iv, Boe, Otca Svtho!

Jn Pavol II. (Autor:  )
Autor:Peter Lazor
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V tchto asoch, kedy sa na ns zvratnou rchlosou valia problmy, mnostvo informci, bludn nzory, ohluujca hudba, skazen reklamn klamstv, nezmyseln lohy v prci, rd by som vs vyzval, aby sme sa spolu zamysleli nad tm, o pre ns znamen prchod Svtho Otca.

S bzou a obdivom sa sklam pred jeho osobnosou. Jeho lskav slov, hlas, mylienky ma stle napaj radosou a dodvaj mi istotu, e Boh je lska a e Jei stle ije medzi nami.

Pn urobil skalou svojej Cirkvi jedine imona, ktormu dal meno Peter. Jemu odovzdal od nej ke, jeho ustanovil za pastiera celho stda, uvdza Katechizmus katolckej cirkvi. Tento pastier s mocou kov, rmsky ppe, posol pokoja a lsky, Jn Pavol II., u po tretkrt navtvi Slovensko. O tejto udalosti sa vemi vea napsalo aj povedalo. Tak ako na celom svete, aj u ns, v naej malej krajine, s udia vemi rozdielni. Ve kad z ns je originl. Verm, e vina z ns sa vemi te a ak s lskou a bzou v srdci na Svtho Otca. Je mi vak vemi to, ke poujem aj z st kresanov nzory, e tto pastoran nvteva bude vemi drah a e to nie je vhodn investcia. Ani vetko zlato sveta nevyvi lsku, akou ns vetkch bez rozdielu miluje Svt Otec.

Kad sa svojm spsobom a poda svojich monost pripravoval na prchod ppea. Mlad na svojich stretnutiach, rodiny doma spolonou modlitbou, tanm Svtho psma , modlitbou sv. ruenca, ktorej je venovan rok 2003. K tejto modlitbe m Svt Otec obzvl᚝ siln vzah. Vyzva ns, aby sme sa vrtili k osvedenej a dejinami vyskanej modlitbe, v ktorej si pripomname tajomstv Kristovho ivota a jeho matky Panny Mrie. Sm Svt Otec vrav: Je to ndhern modlitba. Ndhern vo svojej jednoduchosti a hbke..

A o my, Markuovania? o my meme ponknu ako dar na privtanie? Sname sa i tak, ako ns to svojm vlastnm prkladom u Svt Otec, on je nam uiteom viery. Povajme jeho napomenutia, jeho rozhodnutia a v poslunosti ich prijmajme. Ve jedine on m u spomnan moc kov a cez neho aj biskupi a aj nai kazi. Len on m prvo rozhodn, o bude na naej zemi zviazan alebo rozviazan. Svt Otec nikdy nehlsa tmu a zlo, ale len svetlo, pravdu, ivot a lsku. Napriek svojmu veku a po mnohch chorobch vemi citlivo vnma dianie vo svete a pohotovo zaujma jasn a rozhodn stanovisko Cirkvi voi vetkm otzkam ivota. Nepozn zlat stredn cestu, po ktorej asto krame aj my. Napomna ns v duchu Jeiovho uenia. Jasne a zretene odsdil vojnu v Iraku, jasne sa vyjadruje k interupcim, k homosexualite... . Preo nad tm toko pekulujeme. Nechajme sa vies Najvym pastierom.

udsk zloba je vek. Prejavila sa v muovi, ktor 13.5.1981 spchal atentt na Svtho Otca. Tto udalos celmu svetu vyrazila dych. Kad vemi dobre pozn kroky Svtho Otca, ktor vykonal u vylieen z akho zranenia. Odpustenie. Milosrdenstvo. o by sme urobili my?

Pamtm si rok 1979, kedy sa mj star otec vrtil z enstochovej v Posku, ktor vtedy navtvil aj novozvolen prv slovansk ppe. Najviu rados sme mali z odznakov s ppeovm portrtom a z vlajoiek s farbami Vatiknu. Dedko nm vyrozprval zitky z cesty a zo stretnutia so Svtm Otcom. Ppe prechdzal vemi blzko a podal mu ruku. Vtedy ako 5-ron som si vbec neuvedomoval zvanos tchto udalost. Ke som raz neskr ako tudent priiel domov, vtal ma star otec s Katolckymi novinami v rukch. S roziarenou tvrou (pred oslavou svojich 80-tych narodenn) mi oznmil: Na Vek noc ideme do Rma. Bol to pre ma vek zitok. Najviac sa ma dotkla krov cesta v Koloseu. I ke po taliansky neviem, preval som ju vemi intenzvne. Vyvrcholenm bola slvnostn vekonon sv. oma a poehnanie Urbi Et Orbi. iv stretnutie so Svtm Otcom zanechva nezmazaten pea v srdci.

Vme si tto monos stretn sa s nm a vyuime ju. Zjednome svoje srdce s nm. Vemi vnmavo sledujme cel jeho pobyt u ns a dobre povajme slov adresovan nm, Slovkom. Modlime sa za neho, ako ns vyzvali v pastierskom liste nai biskupi. iv Boe Otca Svtho, nmestnka Kristovho.