Nov maturita - op iba formalita?!

--- (Autor: archv redakcie)
Autor:Veronika Cvengroov
Pridan: 2006-08-16 18:22:29
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mnoh z ns si urite vimli, e na Slovensku sa v poslednom ase akoby roztrhlo vrece s reformami kolstva a mnoh z nich spsobili nemal rozruch. Asi najvraznejm rezom do starho a vednho systmu bolo zavedenie novho spsobu maturitnch skok.
Pre nezainteresovanch pripomeniem, e slvna nov maturita pozostvala z dvoch ast a sce z psomnej, ktor sa konala zaiatkom aprla a stnej koncom mja. primne povedan, tudenti a dokonca aj profesori zaujali voi novm maturitm kritick stanovisko a hne aj vysvetlm preo.
Zastvam nzor, e mysel psomnej asti maturt bol skutone dobr... len ten cie im nejako uiel. Na zklade spenosti psomiek by toti niekedy v budcnosti mali by tudenti prijat na nimi vybrat kolu bez akchkovek prijmacch konan. A tu vidie obrovsk priepas, ktor prebva v komunikcii strednch a vysokch kl. Univerzitm sa tento npad obzvl᚝ nepozdva, kee prijmacie skky s pre ne azda tm najvm biznisom a nehodlaj o prs.
Testy externej asti maturt boli zostaven len pre matematiku a jazyky, ale rok o rok by sa k tmto predmetom mali pripoji alie a alie. A nao psomky vbec boli? Maturanti museli dosiahnu minimlny, vopred stanoven percentulny poet bodov, ktor sa priemerne pohyboval v okol 30- tich percent. Ak tudent nesplnil poadovan kritri, musel sa v danom predmete snai o osi viac a v mji odpoveda maximlne na trojku. Ak to nesplnil, maturitu si zopakuje v septembri.
Spomnan psomky dali kadmu z maturujcich riadne zabra, a to najm po psychickej strnke. Ale bolo to ni v porovnan s maturitnm tdom...
Na najvych miestach si asi pomysleli, e toho mme akosi primlo, take preo neprihodi ete jeden predmet navye? Bonusom vetkho bolo, e sa nematurovalo iba jeden de ako bolo zvykom doteraz. Nie. Maturita sa rozdelila pekne krsne do jednho celho, nekonene dlhho tda.
tudenti to niesli rzne. Niektor po nociach nespali a pokali sa dobehn to, o sa u dvno strcalo v diake, in cel noc pozerali na stenu, objavovali jej tajn zkutia a rtali oveky a ostatn v noci omdlievali, mvali aldon problmy a subovali vetkm naokolo, e ak toto preij, tak...
Nov maturita nebola ani zaleka tak objektvna a spravodliv, ako bolo subovan. Zrazu cudz udia, ktor ns vbec nepoznali a nemali nae doterajie tudijn vsledky ani len k nahliadnutiu, chc na zklade zodpovedanch dvoch otzok vyvodi zver a prslune ns ohodnoti... Ale ve to je nemon!
Prevali sme krun chvle a vetci sme radi e to mme u za sebou. Ke som vyla z miestnosti, v ktorej ma skali posledn predmet, zrazu bolo moje srdce, myse a aj aldok ahie o ak balvan, ktor ich trpil hodn chvu... Ale ptam sa, nao to vetko bolo? Prekonali sme svoju prv vznamn skku, e vraj sme preli skkou dospelosti a u teraz vieme, e ivot je jedna vek skka, ktor by sa mal kad poksi zloi o najlepie.