Svätý Pavol - apoštol národov

Autor:Oliver Siksa
Pridané: 2014-10-13 10:53:15
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V predvečer slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla 28. júna 2007 pápež Benedikt XVI. v Bazilike svätého Pavla úradne ohlásil Rok sv. Pavla. Tento rok je venovaný sv. Pavlovi pri príležitosti 2000. výročia narodenia tohto významného apoštola národov. Je vyhlásený od 29. júna 2008,  t. j. na sviatok sv. Petra a Pavla a bude ukončený 29. júna 2009.
Benedikt XVI. zdôraznil, že Ježiš Kristus i dnes potrebuje apoštolov ochotných obetovať sa. Potrebuje ľudí ako bol svätý Pavol. Aj rok sv. Pavla je výnimočným pozvaním kráčať cestou, ktorou kráčal apoštol Pavol.


Kto bol vlastne svätý Pavol?
Narodil sa v Tarze okolo rokov 5 - 10 po Kristovi v Malej Ázii (dnešné Turecko).
Bol Žid z Benjamínovho kmeňa a mal rímske občianstvo. Pri obriezke dostal meno Šavol (hebr. Šaul = vyprosený od Jahveho, vytúžený). Doma bol vychovávaný prísne podľa Mojžišovho zákona a bol prívržencom skupiny farizejov. Vyučil sa remeslu tkáča stanov a toto remeslo vykonával aj v čase svojich apoštolských ciest, aby nebol pri svojej misionárskej činnosti nikomu na ťarchu. Tóru študoval v rabínskej škole v Jeruzaleme. Ziskal vyššie vzdelanie a stal sa učiteľom Zákona. Šaul bol učeníkom slávneho učiteľa Gamaliela, ktorý patril k miernejším členom židovskej veľrady.  Šavol si osvojil rabínsky spôsob myslenia a vykladania Písma ako aj židovskú zbožnosť.
Osobne sa nestretol s pozemským Ježišom, lebo za čias verejného života Ježiša Krista sa zdržiaval v Tarze.

Obrátenie Šavla
Po Ježišovej smrti, keď mal Šavol 25 rokov, sa vrátil do Jeruzalema a stal sa fanatickým prenasledovateľom kresťanov, v ktorých videl odpadlíkov od židovstva. Mal účasť na kameňovaní diakona Štefana - prvého mučeníka. Dozvedáme sa to zo Skutkov apoštolov : ,,Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.‘‘ (Sk 7, 58)
Od veľkňaza si vyžiadal dovolenie, aby mohol kresťanov z Damasku priviesť v putách do Jeruzalema. Na ceste do Damasku sa mu však zjavil vzkriesený Kristus, ktorý si ho vyvolil za apoštola medzi pohanmi (porov. Sk 9, 1-19). Po náhlom, nečakanom a zázračnom obrátení prijal krst v Damasku a postupne zmenil meno na Pavol (lat. Paulus = malý, nepatrný).
Hneď po obrátení začal ohlasovať, že Ježiš je Boží Syn.

Misijné cesty    
Hoci Pavol  nepatril medzi dvanástich apoštolov, titul apoštol mu právom patrí. Za svoju misijnú činnosť je označovaný aj ako Apoštol národov. Vykonal tri veľké misijné cesty, ktoré sú najdôležitejším obdobím v Pavlovom živote.
Prvú uskutočnil v rokoch 47-49 spolu s Barnabášom na Cyprus, odtiaľ putoval do južných provincií Malej Ázie. V jednotlivých mestách (Ikónium, Lystra, Derbe) založili cirkevné spoločenstvá. Po návrate roku 49 sa Pavol s Barnabášom zúčastnili na apoštolskom sneme v Jeruzaleme. Táto cesta priniesla svoje ovocie: boli to najmä mnohí kresťania, ktorí sa obrátili z pohanstva. Väčšina Židov však Pavla odmietla.
Na druhej misijnej ceste Pavol prešiel cez Malú Áziu do Európy, kde založil mnohé cirkevné obce vo Filipách, Solúne, Aténach a Korinte. Vrátil sa cez Efez do Antiochie v Sýrii.
Na tretej misinej ceste (roky 53-58) sa Pavol zdržiaval tri roky v Efeze, kde pôsobil s veľkým úspechom. Odtiaľ šiel do Grécka, späť do Troady, Cézarey a Jeruzalema. Tá sa skončila v roku 58 prvým Pavlovým uväznením. Pavla čakali dva roky väzenia na vyjasnenie obvinenia, a keďže sa odvolal k cisárovi, doviedli ho do Ríma. Cesta loďou, plná nebezpečenstiev,  bola pre Pavla vhodnou príležitosťou evanjelizovať.
Po prepustení z väzenia roku 63 navštívil Španielsko. Zo Španielska vedie jeho cesta na Krétu, potom do Malej Ázie a Macedónska. Odtiaľ naspäť do Ríma. Tam ho za cisára Nera uväznili.
Zomrel mučeníckou smrťou. Asi v lete roku 67 ho sťali mečom blízko Ríma. Pochovali ho na mieste, kde dnes stojí Bazilika sv. Pavla za hradbami. Pavol na misijných cestách prešiel asi 16000 km, z toho 7000 km po súši a asi 9000 km loďou. Jeho apoštolská práca počas ciest  sa veľmi zaslúžila o rozšírenie kresťanskej viery, najmä v nežidovskom prostredí. Právom mu patrí za jeho misijnú činnosť titul Apoštol národov. Je patrónom početných reholí, miest, námorníkov, tkáčov.

Životný vzor
Apoštol Pavol je vzorom aj pre ľudí dnešnej doby. Je dobrým príkladom ako prežívať úprimný vzťah s Bohom a pravý kresťanský život.  
V čom je Svätý Pavol pre nás vzorom a v čom si máme od tohto apoštola brať príklad?
Po prvé: Sv. Pavol prešiel mnoho kilometrov na svojich misijných cestách, aby hlásal Božie Slovo a Ježiša Krista. Zakladal mnohé cirkevné spoločenstvá. Privádzal pohanov na správnu cestu. Nikdy sa nehanbil za Krista, ale vyznal ho pred ľuďmi, za čo bol veľakrát odsudzovaný a prenasledovaný.
Aj kresťania v dnešnej dobe majú ohlasovať Krista tam, kde sa nachádzajú, žijú. Nehanbime sa za to, že sme nasledovníci Ježiša Krista, a keď treba, vyznajme ho aj na verejnosti (v škole, zamestnaní, v spoločnosti, mezi kolegami, spolužiakmi...).
Veď sám Pán Ježiš povedal: ,,Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32)
Po druhé: Pri svojich misijných cestách bol sv. Pavol sprevádzaný mnohými ťažkosťami a prenasledovaním. Trpel pre Krista, niesol kríž s láskou k Bohu. Bol väznený, ba aj zomrel za Krista mučeníckou smrťou.
My sa mnohokrát sťažujeme, keď musíme niesť nejaký ten „kríž“, utrpenie. Svoje utrpenia, ťažkosti, choroby treba niesť s Bohom a z lásky k nášmu Pánovi. Veď Ježiš Kristus sa obetoval za nás na kríži, aby sme my boli spasení. Niesol to veľké bremeno kríža.
Sv. Pavol  je nám  veľkým vzorom ako niesť kríž a trpieť pre Krista a s Kristom. Snažme sa niesť svoje každodenné „kríže“ z lásky k Bohu a pre Boha.nike air max pas cher scarpe nike louis vuitton sito ufficiale scarpe nike louboutin sale air max 1 pas cher
Po tretie: Sv. Pavol napísal veľa listov rôznym cirkevným spoločenstvám, ktoré boli adresované nielen im, ale sú aktuálne aj v dnešnej dobe. Apoštol Pavol sa prihovára v mene Ježiša Krista aj k nám a dáva nám rady do nášho života. Jeho listy obsahujú základné pravdy kresťanského života a rady ako žiť lepšie a kvalitnejšie.
V roku sv. Pavla si uvedomme, aký význam majú jeho listy aj v dnešnej dobe. Snažme sa aspoň niekedy zobrať do rúk Sväté Písmo a prečítať si niečo, čo Pavol píše. Často sa pri nedeľnej svätej omši v druhom čítaní čítajú úryvky z Pavlových listov. Buďme pozorní, sústredení a počúvajme ich, aby boli posilou pre náš každodenný život.
Potrebujeme ľudí ochotných obetovať sa ako svätý Pavol. On žil a pracoval pre Krista. Pre neho trpel i zomrel.
Hľa, aký aktuálny je jeho príklad pre nás v našom živote!