Pohrebné podporné združenie

Schôdza PPZ v Markušovciach (Autor: archív redakcie)
Autor:Marta Kamenická
Pridané: 2008-03-24 02:09:36
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dovoľte mi, aby som vám predstavila spolok Pohrebného podporného združenia v Markušovciach, jeho činnosť a podmienky, aký účel plní a ako sa stať jeho členom.

Je to združenie ľudí bez rozdielu národností a vierovyznania, ľudí dobrej vôle, ktorí sú ochotní vzájomne si pomáhať v najťažšom období – smrti.
Združenie bolo založené v roku 1928 v Betliari, ktorý je dodnes ústredím všetkých odbočiek. Je registrované Ministerstvom vnútra SR a svoju činnosť poskytovania pohrebných podpôr vykonáva na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR.
V našej obci bola odbočka PPZ založená  1. apríla 1935.
Týchto  73 rokov ušľachtilej činnosti je dobrou vizitkou všetkých dobrovoľných funkcionárov, ktorí v tejto organizácii čestne a svedomite pracovali a pracujú.
Odbočka prežila rôzne režimy, no vždy si statočne plnila svoju funkciu pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Členom združenia môže byť každý občan vo veku 18 – 50 rokov, ktorý si vie zodpovedne plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v PPZ.
Povinnosťou je platiť členské príspevky vždy do 30. júna v danom roku.
Výška príspevku na rok 2008 je 270,- Sk.
V odbočke č. 83 – Markušovce pracujú funkcionári volení členmi združenia, ktorí každoročne na výročnej členskej schôdzi  informujú o činnosti združenia, o hospodárení i nábore nových členov. ( fotka )
Povinnosťou funkcionárov je starať sa o rast členskej  základne náborom nových členov.
A tu nastáva po mnohých rokoch problém. Nezáujem hlavne mladých ľudí o iných stavia združenie do postavenia postupnej likvidácie.
Je čas tento úpadok zastaviť.
Z 748 členov má dnes odbočka 620.  Nikoho nenútime, členstvo je na báze dobrovoľnosti, rozhodnutie je na vás, pretože  z členstva prirodzene  vyplývajú aj povinnosti. Sme takou malou „poisťovňou“ v situácii, do ktorej sa každý z nás raz  dostane.
Máte záujem stať sa členom nášho združenia ? Stačí, ak nás oslovíte, prejavíte záujem..
Predseda odbočky p. Peter Lazor alebo pokladníčka  p. Marta Kamenická s vami vyplnia prihlášku a dostanete aj kompletné informácie.
Pri vstupe do združenia je zápisné a  členský príspevok podľa veku. Pohybuje sa v rozmedzí 15,- Sk až 270,- Sk.
Pohrebná podpora je nasledovná: 3.000,-Sk –  pre tých, ktorí boli členmi 1  - 5 rokov a 8.000,- Sk-  pre tých, ktorí boli členmi viac ako 5 rokov
Členovia, ktorí boli v združení kratšie ako rok, nemajú nárok na podporu.
Predstavila som vám činnosť Pohrebného podporného združenia v Markušovciach. Všetkým členom ďakujeme za doterajšiu pomoc a prejavenú dôveru, veríme, že nám zachováte priazeň  aj v roku 2008.
Na nových členov sa tešíme, pretože iba tak splníme toto poslanie.
Pripomíname, že členské príspevky na rok 2008 sa vyberajú u p. Marty Kamenickej v mesiacoch január – február – marec v dňoch pondelok – streda – piatok.
Ďakujeme vám za dôveru !