odpovedali viacej ženy alebo muži – pretože v mnohých prípadoch 1 osoba vypĺňala za celú rodinu – zdá sa, že písania sa viac ujali ženy.
Odpovede nám prišli od detí, mládeže, dospelých i od dôchodcov. Najviac ich však bolo od vekovej kategórie 31-45 rokov a tiež nad 61 rokov.

ODPOVEDE NA NAŠE OTÁZKY1. Čo vnímate pozitívne?
→ väzbu PaD na farnosť, t.j. že je to časopis miestneho charakteru s informáciami o dianí vo farnosti, teda plní aj účel kroniky
→ vzdelávanie prostredníctvom náučných článkov
→ grafické spracovanie a www. stránka na internete
→ samotný fakt, že PaD vôbec vychádza vďaka tímovej práci redakcie pod vedením p.farára
ĎAKUJEME

2. Čo by ste radi uvítali? Čo vám v PaD chýba?
→ chýbajú životopisy svätých a ich diela, dejiny cirkvi, myšlienky a citáty
Je to síce zaujímavý nápad, no nehodláme sa ho realizovať z jednoduchého dôvodu. Chválabohu už v dnešnej dobe nájdeme v predaji kopec hodnotných kníh, knižôčok, brožúrok i špecializovaných časopisov, ktoré sa týmito témami zaoberajú. My sme sa rozhodli, že nebudeme kopírovať to, čo už je raz napísané. Bolo by to pre nás síce ľahšie a pohodlnejšie, no my chceme ísť tvorivou cestou.

→ chýbajú svedectvá
Aj nám. Takže, ak ich napíšete, radi ich uverejníme, pretože my si ich nemôžeme vymýšľať. Úprimná vďaka patrí tým, ktorí sú natoľko vnútorne silní a slobodní, že sa dokážu pod svedectvo podpísať. Pokiaľ si to však neželajú, uverejníme svedectvo i pod pseudonymom, pričom meno ostane nezverejnené v redakcii. Pravdou však ostáva fakt, že v tak malej farnosti je príliš malá pravdepodobnosť písania osobných svedectiev. No o to sú potom vzácnejšie.

→ chceme viac náučných článkov a rubriku pre mladých
Túto požiadavku vnímame ozaj ako opodstatnenú výzvu pre redakčný tím. Je potešujúce, že máte záujem o čítanie odborných článkov, cez ktoré sa chcete vzdelávať. Aj chýbajúcu stránku pre mladých vnímame ako nedostatok. Skutočnosťou však je, že najvhodneším riešením tohto deficitu by bolo, ak by sa našla skupinka mladých, ktorí by boli ochotní prispieť k vzniku a tvorbe stránky pre mladých. Rubriku o nich a pre nich. Po nejakom čase „pátrania“ sme predsa len objavili ochotných. Takže dúfame, že to od budúceho čísla budeme môcť naplno rozbehnúť – rozšírenú stránku o náučné články ako i stránku pre mladých.

→ chýba humor, recepty, súťaže, testy...
Napíšte nám z vlastných skúseností a radi vám to uverejníme.

→ chýba odporúčanie na literatúru
Písať recenzie si vyžaduje aj znalosť literatúry. Ak sa nájde niekto, kto sa tým zaoberá a chce sa podeliť so svojím názorom na knihu, film, predstavenie... bez toho, aby išlo o reklamnú propagáciu, radi vám poskytneme priestor.

→ chýba diskusia, diskusné fórum
Áno, je to skvelá myšlienka. Žiaľ, dá sa lepšie realizovať v časopisoch, ktoré vychádzajú častejšie ako raz za dva mesiace. Začať diskusiu a čakať dva mesiace na odozvu, reakcie, ohlasy by bolo neefektívne.

→ treba vopred zadať tému výtlačku PaD, aby sme vedeli, o čom majú byť príspevky, ak ich chceme posielať
Správna pripomienka. Pousilujeme sa, tento nedostatok odstrániť.

→ chýbajú otázky na odborníkov
Nech sa páči – pokojne sa pýtajte! Radi vám zabezpečíme odpovede od kvalifikovaných odborníkov.

Ďalej by ste uvítali viac rozhovorov s bohoslovcami, či bývalými kňazmi, ako aj rozhovory so známymi osobnosťami.Radi by ste si prečítali o dejinách obce, o dianí vo farnosti v minulosti, zverejnili staršie zaujímavé fotografie... a podobné návrhy.
Ubezpečujeme vás, že budeme nad tým uvažovať.


Milí čitatelia,
Ešte raz vám chceme poďakovať za ochotu odpovedať. Určite je to pre nás podnetné, pretože chceme tvoriť časopis, ktorí si radi prečítate.
O jedno vás však chceme poprosiť – nenechajte v sebe driemať schopnosti a pokúste sa ich rozvíjať i prostredníctvom nášho časopisu. Vlastnú iniciatívu v písaní, či kreslení radi privítame.
Za celú redakciu vám za dôveru ďakuje a pekné čítanie praje Monika Hodnická