Dokonal rados

Zo ivota svtch

Bazilika sv. Frantika v Assisi (Autor:  )
Autor:Peter Lazor
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V tchto doch hdam kad preva skuton rados z tajomstva vekononch sviatkov, z tajomstva przdneho hrobu, zo vzkriesenia Pna Jeia. Vetko okolo ns je naplnen pokojom. Prebdzajca sa jarn prroda akoby umocovala tento krsny sviatok, nau ndej, nau vieru.
V jednom z minuloronch sel nho asopisu som opsal vjav z obrazu znzorujceho stigmatizciu sv. Frantika (vo farskom kostole v pravej bonej lodi). Rd by som sa s vami podelil o al prbeh zo ivota tohto svtca, prbeh o dokonalej radosti.
Kto by lepie ne Frantiek Assisk poznal astie, o prevyuje akkovek astie, toti astie milova Boha a cti, e On ho miluje? A asto to uil aj svojich bratov. Rozhovor Frantika s jeho spolubratom Leom sa odohral na ceste z Perugie do Kltora Panny Mrie Anjelskej.
Je vek zima a obidvaja trpia, najm slab Frantiek. Kraj poda frantiknskeho zvyku jeden za druhm, ako to opsal Dante v Boskej komdii: vpredu Leo, za nm Frantiek. Zrazu jasnm hlasom zana Frantiek dialg. Alebo monolg?
Brat Leo, aj keby boli men bratia vade vekm prkladom svtosti, v tom nie je dokonal rados. Ticho. Pokrauj v ceste a hlas op zana: Brat Leo, aj keby men brat uzdravoval slepch a mrzkov, hluchch, nemch a chorch, aj keby kriesil mtvych, v tom nie je dokonal rados. Id alej a znovu jeho vesel hlas prenik do mrazivho ovzduia: Brat Leo, aj keby men brat vetko poznal, o sa pozna d, vedy a Sv. psmo, aj keby hovoril reou anjelov a keby mu bolo zjaven vetko o hviezdach a pokladoch zeme, o vlastnostiach ud, vtkov, rb, stromov, ani v tom nie je dokonal rados. O niekoko krokov alej Frantiek op zvol: Brat Leo, aj keby men brat obrtil na vieru v Krista vetkch ud, ani v tom nie je dokonal rados. Leo nad tm rozma a zrazu povie: Brat Frantiek, tak u mi konene povedz, v om spova dokonal rados?! Odrazu celkom neakane nasleduje prudk d so snehom. Premoen snehom a skrehnut zimou prdu ku kltoru Panny Mrie Anjelskej, klop na brnu a chc sa rchlo usui a zohria, ale vrtnik ich vbec nemieni vpusti dnu, vynad im a nech vraj zmizn! A tak zostan vonku v snehovej metelici, dlho do noci, ale nebedkaj, nepreklnaj neudskho vrtnika. Ke potom znovu vytrvalo bchaj do mlanlivej brny a ke ich zase vyen, vynadaj im, nabij ich a povedia im, aby ili kade ahie a ke to vetko prijm s radosou a lskou, v tom bude dokonal rados. Ale to je u privea, s predsa hladn a na kolench prosia, aby im pre lsku Boiu otvorili. Na to ich ete vyobvaj bakuou, chytia za kapucu, povlia po blate a ak aj to vetko znes a bud pritom myslie na Kristovo utrpenie, v tom bude t dokonal rados. Vtedy dosiahnu t zku cestu, o ktorej Kristus hovoril. Z lsky ku Kristovi zvazili sami nad sebou, vetko zniesli, prijali kr. Cie je dosiahnut, ven blaenos je pre nich otvoren.
Sksme aj my njs kad v tom svojom utrpen, vo svojom kri, v tchto nervznych asoch, kedy nm udia vemi ubliuj, nevmaj si ns, liapu po ns, sksme njs dokonal rados a ni ns neodli od Kristovej lsky.