Symbolika čísel vo Svätom písme

Prednáška sa konala 24.10.2004 v markušovskom kostole

Doc. Pavol Farkaš (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V rámci Roka Eucharistie sa začalo v Markušovciach náboženské vzdelávanie pod názvom Biblické dni. Ide o cyklus prednášok z oblasti biblistiky.
Prvým prednášateľom bol rodák z Nových Zámkov Doc.Dr. Pavol Farkaš, PhD. , ktorý tohto času pôsobí na univerzite v Nitre a zaoberá sa symbolikou čísel vo Svätom písme. Tejto oblasti sa začal venovať počas svojich štúdií v Ríme, kde napísal doktorskú prácu na tému: Žena odetá slnkom (Apokalypsa 12).

Čísla vo Svätom písme sú témou pomerne náročnou. Vyskytujú sa tam reálne čísla i také, ktoré majú symbolický význam. Pavol Farkaš sa vo svojej prednáške zameral na symbolické čísla, ktoré sa vyskytujú najviac.
Hneď v úvode zdôraznil, že pri skúmaní čísel vo SP platí princíp, že kvantita sa mení na kvalitu. Znamená to asi toľko, že pri nejakom čísle nemyslíme na pevný počet, ale na vlastnosť, kategóriu, postoj k niečomu.
Ako úvodný príklad použil úryvok z Biblie, v ktorom sa hovorí o odpustení 77krát. Číslo sedem je symbolom plnosti a keď ho ešte znásobíme, vyjadruje, že odpúšťať máme toľkokrát, nakoľko sa len môže. Teda stále.
Ponúkame vám výber niekoľkých príkladov symbolických čísel:

Číslo 3. Číslo božské. Symbol nestvoreného sveta → sú tri Božské osoby
→ na tretí deň vstal Ježiš zmŕtvych
→ Ježiš bol trikrát pokúšaný
→ sú tri cnosti: viera, nádej, láska
→ počas svätej omše spievame trikrát svätý, svätý, svätý
ale aj trojčlenenie fáz:
→ Boh, ktorý bol, je a bude
→ v Apokalypse (Zjv 17, 8) je opísaný diabol-šelma: „bola, nie je a zasa príde“
→ sv. Pavol hovorí o troch nebesiach

Číslo 4. Symbol sveta stvoreného sveta → štyri svetové strany
→ štyri lunárne fázy
→ štyri ročné obdobia
→ v Apokalypse sú symboly stvoreného sveta: nebo, zem, podsvetie, more
→ štvorec – evokuje čosi pevné, stabilné
→ v Apokalypse (Zjv 5, 9) je štvorčlenenie stvoreného sveta: „...vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.“
→ (Zjv 4) „Videnie štyroch bytostí “

Číslo 7. Symbol plnosti Číslo 12. Symbol dokonalosti Sedmička sa skladá zo súčtu štyri plus tri, to znamená plnosť stvoreného a nestvoreného sveta. A pokiaľ vynásobíme štyri krát tri sa rovná dvanásť a to je symbol dokonalosti. Prechod od 7 ku 12 vyjadruje dynamiku, prechod od plnosti k dokonalosti.
→ V Apokalypse sa v prvej časti hovorí o siedmich cirkvách, o siedmich listoch. V Novom zákone píše Pavol listy 7 spoločenstvám, t.j. týkajú sa všetkých. V druhej časti nachádzame číslo 12 a jej násobky: 144, 144 000, ...
→ Apokalypsa (Zjv 18) hovorí o páde Babylonu. Ide o označenie Ríma alebo Rímskej ríše. Hovorí sa o kríze ekonomického systému rímskeho impéria a v zozname tovaru, ktorý zanikne, figuruje dvadsaťosem druhov, čo je štyri krát sedem.
→ Chod udalostí v Apokalypse je rozdelený do siedmich etáp.
→ Ježišov rodokmeň podľa Matúša je členený po rodoch 14, 14, 14 po Abraháma.
→ V Evanjeliu podľa Lukáša nie je číslo, ale počet mien od Adama po Ježiša. Je ich 76. Ježiš Kristus je sedemdesiatysiedmy.
→ (Lk 17,4) odpúšťanie – nie sedemkrát, ale sedemdesiatsedemkrát
→ (Lk 8) uvádza sedem zlých duchov
→ (Lk 11,26) sa hovorí o siedmich iných duchoch
→ (Sk 6,3) píše o siedmich osvedčených mužoch
Symbolické číslo nie je stále vyjadrené číslicou. Mnohokrát dostaneme toto číslo, ak spočítame vymenované slová:
→ V úryvku o obetovaní Izáka (Gn 22) sa spomína slovo SYN dvanásťkrát.
→ (Lk 7) úryvok o umývaní nôh (=očistenie od hriechov) spomína nohy sedemkrát.
→ Ak v úryvku o milosrdnom Samaritánovi spočítame, čo všetko urobil pre človeka, ktorého našiel na ceste, napočítame sedem slovies, t.j. sedem skutkov. Samaritán teda urobil preňho maximum.
→ Ježiš urobil sedem zázrakov. Siedmy je vzkriesenie Lazara, čo znamená vrchol.

Číslo 6. Symbol nekompletnosti Číslo šesť dostaneme vtedy, ak od sedmičky (plnosti) odpočítame jednotku. Znamená to, že šestke niečo chýba, nie je kompletná.
→ Na šiesty deň bol stvorený človek. Je krehký, zraniteľný, hriešny.
→ V Apokalypse je označená šelma (diabol, hriech) číslom 666. Je to násobok šiestich, a tak symbolizuje ešte väčšie zlo.


Číslo 8. Plnosť plnosti. Maximum. Symbol nového života Toto číslo vznikne, ak k sedmičke - symbolu plnosti pripočítame jednotku.
→ (Gn) po potope sa zachránilo osem osôb
→ (2 Pt) osem ľudí zachránených vo vode. Voda = predobraz krstu. Zlé zomiera, nové ľudstvo ožíva skrz krst.
→ osem blahoslavenstiev
→ obriezka na ôsmy deň po narodení
→ slávenie vianočnej a veľkonočnej oktávy v liturgii
→ (Jn 21) sedem ľudí bolo prítomných na rybolove a nedarilo sa. Prišiel ôsmy – Ježiš Kristus a naplnili siete.


Číslo 1000. Symbol času, ktorý raz príde Takzvaný milenarizmus. V Apokalypse sa uvádza symbolicky 1000-ročné kráľovstvo. V Baruchovej Apokalypse sa spomína vinič s 1000 ratolesťami, ktoré majú 1000 strapcov a tie 1000 bobúľ.

Symbolické čísla veku vo Svätom Písme V Biblii sa uvádza, že „u Pána je jeden deň ako 1000 rokov“. 1000 rokov znamená čas plnosti, poznania. Prvý Adam žil 930 rokov. Nedožil sa 1000. Zhrešil, nedosiahol plnosť. Ani jeden z patriarchov v Biblii sa nedožil 1000 rokov.
Na vysvetlenie veku patriarchov sú rôzne možnosti výkladu. Faktom je aj to, že niekedy sa počítali roky ináč a podľa sumerských a babylonských tradícií sa človek mohol dožiť napríklad až 72000 rokov.
Pri výklade Biblie sa používa aj metóda gematrie, kde každé písmeno má v hebrejčine nejakú hodnotu. Pri slovách sa tieto čísla spočítavajú.

Ako treba vnímať čísla? Prostredníctvom čísel sú v Biblii vyjadrené symboly. Preto je dobré, ak si pri čítaní SP prečítame aj komentáre k jednotlivým úryvkom.
Žiadne číslo nie je ani šťastné ani nešťasné. Od čísel nezávisí osud človeka, pretože osud podľa kresťanskej náuky neexistuje. Náš život je v Božích rukách a Boh nás veľmi miluje, že nám dal slobodnú vôľu rozhodovať. A to, či sa rozhodujeme pre dobré alebo pre zlé, nezávisí od čísel.