Sme traja

Autor:Jn Duda
Pridan: 2009-05-14 10:19:39
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Na odpustovej slvnosti sv. Michala archanjela v Markuovciach v nedeu 28. septembra 2008 sa nm podarilo stretn vetkm trom. Sme toti traja kazi, bratranci, ktor mme korene vo Vekej Lesnej: Jn Duda ml., Jn Duda st. a Peter Gosti.

Hoci vo Vekej Lesnej som sa narodil iba ja, Petra som poznal od detstva. On vyrastal v Stropkove, ale do Vekej Lesnej chodieval od detskch ias. Povahovo bol smel aaj sebavedom. Bolo to asi tm, e vyrastal v meste. Obdivoval som, ke sme minitrovali, e on dokzal aj tanie (lekciu) spieva, km ja som sa nadrel, aby som ju dokzal aspo dobre preta. Obaja sme vytudovali gymnzium, lebo vtom ase do Kazskho seminra v Bratislave nebrali z inej strednej koly. Po skonen gymnzia som nastpil na dvojron zkladn vojensk slubu a po jej ukonen ma na druh pokus prijali na teologick tdi do Bratislavy za Spisk dieczu. Kde sa vzal, tu sa vzal, v ronku niie sa objavil Peter Gosti. A tak sa vlastne poznme od mladosti, hoci on bol prijat za Koick dieczu. Ja som bol vysvten na kaza v roku 1987 aPeter v roku 1988. A hoci sa nae cesty rozili v tom zmysle, e ja som psobil vSpiskej a on vKoickej diecze, op ns spojilo tdium prva: ja som vytudoval cirkevn prvo vRme, on v Lubline. Obaja sme kazi aj cirkevn prvnici.
S Jankom Dudom - to je story. Od detstva som ani len nevedel, e existuje. To viete, na dedine sa pracuje, a tak sme vea nvtev v rmci rodiny nepestovali. A vKazskom seminri v Bratislave mi raz spoluiak povedal, e bol na vojenine snejakm Jnom Dudom avraj to bol vemi nbon chlapec, i mi nie je nejak rodina? Ja som povedal, e neviem, lebo som naozaj nevedel. A sa ozval a ja som zistil, e vstpil do Rdu otcov dominiknov abude ma vysviacku v Matejovciach pri Poprade, kde il jeho otec asrodenci. Najprv som vak od mjho otca zistil jeho pvod, atak vylo najavo, e sme rodina, dokonca bratanci, o prezrdza aj jeho meno apriezvisko. Potom sa nae cesty rozili. A jednho da sa ohlsil a navtvil ma na markuovskej fare spolu sgenerlnym vikrom Mukaevskej dieczy, pretoe psob na Ukrajine. Mukaevsk biskup Majnek ma pozval predna kazom svojej dieczy, atak som tam bol. Teraz som ho pozval ja aon pozvanie prijal. Apozvanie prijal aj Peter Gosti.
Poobede v odpustov nedeu, ke sa ostatn kazi rozili, my traja sme si spolu posedeli a porozprvali sa. Potom sme si vyli na prechdzku do Spiskej Novej Vsi. Op sme sa vrtili a stle sme mali o om rozprva. A neskoro veer si obaja sadli do svojich aut a pobrali sa domov za svojimi povinnosami. Bolo to pekn, e sme sa stretli. akujem za to Pnu Bohu. Hlavne za to, e sme vetci traja vern svojmu kazskmu a Janko aj rehonmu povolaniu.