Mestu Rímu a celému svetu

Apoštolská penitenciária

 (Autor: archív redakcie)
Autor:redakcia
Pridané: 2014-10-13 10:45:46
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dekrét

Odpustky za skutky nábožnosti počas Roka kňazov vyhláseným pri príležitosti výročia smrti sv. Jána Mariu Vianeyho.

Už blízko je deň, v ktorom si pripomenieme 150 rokov od nábožného odchodu do neba sv. Jána Mariu Vianeyho, arskeho farára, ktorý bol tu na zemi obdivuhodným príkladom Dobrého pastiera v službe Kristovým veriacim. Jeho príklad je hodný nasledovania veriacimi, ale najmä kňazmi, aby sa usilovali napodobňovať jeho čnosti. Preto Najvyšší Veľkňaz Benedikt XVI. ustanovil, že od 19. júna 2009 do 19. júna 2010 budeme sláviť Rok kňazov, počas ktorého nech sú kňazi stále viac upevňovaní vo vernosti Kristovi konaním nábožného rozjímania, duchovnými cvičeniami a konaním ďalších vhodných nábožných úkonov.
Tento posvätný čas začne na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, teda v deň kňazského zasväcovania, keď Najvyšší Veľkňaz bude sláviť Vešpery pred relikviami sv. Jána Vianeyho, ktoré prinesie do Ríma biskup diecézy Belley-Ars. Rok kňazov uzavrie rovnako Jeho Svätosť na námestí sv. Petra za prítomnosti kňazov z celého sveta, ktorí si zároveň obnovia kňazské sľuby vernosti Kristovi a medzi sebou záväzok bratského spoločenstva.
Kňazi nech sa usilujú nadobudnúť prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov obdržať od Najvyššieho a Večného Kňaza Ježiša Krista milosť a viditeľný jas vo Viere, Nádeji a Láske a v ďalších čnostiach. Nech tieto dary sú viditeľné v ich živote aj navonok, aby bolo vidieť, že sú plne zasvätení duchovnej službe Božieho ľudu, teda cieľu, ktorý Cirkev vždy nosila vo svojom srdci a o čo sa nadovšetko usilovala.
Aby sa dosiahol tento cieľ, majú svojim dielom prispieť aj tieto odpustky, ktoré Apoštolská penitenciária týmto Dekrétom ustanovila v súlade s vôľou Svätého Otca na Rok kňazov.

A/ Úplné odpustky sa udeľujú kňazom úprimne činiacim pokánie, ak v akýkoľvek deň budú nábožne sa modliť aspoň Ranné chvály alebo Vešpery pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vyloženou k verejnej poklone alebo uloženou v bohostánku a podľa príkladu arského farára sv. Jána, budú pripravení poslúžiť vyslúžením sviatostí a najmä sviatosťou zmierenia. Tieto odpustky môžu obetovať za zomrelých spolubratov na spôsob príhovoru, ak v súlade s ostatnými platnými predpismi pristúpia sami k sviatosti zmierenia, príjmu Eucharistiu a pomodlia sa na úmysel Svätého Otca.

B/ Úplné odpustky sa udeľujú všetkým veriacim úprimne činiacim pokánie, ak sa nábožne zúčastnia na svätej omši a obetujú svoje modlitby a akýkoľvek dobrý skutok za kňazov, aby ich Kristus posvätil a napravil podľa vzoru svojho Najsvätejšieho Srdca; odpustky však obdržia len vtedy, ak sami pristúpia k sviatosti zmierenia a pomodlia sa na úmysel Svätého Otca: 1/ v samotný deň otvorenia Roku kňazov; 2/ každý prvý štvrtok v mesiaci; 3/ ktorýkoľvek iný deň a mieste určeným miestnym ordinárom pre dobro veriacich.
Bude veľmi vhodné, aby v katedrálnych a farských chrámoch sami kňazi, ktorým je zverená pastoračná starostlivosť o veriacich, viedli tieto úkony nábožnosti, slúžili svätú omšu a spovedali veriacich.
Úplné odpustky sa udeľujú aj starým a chorým a všetkým veriacim, ktorí nemôžu opustiť svoj domov alebo byt. Nech vo svojej duši sa zrieknu každej náklonnosti k hriechu a nech majú úmysel splniť v najbližšom čase, akonáhle im to okolnosti dovolia, tri obvykle podmienky, a získajú úplné odpustky doma alebo tam, kde sa nachádzajú, ak vo vyššie spomínaných dňoch sa pomodlia za posvätenie kňazov a s dôverou obetujú Pánu Bohu prostredníctvom Panny Márie, Kráľovnej apoštolov, svoje choroby a bolesti svojho života.
Napokon sa udeľujú čiastočné odpustky všetkým veriacim vždy, ak sa pomodlia nábožne päťkrát modlitby Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu alebo inú modlitbu schválenú cirkevnou autoritou na česť a slávu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a obetujú to za kňazov, aby si zachovali čistotu a svätosť života.

Tento Dekrét je platný na dobu celého Roka kňazov. Všetko, čo by bolo v rozpore s nariadeniami tohto dekrétu, stráca svoju platnosť.

Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 25. apríla na sviatok sv. Marka evanjelistu a v roku Pána 2009.
sac longchamp soldes sac longchamp pas cher air max tn pas cher longchamp soldes nike air max pas cher sac longchamp pliage soldes

James Francis Kardinál Stafford, apoštolský penitenciár
Gianfranco Girotti, o.f.m., titulárny biskup metský, regent