Aktivity mimo farnosti

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Z poverenia spiskho dieczneho biskupa Mons. Frantika Tondru bol v doch od 2 marca do 5. aprla pn farr Duda na pracovnom pobyte v Rme. Spolu s nm odcestovali ete dvaja cirkevn prvnici Dr. Rbert Brtko a Dr. Milo Pekark a dvaja notri Jozef Skupin a Marin Jabrock.
Od 22. do 25. aprla bol pn farr op v Rme. Na tejto sluobnej ceste doprevdzal a pomhal spiskmu diecznemu biskupovi Mons. Frantikovi Tondrovi. Spolu s nimi bol v Rme aj kancelr Biskupskho radu ubomr tefak.
V pondelok 5. mja bol pn farr Duda predsedom skobnej komisie na ttnej magisterskej skke na Pedagogickej fakulte Katolckej univerzity v Ruomberku. 30. mja bol lenom skobnej komisie na magistersk ttne skky na Teologickom intitte v Spiskom Podhrad.
Da 7. mja bol Cyril Hamrk, bohoslovec a rodk z Markuoviec, ako aj redaktor tohto asopisu, vymenovan do funkcie duktora v Kazskom seminri v Spiskom Podhrad. Stal sa tak fom i sluobnkom celej tudentskej komunity bohoslovcov.
12. mja sa konalo v Spiskom Podhrad zasadanie Cirkevnho sdu Spiskej dieczy, ktor viedol pn farr Duda ako sdny vikr. Popoludn o 16. hodine sa konalo zasadanie habilitanej komisie na Filozofickej univerzite Katolckej univerzity, ktorej lenom je aj pn farr Duda.
12. jna bol v spiskej katedrle vysvten na diakona Cyril Hamrk, tudent piateho ronka Teologickho intittu v Spiskom Podhrad a markuovsk rodk. O rok neskr bude vysvten na kaza.