PPESK VAJIARSKA GARDA

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pri nvteve Vatiknu pozornos kadho nvtevnka uptaj tamoj vojaci znmi pod nzvom vajiarska garda. Za de ich zaloenia sa povauje 22. janur 1506, ke vajiarov do Vatiknu povolal ppe Jlius II. Maj pestrofarebn ltomodr uniformy, ktor pre nich dajne navrhol Michelangelo, ale nosia aj modr uniformy s baretom na hlave (pri slvnostnch prleitostiach pouvaj prilby s chocholom). Regrt vajiarskej gardy mus spa nasledovn predpoklady: mus ma vajiarske ttne obianstvo, mus by rmskokatolkom, nesmie by ni ako 174 cm a mlad ako 19 a star ako 30 rokov, mus ma dobr poves a zdatnos a absolvoval minimlne stredokolsk vzdelanie vyieho typu. Taktie mus by slobodn.
Po vodnom vcviku a prijat sa kon na ndvor sv. Damaza vo Vatikne vojensk prsaha vdy 6. mja, ktorej sa zastuj vysok nboensk, politick a vojensk initelia Vatiknu, vajiarskej konfedercie a prbuzn a priatelia regrtov a in zvedavci. Po slvnostnom nstupe lenov gardy, ktor sa kon v sprievode trubaov a bubenkov gardy, nasleduje slvnostn prsaha. Cel prsahu preta kaz, ktor m na starosti pastorciu lenov gardy. Potom je pretan meno kadho regrta, ten predstpi pred vojensk zstavu a dotkne sa jej prstami avej ruky, prav ruku zdvihne hore, vystrie tri prsty ako znak Najsv. Trojice a nahlas povie: Prisahm, e verne a estne dodrm vetko, o mi bolo pretan. Boh a jeho svtci nech mi v tom pomhaj.
Nebeskmi patrnmi Ppeskej vajiarskej gardy s sv. Martin (11.11.), sv. ebastin (20.1.) a sv. Niklaus (25.9.).