Rok Eucharistie

Prameň a vrchol prežívania viery, nádeje a lásky

------ (Autor:  )
Autor:Radomír Bodziony
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Eucharistia je stredobodom nášho kresťanského života. Je prameňom i vrcholom prežívania viery, nádeje a lásky. Tieto slová môžeme čítať v brožúrke Rok Eucharistie v kresťanskej rodine, ktorú zostavil PaedDr. ThDr. Pavol Janáč, PhD., pri príležitosti slávnostného otvorenia Roku Eucharistie Sv. Otcom Jánom Pavlom II. V mexickom Guadalajare 24. októbra 2004, ktorý potrvá do októbra 2005. Cieľom Svätého Otca je, aby sme si všetci obnovili najosobnejší vzťah ku Kristovi prítomnému medzi nami v Eucharistii a prehĺbili vieru a vrúcnu nábožnosť k tomuto vrcholnému tajomstvu nášho kresťanského náboženstva.
Rok Eucharistie mal by byť výzvou najmä pre naše kresťanské rodiny, aby prijali Pána Ježiša do svojho domu a nanovo s ním utvárali pevnejšie spoločenstvo, a tak pretvárali svoju rodinu na domácu cirkev.
Hoci sa Eucharistia slávi v kostole, miestom jej pôsobenia je najmä kresťanská rodina. Dobro, ktoré v Božom chráme čerpáme z Eucharistie, je potrebné preniesť z našich sŕdc do rodín a do všetkých oblastí nášho života.
Príkladom je nám Nazaretská rodina, ktorá nás učí a zároveň vyzýva, aby sme presťahovali Ježiša z miesta narodenia na miesto pôsobenia, z kostola do domácností, z oltára do našej rodiny.


Sú rôzne spôsoby ako sláviť Rok Eucharistie napríklad v kresťanskej rodine:
1. účasťou kresťanskej rodiny na slávení Eucharistie v kostole podľa programu Roku Eucharistie vo farnosti
2. slávením Roku Eucharistie v rodine domácou eucharistickou pobožnosťou
3. prežívaním liturgického roku vrúcnou eucharistickou nábožnosťou (Adventu, Vianoc, Pôstu, Veľkej noci, Turíc a iných slávností a sviatkov)
4. prehlbovaním poznania tajomstva Eucharistie účasťou na farskej katechéze o Eucharistii, ako aj rodinnou katechézou
5. násilím o kvalitatívny a kvantitatívny nárast sviatostného eucharistického života a pestovaním eucharistickej nábožnosti osobnou i spoločnou modlitbou.

Spôsob slávenia Roku Eucharistie vo farnosti:
1. živá a činná účasť členov kresťanskej rodiny na slávení nedeľnej svätej omše s predsavzatím – ani jedna nedeľa bez svätej omše!
2. účasť podľa možností aj na odpoludňajšej krátkej adorácii v nedeľu (aspoň dvakrát v mesiaci)
3. každý štvrtok na pamiatku ustanovenia Oltárnej sviatosti sa môže vo farnosti sláviť Deň vďaky za Eucharistiu – adorácia.

Iné spôsoby slávenia Roku Eucharistie:
1. slávenie svätej omše v pracovné dni je udalosťou, ktorá sa dotýka všetkých členov farského spoločenstva a každej kresťanskej rodiny (aspoň raz v týždni okrem nedele sa zúčastním na svätej omši)
2. kresťanská rodina a jej členovia sa zapájajú aj do duchovnej poklony Eucharistie v priebehu každého dňa (výzvou k tomu je zvonenie na Anjel Pána ráno, na obed a večer, keď na konci modlitby dodáme zvolanie: Pozdravujeme a velebíme ťa, Najsvätejšie Eucharistia
3. vo farnosti sa môže konať pravidelná katechéza (poučenie) o tajomstve Eucharistie a jej slávení (v rámci homílie alebo v samostatnej farskej katechéze)
4. kresťanská rodina sa aspoň raz v týždni stretne na domácu katechézu, aby si podľa priloženého návodu (str.33-43) osvojila základné poznanie náuky o Eucharistii, jej slávenie a prijímanie
5. cieľom eucharistickej obnovy je skvalitnenie nášho sviatostného života (častejšia svätá spoveď, častejšie sväté prijímanie, eucharistický pôst záväzná jedna hodina pred svätým prijímaním, pristúpiť k svätému prijímaniu okrem veľkých sviatkov (Vianoce, Veľká noc, Turíce, odpust) aj v dni osobných výročí členov rodiny – krst, 1. sväté prijímanie, birmovanie, sobáš, v deň menín a pri významných udalostiach života rodiny alebo jej členov.

Táto brožúrka nám okrem rôznych spôsobov ako sláviť Rok Eucharistie ponúka aj krátke domáce eucharistické pobožnosti od nedele do soboty. Tieto domáce eucharistické pobožnosti sa skladajú:
· úvodná pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka (JKS)
· čítanie Božieho slova
· úvaha
· zvelebovanie Najsvätejšej Eucharistie, vyznanie viery, vzývanie, vyznanie vďaky, odprosenie, prosby
· desiatok posvätného ruženca
· úkon duchovného svätého prijímanie (str.12)
· úkon pokoja a prejav bratskej lásky
· záverečná pieseň (JKS)


Na záver chcem povzbudiť všetky kresťanské rodiny, ktoré sa rozhodli venovať svoj čas adorovaniu a prijímaniu Eucharistie, že Eucharistia ozdravuje a posväcuje rodinné vzťahy, v prvom rade vzťahy medzi manželmi, potom vzťah rodičov k deťom, otca a matky k svojmu potomstvu a vzťah medzi deťmi a rodičmi. Len vplyvom Eucharistie vieme naplno zrealizovať požiadavku štvrtého Božieho prikázania: Cti svojho otca i svoju matku. Prijímanie Eucharistie pretvára rodinu na domácu cirkev, na svätyňu, živú bunku všeobecnej Cirkvi, v ktorej prebýva a žije Kristus. A ešte jedno veľké dobrodenie: Eucharistia pomáha budovať domov. To, čo robí domov domovom, je predovšetkým duchovná sféra. Je to atmosféra prežiarená duchovným dobrom lásky, pokoja, spravodlivosti a vzájomnej úcty.