Výklad fatimských tajomstiev

Náučné články

Jozef Ratzinger (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Kardinál Angelo Sodano
13. mája 2000 pápež Ján Pavol II. putoval do Fatimy, aby sa poďakoval Panne Márii a aby vyhlásil za blahoslavených Františka a Hyacintu. Lucia ako klauzúrna sestra karmelitánka kláštora v Coimbre sa beatifikácie nezúčastnila. Na záver sv. omše kardinál Angelo Sodano, štátny sekretár Svätej Stolice predniesol z poverenia pápeža vyhlásenie, ktoré v niektorých častiach vykladá text tretieho fatimského tajomstva. Z vyhlásenia vyberáme: „Fatimské zjavenia – povedal kardinál Sodano – sa týkajú predovšetkým boja ateistických spoločenských systémov proti cirkvi a kresťanom v uplynulom storočí... A biskup oblečený v bielom je pápež... Po atentáte 13. mája 1981 sa Jeho Svätosť ocitla na prahu smrti, ale bola to materinská ruka, ktorá vied­la guľku pištole... Následne po roku 1989 prišli udalosti v Sovietskom zväze a v mnohých iných krajinách, ktoré viedli k pádu komunizmu šíriaceho ateizmus... Aj keď sa teda zdá, že tretie fatimské tajomstvo už patrí minulosti, posolstvo pokánia a obrátenia ostáva aktuálne“.

Kardinál Jozef Ratzinger
(dnes pápež Benedikt XVI.)
26.6.2000 vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Jozef Ratzinger publikoval k fatimským tajomstvám teologický komentár, z ktorého vyberáme niektoré dôležité poznatky. Kardinál Ratzinger najprv rozlišuje medzi verejným zjavením a súkromným zjavením. Obsah verejného zjavenia je určený všetkým ľuďom všetkých čias a dotýka sa ľudskej spásy a zo strany človeka si to vyžaduje uznanie viery. Takéto verejné zjavenie bolo ukončené Ježišom Kristom a smrťou apoštolov, ktorí boli svedkami jeho života a jeho obsah sa nachádza v knihách Písma svätého Starého a Nového zákona. Výklad tohto zjavenia prináleží Cirkvi. Súkromné zjavenia sú nápomocné našej viere, ale neprinášajú nič nové vzhľadom na spásu človeka a jeho vykúpenie a túto pomoc človek môže, ale nemusí využiť. Záleží na tom, či ju potrebuje alebo nie. Podľa kardinála Ratzingera fatimské tajomstvá patria medzi súkromné zjavenia, aj keď boli cirkvou uznané. Podľa spôsobu prijatia súkromného zjavenia človekom, ktorému Boh niečo zjavuje, kardinál rozlišuje trojaké prijatie zjavenia: prijatie zjavenia zmyslami zvonka, prijatie zjavenia iba zvnútra (tzv. vnútorné obrazy, ktoré prežíva iba vizionár) a napokon intelektuálne prijatie zjavenia (tzv. zjavenia bez obrazov). Tu Ratzinger zdôraznil, že vo Fatime šlo o vnútorné prežívanie obrazov (vízie, obrazy), ktoré vnútorne „videli“ a prežívali iba vizionári.
Potom konečne pristúpil kardinál Ratzinger k výkladu fatimských tajomstiev. Prvé dve tajomstvá, ktoré boli zverejnené už skôr, (videnie pekla a záchrana duší) vysvetlil výrokom sv. Petra apoštola: „Cieľom vašej viery je spása duší“ (1 Pt 1,9). Za kľúčové slovo pre výklad tretieho fatimského tajomstvá považuje trojitý výkrik anjela s ohnivým mečom: Pokánie! To isté sa píše v Markovom evanjeliu: „kajajte (=čiňte pokánie) sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). Spomína aj svoj osobný rozhovor so sestrou Luciou, ktorá mu povedala, že stále viac a viac chápala videnia v tom zmysle, že ich cieľom je rast vo viere, nádeji a láske prostredníctvom pokánia a obrátenia sa, čiže uveriť evanjeliu! Keď kardinál potom vysvetľoval podrobnosti jednotlivých obrazov tretieho fatimského tajomstva, zaujala ma skutočnosť, že históriu sveta prirovnal ku Via Crucis, ku krížovej ceste: je plná obetí, utrpenia, bolesti, ale i nádejí, modlitieb putujúcej cirkvi ku krížu. Avšak za podstatné považuje, že táto krížová cesta nie je nemeniteľná (=vo videní pápež je zastrelený, v skutočnosti Ján Pavol II. atentát prežil), nie je fatalistická, osudová, ale že modlitba, viera a utrpenie sú silami, ktoré dokážu meniť chod ľudských dejín. Celkom na záver budúci pápež vysvetľujúc slová „Ale moje nepoškvrnené srdce napokon zvíťazí“ prirovnal každé ľudské srdce k srdcu Panny Márie, ktorá sa slobodne rozhodla pre Boha. Sloboda láka človeka, aby sa vzdialil od Boha, aby ho vypudil zo svojho srdca. Takáto sloboda vedie k moci zla a hrôzam tohto sveta. Ale ak človek obráti svoju slobodu k dobru, k Bohu, moc zla nemá viac posledné slovo ani na tomto svete citujúc slová Pána Ježiša: „Svet vás bude skúšať, ale majte dôveru; ja som premohol svet“ (Jn 16,33).