Sv. Michal archanjel

Autor:Ján Duda
Pridané: 2009-05-14 10:12:39
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V  Starom zákone anjel sprevádza mladého Rafaela do cudzej krajiny ako jeho ochranca, anjeli pomáhajú nábožným mladíkom združeným okolo proroka Daniela, anjel zvestuje narodenie sv. Jána Krstiteľa jeho otcovi Zachariášovi i narodenie Pána Ježiša jeho matke Panne Márii. Anjel vyviedol sv. Petra z väzenia...

Najdramatickejšie však ukazuje príbeh „nebeského boja“ anjelov v Knihe Zjavenia. „Nebudem slúžiť“ Bohu nezaznelo len z úst ľudí, ale aj anjelov. Teda ľudská dráma sa ukázala nielen v prípade ľudí, ktorý sa opisuje ako príbeh z raja a odvtedy sa denne mnohokrát opakuje, ale ukázala sa ako tragédia v prípade niektorých anjelov. Keďže anjeli požívali „videnie“ Boha, ich potrestanie je nezvratné a znamená peklo, lebo kde niet Boha, tam ostáva iba peklo. V biblickom príbehu anjelskej vzbury vystupuje vodca nebeského zboru verných anjelov sv. Michal archanjel. Preto sa považuje za veľmi účinného patróna a ochrancu proti úkladom Zla, ku ktorému sa veriaci s veľkou dôverou utiekajú vo svojich modlitbách.
Duchovnosť človeka je často vyjadrená nielen v modlitbách, ale aj v umení. Napríklad v sochárskom i maliarskom umení umelci sv. Michala znázorňujú ako muža s krídlami (krídla sú symbolom, že ide o duchovnú bytosť, o anjela) s ohnivým mečom v ruke. Takto je napríklad znázornený v podobe sochy pri Michalskej bráne v Bratislave, kde ohnivý meč je veľmi výrazný. Sv. Michal je takto akoby vykonávateľ božej spravodlivosti. Na hlavnom oltári markušovského kostola je sv. Michal znázornený podobne, avšak pod nohami má Satana, ktorého premohol. Aj tu je teda sv. Michal vykonávateľ božej spravodlivosti.
V posledných desaťročiach sa nám božia spravodlivosť predstavuje v tých najkrajších podobách: Boh je láska, s Bohom súvisí odpustenie. Príkladom tohto odpustenia je Ježiš na kríži. Zdôrazňuje nám, že Boh nedovolí, aby bol človek zatratený naveky, lebo je to proti božej láske k človeku, veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik... Dotýkame sa problému lásky i spravodlivosti, božej lásky a božej spravodlivosti. Boh je láska, ale rovnako Boh je aj spravodlivosť! Preto láska a spravodlivosť sa v Bohu vzájomne nevylučujú. Boh človeka miluje, ale svoju lásku nikomu nasilu nevnucuje. Lenže kde niet božej lásky, ostáva iba peklo. Ak sv. Michala považujeme za vykonávateľa božej spravodlivosti, ktorý symbolicky zdôrazňuje jeho ohnivý meč, môžeme ho považovať aj za obrancu a ochrancu Božej lásky.
Treba poukázať ešte na jeden rozmer úcty k sv. Michalovi. Kostoly zasvätené sv. Michalovi obvykle stoja na návršiach, kde stáli predtým pohanské kultové pohanské miesta. Možno typickým príkladom je opäť markušovský chrám, ktorý stojí na návrší nad riekou Hornád a jeho veža sa týči k nebeským výšinám. Aj dnes musíme čeliť novým pohanským praktikám, novým bôžikom, ktoré ničia dušu človeka: okultné praktiky, satanistické orgie, drogové a iné závislosti a psychosexuálne nenormálnosti a zvrátenosti. Preto sa aj dnes radšej modlievajme k sv. Michalovi archanjelovi, aby nás ochránil pred novodobým pohanstvom a jeho následkami.