Eucharistia iv Vek noc

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ondrej vanara
Pridan: 2014-10-13 10:06:33
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Tak ako sa nbon eny a apotoli Peter a Jn ponhali k hrobu, aby sa m skr zmocnili vekononho tajomstva, tak sa aj my ponhame sradosou avierou na slvenie Eucharistie. Nae eucharistick zhromadenie, slvenie svtej ome je skuton Vek noc. Eucharistia je iv Vek noc. Prve tm, e v kostole slvime Eucharistiu, prevame vdy Vek noc. Vetci veriaci zaiste dobre vedia, e vo Sviatosti oltrnej Jei sprtomnil nielen svoju osobu, ale aj svoju vrcholn innos - svoju smr a zmtvychvstanie. VoSviatosti oltrnej je teda skutone prtomn a inkujci umuen a vzkriesen Kristus. Ke sa slvi Eucharistia, oivuje sa,sprtomuje aohlasuje sa Pnova smr na kri ajeho zmtvychvstanie. VEucharistii je sprtomnen Vek noc. Za Vek noc predsa nepovaujeme podradn okolnosti, akmi s letopoet, okolostojaci udia, miesto. Vek noc Vekou nocou rob Jei - jeho smr a jeho vzkriesenie. To je jadro Vekej noci zachyten vEucharistii. Teda kad slvenie Eucharistie je Vekou nocou, skutonou, originlnou, tou istou, ktor sa uskutonila vJeruzaleme. Nov s len okolnosti, to nepodstatn: n dtum, miesto aastnci - udia. Namiesto Mrie Magdalny, namiesto lotra, namiesto Jna, namiesto toho davu, o stl okolo kra, sme teraz my astnkmi Kristovej Vekej noci. Je vemi smutn, ke niekto svt omu prestoj i presed na schodoch, hoci vkostole je miesta dos. Na ak spsob, akm duchom, vakom rozpoloen prevame Jeiovu smr a zmtvychvstanie, to u je naozaj vecou svedomia kadho zprtomnch na svtej omi. Aj zKalvrie odili udia bez vzruenia, bez zmeny. Podobne aj znho slvenia Vekej noci odchdzaj mnoh naprzdno, akoby sa nebolo ni stalo. Tak ako prv Vek noc mnohch poznaila a premenila, tak podobne aj ztejto ivej Vekej noci svtej ome - mme odchdza ako nov udia. Pn Jei pri Poslednej veeri ponkol sm seba svojim uenkom. Povedal im: Vezmite ajedzte, toto je moje telo. Tmto slovm treba rozumie, e je to osobn darovanie sa. Akoby im povedal: Vezmite a jedzte, toto som ja. Vekonon sviatky oiven svtou omou treba povaova za dni nho osobnho zblenia s Kristom. Pri oslave Pamiatky veere Pnovej chceme urobi krok bliie k osobe Jeia Krista cez tajomstvo Eucharistie. Toto vzneen tajomstvo je darom Jeho lsky, ktor nm ponkol po prvkrt vo veeradle a vdy nanovo dva pri kadej svtej omi. Ni ns tak na tomto svete nezbliuje sKristom ako Eucharistia. Toto je sviatos nho ustavinho zbliovania sa sKristom. Eucharistia je tajomstvo Kristovej blzkosti. Vnej nm je Jei bliie, ako to vldzeme vyslovi, take sa u o vzdialenosti ned hovori. Aj on sm povedal: Kto je moje telo a pije moju krv, ostva vo mne a ja vom. Toto je t najbliia blzkos Boha kloveku cez Eucharistickho Krista. Eucharistia je najv krok Krista kloveku. Slvenie Eucharistie tam vo veeradle, i tu zo strany Krista, je vdy novm krokom k nm, boskm pohybom, priblenm sa Boha kloveku. Uvaujme, i z naej udskej strany me by slvenie Eucharistie niem inm ako nam pohybom ku Kristovi? Ak to nie je pohyb, nie je to slvenie. Eucharistia je naa cesta k Bohu, naa blzkos ku Kristovi, n rozhodujci krok k jeho Osobe. Slvme teda Eucharistiu vdy, aj dnes, aj vbudcnosti ako pohyb kadho z ns k Jeiovi Kristovi - Vykupiteovi. Len takto me by Eucharistia stretnutie, zblenie a zjednotenie s Kristom. On kvli celej naej budcnosti vdy nanovo povie: Vezmite a jedzte, toto som ja.ray ban wayfarer sunglasses air max pas cher lunettes de soleil ray ban pas cher nike air max pas cher nike tn sac longchamp