Manželské prekážky

Cirkevné zákony

Manželstvo (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Manželstvo medzi mužom a ženou vzniká manželským súhlasom. Aby muž alebo žena mohli dať platný manželský súhlas, musia byť spôsobilými tento súhlas dať. Ak by boli nespôsobilými tento súhlas dať, manželstvo by medzi sebou uzavreli neplatne. A okolnosti alebo situácie, ktoré robia muža alebo ženu nespôsobilými dať manželský súhlas sa nazývajú manželskými prekážkami. Cirkevné právo Rímskokatolíckej cirkvi pozná dvanásť manželských prekážok, ktoré robia osobu nespôsobilou pre vyjadrenie manželského súhlasu a teda spôsobujú neplatnosť manželstva.

Manželská prekážka veku

Vstup do manželstva predpokladá primeranú zrelosť človeka. Cirkevné právo túto zrelosť vyjadruje určením veku: muž je spôsobilý uzavrieť manželstvo, ak dosiahne 16-ty rok života a žena, ak dosiahne 14-ty rok veku. Tento nízky vek potrebuje vysvetlenie:
1. Katolícka cirkev je univerzálna, celosvetová a preto sa vzťahuje na množstvo kultúr a národov. V niektorých národoch ľudia dospievajú skôr, ľudia iných národov zase neskôr. Cirkev to vyriešila tak, že určila síce nižšiu vekovú hranicu pre uzavretie manželstva, ale ponechala možnosť konferencii biskupov určiť vyššiu vekovú hranicu. Konferencia biskupov Slovenska neurčila vyššiu vekovú hranicu.
2. Do úvahy tu Cirkev musí brať aj štátne zákony. Podľa trestného poriadku Slovenskej republiky, ak je v intímnej oblasti zneužitá osoba mladšia ako 15 rokov osobou plnoletou, plnoletá osoba sa dopúšťa trestného činu pedofílie, za ktorý štátny súd udeľuje nepodmienečný trest odňatia slobody.
3. Treba dodať, že Cirkev považuje manželstvo s osobou mladšou než 18 rokov za podmienky, že rodičia o tom nevedia alebo sú proti, za neodporúčané manželstvo. Preto kňaz, aby mohol pri takomto manželstve asistovať v mene Cirkvi, potrebuje dovolenie Biskupského úradu.

Manželská prekážka impotencie

Do rámca manželského života patrí aj láskyplný intímny vzťah medzi mužom a ženou. Ide o úkon, v ktorom sa žena úplne oddáva svojmu manželovi a naopak, v ktorom muž zahŕňa manželku svojou úplnou láskou. Tento úkon je zameraný na dobro manželov. V ňom sa nachádza zo samej povahy tohto úkonu zároveň aj iný cieľ - darovanie nového života.
Impotenciu delíme na neschopnosť splodiť potomstvo (sterilita), na neschopnosť manželského intímneho spojenia (lat. coeundi) a na neschopnosť porodiť. Tu treba upresniť, že manželskou prekážkou je iba impotencia coeundi. Nijaká iná impotencia nie je manželskou prekážkou a nespôsobuje neplatnosť uzavretia manželstva.
Z hľadiska príčin, ktoré impotenciu spôsobujú, môže to byť impotencia fyzická (telesná) alebo psychická (psychické zábrany). Impotenciou môže trpieť muž alebo žena. Impotencia môže byť absolútna (napr. muž je neschopný voči všetkým osobám druhého pohlavia alebo naopak, ak to isté platí o žene) alebo relatívna (napr. muž je neschopný len voči konkrétnej žene, ale nie voči iným ženám). Z hľadiska manželskej prekážky toto všetko vplýva na platnosť manželstva. Ak ide o impotenciu coeundi, zo strany muža alebo ženy, absolútnu alebo relatívnu, telesnú alebo psychickú, vždy je to manželská prekážka, ktorá robí manželstvo neplatne uzavretým, teda takým, ktoré nikdy nevzniklo.


Manželská prekážka rozdielneho náboženstva

Tento názov nie celkom vystihuje obsah manželskej prekážky. Ide tu totiž o manželstvo medzi katolíckou stránkou a stránkou nepokrstenou. Nie je to však iba manželstvo medzi katolíckymi stránkami, lebo Katolícka cirkev považuje za platný aj krst v Pravoslávnej cirkvi a v evanjelických cirkvách (nemôžeme ich na tomto mieste všetky vymenovať, ale ak sa do takéhoto problému dostanete, informujte sa u svojho farára). Ak si teda katolícka stránka berie za manžela (manželku) nepokrstenú stránku, uzatvára manželstvo neplatne.
Stane sa, že katolícka stránka uzavrie takéto manželstvo s oslobodením od cirkevného zákona (nazýva sa to dišpenzácia alebo jednoducho dišpenz). V takomto prípade manželstvo je uzavreté a Cirkev ho považuje za platné, ale nepovažuje ho za sviatostné manželstvo. Takto sa katolícka stránka ochudobňuje o Božie dary, ktoré pre ňu vyplývajú zo sviatostného manželstva, lebo sviatostné manželstvo vzniká iba medzi pokrsteným mužom a pokrstenou ženou.

Platný manželský zväzok

Manželskou prekážkou je aj platný manželský zväzok. To znamená, že kto raz uzavrel platný manželský zväzok, nie je spôsobilý uzavrieť manželstvo pred Katolíckou cirkvou dovtedy, pokiaľ jeho manželský zväzok trvá.
Na tomto mieste sa žiada vysvetliť, čo je to platný manželský zväzok. Nie je to iba sobáš v katolíckom kostole! Napr. ak dvaja evanjelici uzavrú manželstvo na matričnom úrade alebo v evanjelickom kostole, Katolícka cirkev považuje ich manželský zväzok za platný. Alebo ak dvaja nepokrstení uzavrú na matričnom úrade civilné manželstvo, naša Cirkev považuje ich manželstvo za platne uzavreté. Preto sa niekedy stane, že keď sa chce slobodná vydať za rozvedeného, treba skúmať, či jeho prvé manželstvo, aj keď možno nebolo uzavreté v katolíckom kostole, je alebo nie je platné. Lebo „rozvedený“ pred štátom alebo pred vlastnou cirkvou či náboženskou spoločnosťou ešte neznamená, že je niekto slobodný a môže sa oženiť pred Katolíckou cirkvou.
Preto odporúčam, informovať sa vždy a včas u pána farára o situácii ešte prv, než svojmu „srdcu“ už nebudete vládať rozkázať.