Farsk informtor

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Prv sv. prijmanie
V nedeu 4. mja sa uskutonilo prv sv. prijmanie na fililke v Teplike a v nedeu 23. mja bolo prv sv. prijmanie v Markuovciach.

Absolventsk sv. oma v Teplike
V piatok 29. aprla sa uskutonila vo fililnom kostole v Teplike absolventsk sv. oma, ktor celebroval doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. vedci Katedry hudobnho umenia Pedagogickej fakulty v Ruomberku. Hrou na organe a spevom sa prezentovali tohtoron absolventky Hudobnej koly v Markuovciach Lucia Hamrkov a Barborka Hamrkov z Tepliky.

Jubileum Mons. Michala Klura
V nedeu 28. mja o 11. hodine si pripomenul v markuovskom kostole sv. omou svoje ivotn jubileum 85 rokov veku markuovsk rodk Mons. Michal Klur. Spolu s nm koncelebrovali pter Matej Oviarik a domci farr Jn Duda, ktor povedal aj kze. Za veriacich zablahoelal jubilantovi pn Michal Lazor, len Hospodrskej rady.

P do Levoe
Ruencov spoloenstvo v Markuovciach usporiadalo v nedeu 28. mja p na Marinsku horu do Levoe. P sa uskutonila v popoludajch hodinch a stva sa pomaly peknou tradciou. Za organizciu pte treba vyjadri vaku pani Marte Kamenickej a Kristne Dobranskej.

Nov krov cesta v Lieskovanoch
V pondelok 29. mja bola namontovan vo fililnom kostole v Lieskovanoch nov krov cesta. Lieskovansk kostol doposia krov cestu nemal a novch 14 zastaven krovej cesty je darom predsedu vldy Slovenskej republiky pna Mikula Dzurindu. Krov cestu zhotovil majster rezbr pn Martin Barn z Kemarku.

Jubileum otca biskupa
V nedeu 4. jna sa doil ivotnho jubilea 70 rokov veku otec biskup Frantiek Tondra. J. E. Mons. Tondra stoj na ele Spiskej dieczy od 9. septembra 1989. Pn farr Duda v nedeu 28. mja jubileum otca biskupa oznmil v oznamoch farnosti a poprosil veriacich o modlitby za jubilanta.

ttnice
Diakoni markuovskej farnosti dp. Rbert Gurk a dp. Jn Rimbala mali 1. jna 2006 ttne skky z katolckej teolgie. Komisiu skajcich tvorili J.E. prof. Frantiek Tondra (morlna teolgia), prof. Jozef Jarab, PhD. (pastorlna teolgia), prof. Jn Duda (knonick prvo) a Dr. Alojz Frankovsk (dogmatick teolgia).

Kazsk vysviacka
V sobotu 17. jna v Spiskej katedrle J.E. Mons. Frantiek Tondra, spisk dieczny biskup, vysvtil na kazov dvoch Markuovanov. Dp. Jn Rimbala bude ma primcie v sobotu 24. jna a dp. Rbert Gurk v nedeu 25. jna o 10. hodine. Na novom psobisku v Pnovej vinici im prajeme vea boieho poehnania.