Životné zastavenia Daniela Faltina

Daniel Faltin (1927 ­­– 2008)

 Daniel Faltin (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2008-03-24 11:07:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Narodil sa v Kurimanoch pri Levoči v roku 1927. Študoval v Levoči u Pátrov Minoritov a v roku 1946 k nim vstúpil. Potom študoval filozofiu a teológiu v Opave a Brne. Absolvoval aj dvojročné štúdium psychológie.
Po nástupe komunistickej moci v roku 1948 sa začalo prenasledovanie cirkvi a mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci i angažovaní laici putovali do väzenia. Mladému, 23-ročnému Danielovi sa podaril útek do zahraničia a zakotvil v Ríme. Tu u Pátrov Minoritov dokončil teologické štúdium a v roku 1951 bol vysvätený na kňaza.
Potom pokračoval v doktorandskom štúdiu teológie na Univerzite sv. Bonaventúru v Ríme, ktoré ukončil v roku 1955 úspešnou obhajobou svojej práce a bol mu udelený vedecko-akademický titul doktor teológie. Potom nastúpil na právnické štúdiá na Inštitút obojeho práva Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, kde v roku 1959 obhájil dizertačnú prácu a získal titul doktor cirkevného i svetského práva. Už o jeden rok neskôr, pretože študoval medzitým aj cirkevné právo východných katolíckych cirkví, úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul doktor východného cirkevného práva. Najnáročnejšie sú právnické štúdiá, ktoré poskytuje Apoštolský súd Rota Romana, ktorý súdi cirkevné spory z celého sveta. Toto štúdium sa nazýva „studium rotale“. Po absolvovaní semestrálnych skúšok sa toto štúdium končí diplomom absolventa rotálneho štúdia. O náročnosti tohto štúdia hovorí aj skutočnosť, že možnosť záverečnej komisionálnej skúšky dostanú iba tí, ktorí už získali doktorát cirkevného práva na niektorej z pápežských univerzít.
Daniel Faltin absolvoval tieto štúdiá a získal diplom v roku 1961. Následne bol poradcom na viacerých vatikánskych Kongregáciách, na Druhom vatikánskom koncile a profesorom práva na Pápežskej lateránskej univerzite až do roku 1974. Potom nastalo obdobie, keď veľa cestoval. Bol v Nemecku, USA, Francúzsku a inde.
V roku 1986 ho Ján Pavol II. vymenoval za sudcu Apoštolského tribunálu Rota Romana, kde pracoval až do odchodu na odpočinok. Po páde železnej opony mohol konečne prísť aj na Slovensko, kde z jeho iniciatívy vznikla Slovenská spoločnosť kánonického práva a začali sa konať pravidelné Sympóziá kánonického práva v Spišskej Kapitule.
Definitívnu jeseň svojho života prežil na Slovensku. Zomrel 10.2.2008 a 18.2.2008 ho pochoval v Levoči spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Jeho telesné ostatky sú uložené v hrobke Pátrov Minoritov v Levoči.