Tretie fatimské „tajomstvo“ zverejnené

xxx (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Prípad zjavení Panny Márie vo Fatime je známy. 13. mája 1917 sa trom pastierikom Lucii, Hyacinte a Františkovi ukázala pani oblečená v bielom odeve a rozprávala sa s nimi. Ukázala sa im šesťkrát. František a Hyacinta, hoci boli vekom mladší ako najstaršia Lucia, zomreli veľmi skoro ešte v detskom veku. Lucia vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Coimbre, kde prežila celý svoj život. Zomrela vyše 90-ročná tohto roku.

Prvé dve tajomstvá
Panna Mária zverila trom deťom vo Fatime tri prorocké „tajomstvá“. František a Hyacinta si vzali zverené tajomstvá do večnosti, lebo veľmi skoro umreli. Ich nositeľkou ostala jedine Lucia, ktorá žila mimo verejnosti v klauzúrnom kláštore sestier Karmelitánok v Coimbre. Prvé tajomstvo napísala sestra Lucia až 31.8.1941 a druhé 8.12.1941. Obidve tajomstvá sa stali známymi, nakoľko boli neskôr zverejnené.

Tretie fatimské tajomstvo
Tretie tajomstvo, ktoré dala spoznať Panna Mária v roku 1917 deťom, napísala sestra Lucia až 3.1.1944 na príkaz miestneho biskupa. Toto posolstvo, ktoré dostalo názov tretie fatimské tajomstvo, bolo veľmi dlho utajené. Najprv ho vo svojom tajnom archíve uchovával miestny biskup v zapečatenej obálke, aby sa o obsahu zjavenia nik nedozvedel. Ešte pre dôraznejšie utajenie nechal 4.8.1957 miestny biskup po dohovore s Posvätným ofíciom (od roku 1967 sa tento dôležitý vatikánsky úrad nazýva Kongregáciou pre náuku viery), ktorému vtedy predsedal taliansky kardinál Alfrédo Ottaviani, preniesť zapečatenú obálku s tretím fatimským tajomstvom do tajného archívu Posvätného ofícia vo Vatikáne. Kardinál Ottaviani poslal 17.8.1959 za pápežom Jánom XXIII. pátra dominikána, Francúza menom Pierre Paul Philippe, ako svojho osobného delegáta, aby pápežovi zaniesol zapečatenú obálku, v ktorej sa nachádzalo tretie tajomstvo. V osobnom diári Jána XXIII. sa nachádza z uvedeného dňa jeho vlastnoručná poznámka tohto znenia: „Audiencia: páter Philippe, splnomocnenec Posvätného ofícia mi priniesol obálku, v ktorej sa nachádza tretia časť fatimských tajomstiev. Ponechám si ich a budem ich čítať so svojím spovedníkom.“ Pátrovi pápež povedal: „Budeme čakať a modliť sa. Potom dám vedieť, ako som sa rozhodol.“ Po istom čase Ján XXIII. však vrátil zapečatenú obálku späť na Posvätné ofícium spolu s nariadením, aby text „tajomstva“ nebol zverejnený.
Text tretieho fatimského tajomstva čítal 27.3.1965 aj pápež Pavol VI. spolu s námestníkom štátneho sekretára Vatikánu, arcibiskupom Angelom d´Aquaom. Zachoval sa však rovnako ako jeho predchodca: vrátil obálku späť na Posvätné ofícium s nariadením text nezverejniť.
Ján Pavol II. si vyžiadal text tretieho fatimského posolstva ihneď po atentáte na jeho osobu. Vieme, že atentát sa stal práve na výročie fatimských zjavení (13.5.1981). V tom čase sa Posvätné ofícium nazývalo už Kongregáciou pre náuku viery. V roku 1981 stál na čele tejto kongregácie Chorvát kardinál Franjo Šeper vo funkcii prefekta. Kardinál Šeper osobne odovzdal dňa 18. júla 1981 arcibiskupovi Eduardovi Martinezovi Somalovi, v tom čase námestníkovi štátneho sekretára Vatikánu, dve obálky: v bielej obálke bol pôvodný text fatimského tajomstva, ktorý napísala sestra Lucia vlastnoručne v portugalčine a v ružovej obálke sa nachádzal taliansky preklad tajomstva. Arcibiskup Martinéz ešte v ten istý deň odovzdal obálky Jánovi Pavlovi II. Avšak už 11.8.1981 arcibiskup vrátil obálky späť do tajného archívu Kongregácie pre náuku viery bez pápežského poverenia, aby mohli byť zverejnené.

Zasvätenie ľudstva srdcu Panny Márie
Ján Pavol II., ešte skôr ako spoznal obsah tretieho fatimského tajomstva a v čase, keď sa zotavoval zo zranení z atentátu, nariadil, aby 7.6.1981 bolo ľudstvo zasvätené Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Stalo sa tak v uvedený deň v Bazilike Panny Márie väčšej v Ríme. Ján Pavol II. tam síce ešte nebol prítomný, ale jeho príhovor si prítomní vypočuli z magnetofónovej pásky. Zasvätenie zopakoval pápež pri návšteve Fatimy 13. mája 1982. Vtedy sa so sestrou Luciou nestretol osobne. Lucia mu však napísala list s dátumom 12. mája 1982, ktorý, ako sa neskôr ukázalo, bol kľúčom k výkladu tretieho fatimského tajomstva.

Arcibiskup Bertone na návšteve sestry Lucie
Zdá sa, že Ján Pavol II. si ešte nebol istý výkladom tajomstva, lebo 19. apríla 2000 poveril arcibiskupa Bertoneho, aby navštívil sestru Luciu v Coimbre. V tom čase bol arcibiskup Tarcisio Bertone sekretárom Kongregácie pre náuku viery (Kongregáciu už od roku 1981 viedol kardinál Ratzinger, súčasný pápež Benedikt XVI.). Bertone opisuje návštevu nasledovne: „Moje stretnutie so sestrou Luciou bolo dohodnuté a uskutočnilo sa 27. apríla 2000 v Karmelitánskom kláštore sv. Terézie v Coimbre z poverenia Svätého Otca. Na stretnutí ma doprevádzal fatimský biskup Serafim de Sousa Fereira. Sestra Lucia nás prijala s úsmevom a pokojom. Vyjadrila spokojnosť, že Svätý Otec sa rozhodol navštíviť Fatimu a vyhlásiť za blahoslavených Františka a Hyacintu. Potom biskup Fereira prečítal list Svätého Otca napísaný v portugalčine. Keď skončil, sestra ho vzala do svojich rúk a opäť si ho pokojne a pomaly prečítala. Potom povedala, že je pripravená dať odpoveď na všetky otázky. Arcibiskup jej ukázal dve obálky: vo vrchnej obálke bola vložená druhá, v ktorej bolo uložené tretie fatimské tajomstvo. Lucia vzala list do svojich rúk so slovami: „To je môj list“, a potom, keď si ho prečítala povedala: „Je to moje písmo.“ Arcibiskup Bertone s pomocou biskupa Fereiru predčítaval list v portugalčine (arcibiskup Bertone je Talianom) a vzápätí ho vyložil, ako vo Vatikáne chápu jeho posolstvo. Sestra Lucia potvrdila, že tretie fatimské tajomstvo spočíva v prorockom zjavení, ktoré možno porovnať s inými podobnými v dlhej histórii cirkvi a dodala, že je presvedčená, že zjavenie sa týkalo ateistickej komunistickej moci, ktorá prenasledovala cirkev a kresťanov a vôbec utrpenie obetí viery v 20. storočí.
Na otázku či hlavnou postavou v zjaveniach je pápež, Lucia odpovedala, že áno. Potom dodala, že všetci traja (Hyacinta, František a Lucia) boli veľmi zarmútení, že pápež toľko trpí. Hyacinta stále opakovala: „Chudák Svätý Otec, ako veľmi trpí za hriešnikov“, hoci nikto z nás nevedel, kto vlastne je pápežom, nevedeli sme jeho meno. Lucia v súvislosti s obrazom, ktorý videla vo fatimskom zjavení, ako „Svätý Otec zasiahnutý strelou padol na zem“, potvrdila správnosť slov Jána Pavla II., ktoré povedal: „Bola to materinská ruka, ktorá usmernila guľku pištole a pápež sa v agónii ocitol na hranici smrti.“ Ďalšia otázka sa týkala toho keď v roku 1944 odovzdávala obálku vtedajšiemu fatimskému biskupovi, s nápisom, že posolstvo možno otvoriť až po roku 1960. „Prečo?“, spýtal sa arcibiskup Bertone. „Bola to Panna Mária, ktorá to prikázala?“ Sestra Lucia odpovedala, že to napísala ona z vlastnej iniciatívy, pretože podľa jej intuície, skôr ako pred rokom 1960 by „videnie“ nepochopili. Potom dodala: „Ja som napísala, čo som videla, ale vykladať to neprináleží mne, ale pápežovi.“ Na záver rozhovoru si vymenili ružence: arcibiskup jej odovzdal ruženec požehnaný pápežom a Lucia mu darovala ruženec, ktorý zhotovila vlastnými rukami. Potom jej arcibiskup udelil požehnanie v mene Svätého Otca a rozlúčili sa.

Zverejnenie tretieho fatimského tajomstva
V máji roku 2000 navštívil Ján Pavol II. opäť Fatimu, kde 13. mája slúžil svätú omšu. Na záver svätej omše kardinál, štátny sekretár Angelo Sodano, z poverenia Svätého Otca poodhalil obsah tretieho fatimského tajomstva a oznámil, že bude v krátkej dobe uverejnené. Pri tejto návšteve umiestnil Ján Pavol II. guľku z pištole, ktorá ho mala zabiť, a ktorú našli v papamobile po atentáte na jeho osobu v máji 1983, v korunke, ktorú má na hlave socha Panny Márie vo Fatime. Následne 26. júna 2000 bolo tretie fatimské tajomstvo zverejnené v portugalčine (fotokópia s rukopisom sestry Lucie) a v talianskom preklade. Predhovor k nemu napísal arcibiskup Tarsicio Bertone, sekretár Kongregácie pre náuku viery a teologický komentár k posolstvám napísal kardinál Jozef Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery. Spolu s textom bol zverejnený aj príhovor kardinála, štátneho sekretára, Angela Sodana vo Fatime z 13. mája 2000.

Text fatimských posolstiev uverejníme v budúcom čísle.