Zpisky tudenta

Rmsky dopisovate

Autor:Anton Ziolkovsk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Novembrov zastavenia na cintornoch sa na Slovensku spjaj so zaiatkom zimy. Holmi dlaami chrnime zaplen sviece, aby ich nesfkol prudk studen vietor, i od zimy preapujeme z nohy na nohu. Nedvnu spomienku na zosnulch v Rme doprevdzali teplotn rekordy. Spolu s ostatnmi obyvatemi stavu sv. Cyrila a Metoda som sa modlil na miestach, kde oakvaj vzkriesenie viacer slovensk kazi a rehon sestry. V letnom obleen a krtkych rukvoch, o je pre nainca trochu zvltne. Poasie sa vak nakoniec umdrilo a ochladilo sa.
ivot na gregorinskej univerzite, to nie s len prednky, seminre ale aj kadodenn svt oma v kaplnke, stretnutia so zaujmavmi umi i sprievodn podujatia. Vo vstupnom triu univerzity sa dva tdne konala obrazov vstava sasnho umenia s tematikou Starho zkona z dielne Scotta Sullivana. Mnoh z nich by mohli visie aj v naich obvakch. Kto m zujem, ete aj teraz sa me prihlsi na prehliadku rmskeho idovskho geta. Naozaj, ponk je viac ako dos. Nedvno sme mali v kolgiu duchovn obnovu s otcom biskupom tefanom Vrablecom. Rozprval o Eucharistii vo svetle apotolskho listu ppea Jna Pavla II. Manem nobiscum Domine (Pane, zosta s nami), ktor bol vydan nedvno, 7.10.2004 na zaiatku roka Eucharistie. Na prv pohad sa zd, e o nej vieme dos (ak nie vetko). Svt Otec hovor, aby sme pri rozjman o Eucharistii mali stle pred oami obraz emauzskch uenkov. Eucharistia toti nie je iba jednou z tm teolgie, ale srdcom kresanskho ivota. Dokument kladie draz na vklad Svtho Psma vo svtej omi. Lebo ak je nedbalo pripraven liturgia slova, nedbal bude aj as na Eucharistii. Mme asn nad Eucharistiou, tmto vekm darom Boej lsky. Nie vdy sa to dar, ubjaj ns osobn i spoloensk problmy. Sksme sa nakazi optimizmom ppea Jna XXIII., ktor raz vtipne poznamenal: Povedzte mladm, e Cirkev bola aj pred nimi a povedzte starm, e Cirkev bude aj po nich. S Eucharistiou uprostred.