Vianon zamyslenie

Autor:Alena Koiov
Pridan: 2014-10-13 11:02:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

louboutin outlet Christian Louboutin Uk shoes ray ban aviators sunglasses sac longchamp soldes louis vuitton pas cher longchamp sac Vianoce s mojou srdcovou zleitosou u od detstva. U ako mal diea som nepripisovala dleitos darekom, skr ma fascinovalo duchovno, za o vam svojim rodiom astarm rodiom. Pamtm sa, ak som mala rados, ke som vstpila do obvaky a Jeiko nm priniesol krsny stromek. Po mamke som zavasu prevzala tto rolu ja, ato mi zostalo a dodnes. Na zdobenie stromeka si vymedzm dos vea asovho priestoru, nakoko pritom spomnam na najblich iznmych, o ma predili do venosti io ma ivotom sprevdzaj, a sa prenesiem ku Svtej Rodine. Betlehem pod stromekom pripravujem sobrovskou lskou, radosou actou. Samozrejme si izaspievam anakoniec polom kjaslikm Svt psmo. Zakonm krtkou meditciou nad pretanou staou zPsma.

Spomienky na miestnych kazov
Ned mi nespomen prpravu na Vianoce avianon obdobie strven spnom farrom Jozefom Hanzlym. Sakou ochotou, lskou asnehou som robila dobr skutky, len aby som Jeikovi priniesla kjaslikm o najkraj darek vpodobe vymaovanho obrzka. Alebo ked vek skupina mladch istarch sme ili pei do Markuoviec na polnon svt omu. Vade boli kopy snehu a aj riadne ns vytpalo. Samozrejme, e sme neobili faru. Obrovsk rados iarila zo pna farra Michala Vitkovskho, ke sme spievali koledy, ktor ns nauil on sm. Vemi rada spomnam na koledovanie u smojimi demi upna farra Michala efka i ustarch rodiov, tety Vytykovej, Katarny Lanej aalch. Ich slzy radosti aduchovn nadenie nedaj sa prehliadnu. Vemi vea do ivota mi dali ich spomienky apovzbudenia. Nech im d Pn ven odpoinok pri Jeikovch nebeskch jaslikch. Asamozrejme krsne spomienky na rodinn spoloenstvo pri tedroveernom stole ipoas sviatkov.

Prikzanie lsky
Tich noc spolone spievan na polnonej svtej omi je osi asn.Najasnejie chvle s preit sEucharistickm Jeiom pri jaslikch vmlan. lovek to mus sm zai, ale najprv mus chcie. Mus sa otvori Jeiovi, atak zaije ozajstn Vianoce so vetkm arom vo svojom srdci. Tak naerpe potrebn milosti nielen pre seba, ale aj pre svojich blnych. Vianoce tak zskaj sp svoju hodnotu, ktor im prvom patr. Sname sa urobi vetko preto, aby vnaich rodinch znovu vanul Jeiov pokoj! Aby kad zns sa stal vianonm darekom Jeikovi, ktor mu raz vpokore, slskou avakou budeme mc darova. Tam, vJeho nebeskom prbytku. Je najvy as zaa pracova na sebe, pritom vak nezabda na prikzanie lsky. Neprehliadajme Lsku, ktor prila k nm aklope na nae srdce! Dnen doba je vemi vna. Mamona i svetsk radovnky speria sprvenstvom Pna Boha. Napriek mnohm varovaniam sme slep, hluch, vetko nm je dovolen. N svet je chor na nedostatok lsky. Spolu snaimi duchovnmi pastiermi sname sa i ivot viery nielen vo vianonom obdob, ale poas celho roka! Vyuime ancu, ktor nm vnich ponka Pn.
Poehnan, milostipln vianon sviatky praje vetkm