ÚPLNÉ ODPUSTKY V ROKU EUCHARISTIE

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Svätý Otec Ján Pavol II. 7. októbra 2004 vyhlásil Rok Eucharistie. Následne 25. decembra 2004 vydala Apoštolská penitenciária Dekrét schválený Jánom Pavlom II. dňa 17. decembra 2004 o odpustkoch na Rok Eucharistie.

1/ Úplné odpustky v Roku Eucharistie môže získať každý veriaci za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a predsavzatie vyhýbať sa náklonnosti k akémukoľvek hriechu), ak sa pozorne a nábožne zúčastní na akýchkoľvek bohoslužbách a pobožnostiach zameraných úcte Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej nezávisle od toho, či sa to koná pri vyloženej alebo v bohostánku uchovanej Eucharistii.
2/ Úplné odpustky za obvyklých podmienok uvedených v prvom bode môžu získať všetci, ktorí sa pomodlia vešpery alebo kompletórium na záver dňa pred Eucharistiou uchovanou v bohostánku.
3/ Veriaci, ktorí sú chorí alebo z iných spravodlivých príčin nemôžu prísť pred Eucharistiu v bohostánku, môžu získať úplné odpustky aj doma alebo inde, kde sa nachádzajú, ak si vzbudia predsavzatie vyhýbať sa náklonnosti k akémukoľvek hriechu a úmysel splniť tri obvyklé podmienky (svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Sv.Otca), akonáhle im to bude možné. Duchovným spôsobom vo svojom srdci vykonajú návštevu Sviatosti Oltárnej v bohostánku a pomodlia sa Otčenáš, Verím v Boha a dodajú nejakú modlitbu k sviatostnému Spasiteľovi (napríklad Nech je pochválená a zvelebená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna).
4/ Veriaci, ktorí by nemohli vykonať ani to, čo je uvedené v bode 3, môžu získať úplné odpustky, ak sa svojou vnútornou túžbou pripoja k tým, ktorí vykonávajú riadne všetky úkony predpísané pre získanie úplných odpustkov a obetujú Božiemu milosrdenstvu všetky choroby a ťažkosti svojho života s tým, že ak by im to raz bolo umožnené, splnia všetky tri obvyklé predpoklady pre získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca).