Vianon stromek

 (Autor:  )
Autor:Duan Majerk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vianoce, tento najv sviatok lsky a radosti nerozlune spjame v predstavch s obrazom roziarenho, jagavho vianonho stromeka. Bez toho stromeka si u vari nevieme, alebo ani nedokeme vbec predstavi Vianoce. Boli asy, ba dlh stroia, ke sa Vianoce slvili bez vianonho stromeka. Zvyk stava vianon stromeky sa zaal ri a zaiatkom XVI. storoia. Tento zvyk pripravova ihlinat stromek ozdoben sviekami, jablkami a inmi sladkosami bol v predveer sviatku Narodenia Pna. Pre ns kresanov m vianon stromek hlbok duchovn symboliku. Stromek je symbolom v Betleheme narodenho Jeia Krista, pravho stromu ivota, lebo svojm utrpenm a smrou vrtil udstvu dar nadprirodzenho ivota. Svieky, ktormi zdobme stromek, nm pripomnaj Jeiov vrok: Ja som svetlo sveta. Jablk na vianonom stromeku maj symbolick vzah k rajskmu jablku zo stromu poznania dobra a zla a k dedinmu hriechu, ktor bol prekonan Kristovou smrou. Tm sa udstvu otvorila brna venho ivota. Tohto Vykupitea nm poslal Boh Otec ako prejav svojej tedrej lsky k udstvu. Preto bvaj v predveer Narodenia Krista udia k sebe navzjom tedr a svoju lsku prejavuj darekmi pod vianonm stromekom. ia, v dnenej dobe sa na tieto hlbok symboly vianonho stromeka asto zabda. Preto prosme v de Narodenia Pna za lepie uvedomenie si zmyslu Vianoc pre tch, ktor ho chpu len ako as hodovania a pozerania televzie. Ale najm pamtajme na tch, ktor nemaj domov, s opusten, nemaj vianon stromek a nemu si zasadn k rodinnmu vianonmu stolu. Nech im Pn d milos pokoja a lsky. Vianon stromek nm bude svieti o to jasnejie a krajie, o o viac sa budeme medzi sebou repektova a obdarovva sa lskou.