KAZI: KONTROVEZN OSOBY?

Kniha :) (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Jedni ich nenvidia, al ich povauj za vykopvku, za pozostatok doby minulej, za archvny materil, ktor sa zhodou okolnost zachoval do doby sasnej. Inm oi kole u len pohad na nich. Niektor ich povauj za okrdaov ud, za darmorkov; vraj rno vstan, preehnaj sa a maj fajront.

No s aj tak, ktor prechovvaj voi nm hlbok ctu. Povauj ich za Boch muov, za ohlasovateov Kristovej blahozvesti, za vysluhovateov Boch tajomstiev, za muov modlitby, za tch, ktor miluj Boha s nerozdelenm srdcom. Maj ich za uiteov viery a ochotne i s lskou navaj ich hlasu a vyuvaj ich duchovn pomoc.
V kadom prpade kaz ostane pre tento svet kontroverznou osobou. Vdy ho bud milova i nenvidie, ma v cte i zatracova ho. Lebo ije v tomto svete, ale usiluje sa i tak, akoby nebol z tohto sveta. ije sce vo svete, ale patr Bohu. Je jednoducho in ne ostatn. Jeho ivotn cesta je Kristovou ivotnou cestou. Aj Krista milovali i nenvideli. Neme to by in ani s jeho kazom. Jeho ivot je jedinenm a neopakovatenm dobrodrustvom s Kristom.
Sme slab a predsa sme v Kristovi siln. Sme zraniten, ale vdy sa njdu tak, ktor nm pomu. Niekedy sa nm zd, e nevldzeme nies svoj kr힓, ale vdy sa njde nejak imon Cyrenejsk... Nemme moc a predsa sa mnoh boja moci slova, ktor hlsame. Niektorch z ns aj zabjaj, ale z ich krvi povstan alie a alie povolania...
Mnoh ns kad nedeu povaj, poznaj ns po mene, poznaj nae povahy, spsoby sprvania... A predsa ns nepoznaj alebo len mlo poznaj. Lebo kto by ns chcel pozna naozaj, musel by prenikn a k tajomstvu nho povolania, a do hbky naej kazskej due.
Nejestvuje vea knh o kazoch a aj tie, ktor s, s iba chabm pokusom opsa bliie duu kaza. Jedna sa mi predsa vak pi a oslovuje ma. Napsal ju arcibiskup zo Sens vo Franczsku Georges Gilson. Vyla aj v slovenskom preklade pod nzvom Dieczny kaz v pastoranej slube. Je to kniha o kazoch, ale nie iba pre kazov, ale pre vetkch, ktor maj tbu bliie spozna kaza a jeho kazstvo. A veriaci by mali takto tbu ma, aby vedeli kazov chpa i pomha im v ich pastierskej slube.